Asistenta judiciara din oficiu

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI DE ASISTENTA JUDICIARA AL BAROULUI MURES

 

 

CAPITOLUL I PRINCIPIILE ASISTENTEI JUDICIARE

 

Art. 1. Asistenţa judiciară urmăreşte să asigure exercitarea deplină şi calificată a tuturor atributelor dreptului la apărare al beneficiarilor săi.

Art. 2. Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii baroului care formulează opţiuni în acest sens şi/sau atunci când numărul acestora este insuficient prin avocaţii desemnaţi în acest sens de consiliul baroului.

Art. 3. Acordarea asistenţei judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai în baza desemnării avocaţilor aflati pe lista de serviciu prin eliberarea delegaţiei ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanţei, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată serviciului de asistenţă judiciară (denumit în continuare SAJ) de la nivelul Baroului Mures.

Art. 4. Acordarea asistenţei extrajudiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai în baza desemnării în acest sens de decan sau delegaţii desemnati de catre Consiliul Baroului.

Art. 5.(1) Nici o împrejurare excepţională nu poate fi invocată pentru acordarea asistenţei judiciare pe durata programului de lucru al SAJ, fără desemnarea avocatului de către serviciul de asistenţă judiciară (solicitarea nu poate fi adresată direct avocatului de către instanţe sau organe de urmărire şi de cercetare penală pe motivul expirării mandatului de arestare, ameninţarea cu aplicarea unei amenzi avocatului sau pentru alte cazuri), avocatii fiind obligati sa refuze desemnarea lor in cauze in aceste conditii.

(2) In afara programului de lucru al SAJ, desemnarea avocatilor pentru acordarea asistentei judiciare se face dintre cei inscrisi pe lista de serviciu si doar in situatia in care, niciunul din cei de inscrisi pe lista de serviciu nu pot sau refuza in mod justificat acordarea asistentei judiciare, pot fi desemnati alti avocati in acest sens. Cu prioritate, vor fi desemnati avocatii inscrisi pe lista de serviciu din ziua imediat urmatoare.

(3) In vederea desemnarii avocatilor pentru acordarea asistentei judiciare in conditiile prevazute la alin. 2, organele de urmarire penala precum si instantele de judecata sunt obligate sa faca dovada faptului ca au contactat pe toti avocatii inscrisi pe lista de serviciu si ca acestia nu au raspuns solicitarii sau au refuzat acordarea asistentei judiciare.

(4) În cazul încălcării prevederilor art. 3 si art. 5 alin. 1, 2 si 3, SAJ nu va elibera delegaţie avocatului care s-a prezentat în cauză la solicitarea completului de judecată sau a organului de urmărire penală.

Art. 6. (1) Încălcarea de către avocaţi a dispoziţiilor de mai sus constituie abatere disciplinară, care poate fi sancţionată potrivit Legii nr. 51/1995 şi Statutului profesiei de avocat.

(2) Consiliul baroului va hotărî asupra efectuării cercetării disciplinare şi eventual va pune în mişcare acţiunea disciplinară, sesizând comisia de disciplină a baroului.

Art. 7. Încălcarea regulilor stabilite în prezentul Regulament de către salariaţii Serviciului de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Mures constituie abatere disciplinară care poate determina desfacerea contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ DIN JUDEŢUL MURES

 

Secţiunea I. Organizarea SAJ la nivelul Baroului Mures

Art. 8 (1) La nivelul Baroului Mures se organizează şi funcţionează Serviciul de asistenţă judiciară al Baroului Mures.

(2) Serviciul este coordonat de decanul baroului, asistat de 2 consilieri coordonatori, desemnaţi de consiliul baroului.

Art. 9. Decanul are următoarele atribuţii:

a) reprezintă serviciul de asistenţă judiciară în relaţiile cu autorităţile, salariaţii SAJ şi cu orice alte persoane fizice sau juridice;

b) propune numirea sau revocarea de către consiliul baroului a consilierilor coordonatori care îl asistă în coordonarea activităţii SAJ de la Baroul Mures;

c) aprobă cererile de asistenţa judiciară şi extrajudiciară în condiţiile Legii, Statutului şi ale prezentului Regulament;

d) emite dispoziţii obligatorii cu privire la problemele organizatorice ale SAJ;

e) soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierilor care îl asistă;

f) sesizează UNBR în vederea amendării şi completării protocolului privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă judiciară din oficiu, asistenţă judiciară gratuită la cerere.

Art. 10. (1) Decanul îşi poate delega oricare dintre atribuţii, cu excepţia celor prevăzute în art. 9 la lit. b), e), oricăruia dintre consilierii coordonatori.

(2) În caz de interimat sau imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, prodecanul este înlocuitorul de drept al decanului. În lipsa decanului sau a prodecanului, atribuţiile sunt exercitate de unul dintre consilierii coordonatori, desemnat de decan.

Art.11. Consilierii coordonatori care asistă decanul au următoarele atribuţii:

a) reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile judiciare, atunci când decanul sau prodecanul sunt în imposibilitate de a-şi exercita aceasta atribuţie;

b) coordonează şi controlează activitatea serviciului de asistenţă judiciară;

c) conduc activitatea avocaţilor asistenţi în cadrul Serviciului de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Mures, prezidând şedinţele acestora;

d) urmăresc implementarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului;

e) întocmesc propuneri către decan privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al SAJ, conţinutul delegaţiei, al opţiunii şi al referatelor întocmite de avocaţii din oficiu sau de funcţionarii SAJ, precum şi în orice probleme privind asistenţa judiciară;

f) dispun refacerea repartizării cauzelor întocmite de şeful de serviciu sau înlocuitorii acestuia, după caz;

g) solicită funcţionarilor SAJ, avocaţilor asistenţi precum şi avocaţilor care au formulat opţiuni pentru asigurarea asistenţei din oficiu întocmirea unor referate explicative;

h) urmăresc activitatea avocaţilor care asigură asistenţa judiciară din oficiu şi propun consiliului baroului aplicarea de sancţiuni specifice pentru abaterile de la prevederile prezentului regulament;

i) numesc, controlează şi revocă avocaţii asistenţi;

Art. 12. (1) Consilierii coordonatori pot fi asistaţi de un număr de unul până la trei avocaţi asistenţi.

(2) Avocaţii asistenţi au următoarele atribuţii:

a) colectează sesizări şi proiecte de lege ferenda întocmite de avocaţi;

b) popularizează în rândul avocaţilor prevederile Regulamentului SAJ;

c) monitorizează şi cercetează sesizările primite de la consilierul coordonator, in caz de delegare a atributiilor;

d) solicită şi primesc referate din partea funcţionarilor SAJ, precizări şi completări ale plângerilor formulate de avocaţi sau de beneficiarii asistenţei judiciare şi/sau extrajudiciare;

e) întocmesc referate şi propuneri cu privire la problemele sesizate;

f) informează consilierul coordonator cu privire la problemele apărute cu ocazia exercitării atribuţiilor date în competenţa acestora, prin Regulamentul SAJ;

g) aduce la îndeplinire măsurile dispuse de consilierul coordonator.

Art. 13. (1) În cadrul SAJ de la nivelul Baroului Mures, din rândul salariaţilor baroului, pot fi încadraţi 1 pana la 3 funcţionari desemnaţi prin hotărâre a consiliului baroului.

(2) Consiliul baroului stabileşte atribuţiile şi indemnizaţiile fiecărui funcţionar al SAJ.

Art. 14. Funcţionarii SAJ au următoarele atribuţii:

a) primesc, înregistrează şi arhivează cererile de asigurare a asistenţei judiciare, cererile de asigurare a asistenţei din oficiu formulate de organale competente şi sesizările acestora cu privire la asistenţa asigurată în cauză;

b) primesc, înregistrează, arhivează şi trimit spre competentă soluţionare opţiunile, cererile, sesizările şi propunerile beneficiarilor şi ale avocaţilor;

c) asistă şi asigură beneficiarilor îndrumări în redactarea cererilor de asistenţă judiciară gratuită sau asistenţă extrajudiciară;

d) eliberează avocaţilor desemnaţi delegaţiile pentru asistenţă din oficiu sau, în situaţii de urgenţă, le comunică în timp util organelor solicitante prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid), întocmind acte care să confirme primirea acestora;

e) notifică avocaţii cu privire la desemnarea lor în cauze ca apărători din oficiu sau pentru asistenţă gratuită, la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, la obligaţia de a depune referate explicative;

f) asigură afişarea în incinta spaţiilor SAJ a regulamentului, normelor şi instrucţiunilor obligatorii, a recomandărilor formulate de conducerea SAJ, precum şi postarea acestora în mediul informatic;

g) completează şi păstrează la zi evidenţele obligatorii pentru fiecare avocat căruia i-au fost repartizate delegaţii pentru acordarea asistenţei judiciare din oficiu sau gratuite, pe suport informatic şi în registrele de evidenţă stabilite de prezentul Regulament;

h) colectează şi sintetizează datele de introdus în dosarul de evidenţă al fiecărui avocat desemnat să asigure asistenţa judiciară din oficiu sau gratuită;

i) întocmesc şi comunică în termenul dispus informările şi referatele explicative ce le-au fost solicitate de decan, consilierii coordonatori;

j) popularizează şi asigură afişarea programului conferinţelor de pregătire profesională şi a sesiunilor de consultări;

k) întocmesc jurnalul zilnic de activitate şi propunerile semestriale de ameliorare a funcţionarii SAJ;

l) notifică de îndată decanul sau consilierii coordonatori cu privire la incidentele procedurale semnalate de avocaţii desemnaţi în cursul asigurării asistenţei judiciare;

m) asigură conservarea şi buna întrebuinţare a mijloacelor fixe şi consumabilelor puse la dispoziţia lor;

n) evidenţiază contabil sumele încasate de barou cu titlul de onorarii din asistenţa judiciară şi extrajudiciară cuvenită avocaţilor și cota de 1% din aceste onorarii, separat de contabilitatea Baroului Mures.

o) întocmesc şi transmit la Tribunalul Mures, la Curtea de Tg-Mures sau la alte autorităţi publice, actele prevăzute de lege şi de prezentul Regulament în vederea încasării sumelor cuvenite avocaţilor cu titlu de onorarii pentru asistenţa judiciară şi extrajudiciară;

p) inainteaza spre plata lista onorariilor din oficiu cuvenite avocaţilor care au acordat asistenţă judiciară sau extrajudiciară, plătite din fondurile Ministerului Justiţiei sau a altor autorităţi ori instituţii publice;

r) îndeplinesc orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament, prin normele şi instrucţiunile dispuse în aplicarea acestuia.

Art. 15 Consiliul Baroului Mures poate hotăra ca funcţionarii SAJ, avocaţii asistenţi, consilierii coordonatori şi decanul să fie retribuiţi pentru activităţile prestate.

 

Sectiunea a II a - Serviciul de asistenta judiciara

Art. 16. Prin Serviciul de asistenţă judiciară Tg-Mures se asigură asistenţa judiciară obligatorie sau gratuită, precum şi asistenţa extrajudiciară, la următoarele autorităţi şi instituţii publice: Judecătoria Tg-Mures, Tribunalul Mures, Tribunalul Specializat Mures, Curtea de Apel Tg-Mures, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mures, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures, Parchetul de pe lângă Curtea de apel Tg-Mures, parchetul de pe langa Judecatoria Ludus, Parchetul de pe langa Judecatoria Reghin, Parchetul d epe langa Judecatoria Sighisoara, Parchetul de pe langa Judecatoria Tarnaveni, Parchetul Militar, Serviciul Teritorial Tg-Mures al DNA; Serviciul Teritorial Tg-Mures al DIICOT, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mures, Poliţia municipiului Mures, Poliţia oraşelor si comunelor din judetul Mures, posturile (secţiile) de poliţie rurală care funcţionează pe raza de activitate a judetului Mures, Consiliul Judeţean Mures, Instituţia Prefectului judeţului Mures, serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale din judeţul Mures, celelalte autorităţi şi instituţii publice din municipiul Tg-Mures.

Art. 17. (1) Angajatii serviciului de asistenţă judiciară, împreună cu avocatii consilieri desemnati şi cu avocaţii asistenţi, au în comun următoarele competenţe:

a) întocmesc graficul bilunar cu repartizarea pe 2 săptămâni a avocaţilor desemnaţi să acorde asistenţă judiciară din oficiu;

b) comunică graficul bilunar instanţei de judecată, parchetului, organelor de poliţie de pe raza de activitate a serviciului, precum şi Serviciului de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Mures;

c) afişează graficul trimestrial la avizierul serviciului;

d) aduc la cunoştinţa avocaţilor programarea făcută pentru acordarea asistenţei judiciare obligatorii;

e) monitorizează activitatea avocaţilor care asigură asistenţa judiciară din oficiu, asistenţa judiciară gratuită şi cea extrajudiciară;

f) ţin la zi, pe fiecare avocat, evidenţa cauzelor din oficiu sau gratuite repartizate, potrivit modelului redat în Anexa nr. 3;

g) primesc sesizările şi reclamaţiile formulate împotriva avocaţilor care acordă asistenţă judiciară, ascultă avocatul reclamat, care va da şi explicaţii în scris, întocmesc un referat scris în care exprimă punctual de vedere al conducerii serviciului şi înaintează dosarul la Consiliul Baroului Mures, dacă este cazul, cu propuneri pentru luarea măsurilor legale şi statutare corespunzătoare;

h) sesizează, în scris, Consiliul Baroului Mures, abaterile săvârşite de avocaţi în activitatea de acordare a asistenţei judiciare, respectiv în raporturile cu autorităţile judiciare şi extrajudiciare, cu instituţiile publice, cu clienţii sau cu alţi avocaţi, potrivit art. 86, alin. 2 din Legea nr. 51/1995, republicata;

i) sesizează, în scris, Consiliul Baroului Mures, cazurile de exercitare a avocaturii clandestine de către persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou.

j) sesizează, în scris, Consiliul Baroului Mures, incidentele procedurale judiciare sau administrative în care au fost implicaţi unii colegi avocaţi, respectiv încălcarea normelor legale de către reprezentanţii organelor judiciare sau administrative faţă de avocaţi sau faţă de persoanele pe care aceştia le asistă sau le reprezintă;

k) completează registrele de evidenţă care se ţin la nivelul serviciului;

l) afişează Tabloul avocaţilor înscrişi în Baroul Mures, precum şi Lista avocaţilor cuprinşi în evidenţa serviciului care acordă asistenţă judiciară din oficiu sau gratuită;

m) transmit Serviciului de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Mures informaţiile şi materialele solicitate de acesta;

n) asigură păstrarea în siguranţă a bunurilor materiale cu care este dotat serviciul de asistenţă judiciară;

o) duc la îndeplinire şi alte sarcini transmise de consiliul baroului sau decan în legătură cu activitatea de acordare a asistenţei judiciare şi extrajudiciare.

 

CAPITOLUL III COMPONENTELE ACTIVITATII DE ASISTENTA JUDICIARA

 

A. Urmarirea penala

Art. 18. La cererea prealabilă şi motivată a organelor de urmărire penală, SAJ va desemna unul sau mai mulţi avocaţi în vederea asigurării asistenţe judiciare din oficiu, în funcţie de existenţa unor interese contrare ale părţilor.

Art. 19. (1) Asistenţa judiciară obligatorie se acordă în cauzele penale în care făptuitorul, suspectul, inculpatul, partea vătămată sau partea civilă, nu dispun de mijloace pentru plata onorariului cuvenit unui avocat şi interesele actului de justiţie impun acest lucru.

(2) Organul judiciar, în condiţiile legii, stabileşte motivat împrejurările arătate la alin. 1 şi solicită în scris SAJ desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenţei judiciare.

Art. 20. SAJ va desemna avocaţi din oficiu din rândul celor care au formulat opţiuni, in conditiile prevazute de art. 3 si 5 din prezentul regulament, în ordinea determinată de programul informatics de gestionare a oficiilor, acestia neputand sa refuze decat motivat acordarea asistenţei judiciare.

Art. 21. Avocatul din oficiu desemnat se va prezenta în faţa organelor de urmărire penală pentru a asigura asistenţa judiciară obligatorie a suspectului sau inculpatului, numai atunci când acesta nu este asistat de apărător ales sau în situaţia prevăzută de dispoziţiile art. 91 alin. 3 din Codul de Procedură Penală.

Art. 22. Avocatul din oficiu se va asigura că suspectului i se prezintă învinuirea care i se aduce, motivele pe care se întemeiază aceasta, că anterior audierii sale i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile procesuale.

Art. 23. În lipsa ordonanţei sau rezoluţiei motivate prin care s-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu şi/sau a dovezii că apărătorul ales a fost încunoştinţat cu privire la efectuarea actului, avocatului desemnat îi este interzis să asigure asistenţa judiciară din oficiu.

Art. 24. Avocatul este dator să depună toate diligentele ca persoanei pe care o asistă să nu îi fie încălcate drepturile de care beneficiază în faza de urmărire penală, care sunt garantate de Constituţia României, de Codul de Procedură Penală şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Art. 25. Avocatul care asigură asistenţa judiciară din oficiu va formula plângere împotriva actelor efectuate de organele de urmărire penală atunci când consideră că sunt nelegale sau netemeinice, ori aduc atingere drepturilor procesuale ale învinuitului sau inculpatului pe care îl asistă.

Art. 26. Avocatul din oficiu va formula în scris cereri, va ridica excepţii şi va propune probe pentru a asigura o apărare calificată, în acord cu clientul pe care îl asistă.

Art. 27. În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului din oficiu desemnat încetează prin asigurarea asistenţei juridice prin avocat ales, organul competent se va pronunţa asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistenţa deja asigurată.

Art. 28. (1) În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat avocat din oficiu este conexată altei cauze în care suspectul este asistat de avocat ales, mandatul apărătorului din oficiu încetează de drept, urmând ca organul competent să se pronunţe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistenţa deja asigurată în temeiul referatului depus de acesta.

(2) Când cauza în care a fost desemnat apărător din oficiu este conexată altei cauze în care suspectul este asistat de alt avocat din oficiu, suspectul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză, exceptând situaţia în care acesta notifică SAJ că renunţă motivat la mandat.

(3) În ipoteza în care cauza înregistrează o disjungere, avocatul care a asigurat asistenţa judiciară din oficiu rămâne desemnat în cauza disjunsă.

Art. 29. În situaţia în care faţă de suspect sau inculpat se formulează propunere de arestare preventivă, avocatul din oficiu care a asigurat asistenţa judiciară, cu aprobarea conducerii SAJ si in functie de programul informatic, asigura asistenţa şi în faţa instanţelor competente cu soluţionarea în fond şi în contestatie a propunerii de arestare.

Art. 30. Dacă avocatul desemnat în faza de urmărire penală nu se poate prezenta la judecată privind propunerea de arestare preventivă provizorie şi nu îşi poate asigura substituirea va anunţa de indata serviciul de asistenţa judiciară competent, care va desemna un alt avocat, pentru a asigura asistenţa judiciară obligatorie în faţa instanţelor competente.

Art. 31. Avocatul din oficiu desemnat suspectului sau inculpatului care a rămas arestat va participa la prezentarea materialului de urmărire penală şi va putea obţine viza organului de urmărire penală pe referatul final, moment în care va înceta activitatea de asistenţă exercitată în cursul fazei de urmărire penală.

Art. 32. In situaţia în care suspectul sau inculpatul a fost sau este arestat, recomandabil este ca asistenţa din oficiu la verificarea legalităţii arestării preventive sa fie asigurată de avocatul care a asigurat asistenţa judiciară atât în cursul urmăririi penale cât şi la arestarea sau prelungirea arestării suspectului/inculpatului.

 

B. Cercetarea judecătorească

Art. 33. La cererea instanţelor de judecată, SAJ va desemna inculpatului/inculpaţilor şi părţii/părţilor vătămate câte un avocat din oficiu, în măsura în care părţile care necesită asistenţa judiciară din oficiu nu vor avea interese contrare.

Art. 34. Avocatul care a asigurat asistenţa judiciară din oficiu în cursul urmăririi penale poate asigura asistenţa judiciară a beneficiarului şi în faţa instanţelor competente cu soluţionarea cauzei, la solicitarea acestuia si in functie de programul informatic de gestionare a oficiilor.

Art. 35. (1) Asistenţa judiciară din oficiu încetează de drept în situaţia în care partea este asistată de avocat ales.

(2) Când mandatul avocatului din oficiu desemnat încetează prin asigurarea asistenţei judiciară prin avocat ales, acesta va menţiona în referat activităţile prestate, urmând ca organul competent să se pronunţe asupra cuantumului onorariului cuvenit pentru asistenţa deja asigurată.

Art. 36. Asistenţa judiciară din oficiu încetează de drept odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătoreşti (fond, apel, contestatie, recurs).

Art. 37. (1) Avocatul din oficiu desemnat pentru o fază a cercetării judecătoreşti va putea fi desemnat să asiste partea şi în contestatia împotriva încheierilor ce pot fi atacate separate, in functie de programul informatic de gestionare a oficiilor.

(2) Când avocatul desemnat din oficiu este în imposibilitate de prezentare la termen sau la contestatia la încheiere şi nu îşi poate asigura substituirea, va notifica de îndată SAJ verbal sau in scris si aratand motivul impiedicarii, anterior termenului acordat în cauză, astfel încât conducerea SAJ să poată desemna un alt avocat care să asigure asistenţa judiciară din oficiu.

Art. 38. Referatele cu privire la asistenţa judiciară asigurată în cauză vor fi depuse la SAJ.

 

C .Executarea pedepselor

Art. 39. Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau modificarea pedepsei vor fi repartizate conform principiilor mai sus enunţate respectiv a programului informatic de gestionare a oficiilor.

 

Secţiunea II. Asistenţa judiciară prin avocat, în materie civilă, ca formă a ajutorului public judiciar.

Art. 40. (1) Asistenţa judiciară prin avocat, ca formă a ajutorului public judiciar în materie civilă, se poate acorda de barou în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia celor penale.

(2) Asistenţa judiciară constă în asistarea sau reprezentarea solicitantului în proceduri judiciare, formularea de cereri, petiţii, sesizări, apărări în faţa autorităţilor judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

(3) Asistenţa judiciară, ca formă a ajutorului public judiciar, se acordă persoanelor fizice aflate în situaţia de a nu putea face faţă cheltuielilor unui proces sau celor care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

(4) Ajutorul public judiciar sub forma asistenţei prin avocat constă în plata onorariului cuvenit avocatului numit pentru asigurarea reprezentării, asistenţei judiciare şi, după caz, a apărării solicitantului, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru promovarea unui litigiu, din fondurile statului, prin Ministerul Justiţiei.

(5) Plata onorariilor avocaţilor desemnaţi, se face în baza deciziei decanului, precum şi a încheierii sau hotărârii instanţei.

Art. 41. (1) Asistenţa judiciară in materie civila se poate acorda prin avocat desemnat de Serviciul de asistenţa judiciară de la nivelul Baroului Mures.

(2) Asistenţa judiciară subvenţionată în parte se asigură numai prin avocat ales si numai in cazurile expres prevazute de lege.

Art. 42. SAJ de la nivelul Baroului Mures va desemna, în baza încheierii instanţei de judecată dată în temeiul art. 15 din OUG nr. 51/2008, un avocat în considerarea compatibilităţii avocatului, a specializării acestuia, a complexităţii cauzei, a veniturilor obţinute în urma asistenţei judiciare lato sensu şi a vechimii în profesie respectiv in functie de programul informatic de gestionare a oficiilor.

Art. 43. Asistenţa judiciară prin avocat se acordă de barou la cererea instanţei, în cauzele aflate pe rolul acesteia, ca urmare a încuviinţării cererii solicitantului potrivit prevederilor OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Art. 44. (1) Desemnarea avocaţilor se va face din rândul celor înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară al Baroului Mures.

(2) Vor fi desemnaţi, cu precădere, avocaţii tineri stagiari.

Art. 45. (1) În vederea acordării asistenţei judiciare prin avocat, instanta va transmite baroului încheierea de încuviinţare, împreună cu cererea formulata de solicitant.

(2) În termen de 3 zile de la primirea încheierii, prin decizie, decanul baroului sau functionarul SAJ imputernicit in acest sens, va desemna avocatul care urmează să acorde asistenţa judiciară, va stabili onorariul provizoriu cuvenit acestuia potrivit Protocolului încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei, dacă acesta nu a fost stabilit de instanţă prin încheierea de încuviinţare.

(3) Avocatului desemnat i se va comunica delegatia şi încheierea instanţei de încuviinţare a ajutorului public judiciar în materie civilă.

(4) Beneficiarul ajutorului public va fi înştiinţat de îndată cu privire la numele avocatului desemnat şi datele de contact ale acestuia (telefon, sediu profesional).

(5) SAJ de la nivelul Baroului Mures va aduce la cunoştinţa instanţei care a solicitat în scris asistenţa judiciară numele avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia şi datele de contact aflate în evidenţele acestuia.

Art. 46. (1) Avocatul desemnat nu poate refuza sarcina profesională de a acorda asistenţa judiciară decât în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.

(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua exercitarea atribuţiilor constituie abatere disciplinara.

(3) Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renunţarea unilaterală şi nejustificată a acestuia la asistenţa acordată de avocatul desemnat duce la încetarea ajutorului public sub forma asistenţei judiciare prin avocat.

Art. 47. Avocatul care asigură asistenţa judiciară va notifica motivat de îndată SAJ atunci când se va afla în imposibilitatea de a-şi continua mandatul şi de a-şi asigura substituirea, astfel încât conducerea SAJ să poată desemna un alt avocat care să asigure asistenţa judiciară.

Art. 48. Asistenţa judiciară în cauze civile include şi asistenţa juridică la executarea silită ulterioară a titlului executoriu.

Art. 49. Avocatul desemnat poate fi substituit de un alt avocat indiferent daca este sau nu înscris în Registrul baroului pentru acordarea asistenţei judiciare.

Art. 50. La cererea justificată a avocatului care asigură asistenţa judiciara, avocatul desemnat poate fi înlocuit de conducerea SAJ, numai în situaţii temeinic motivate, onorariul încasat urmând a fi retrocedat avocatului substituent proporţional cu activitatea prestată.

Art. 51. (1) Persoana căreia i s-a acordat asistenţă judiciară este obligată să înştiinţeze organul care a încuviinţat asistenţa judiciară în forma apărării prin avocat sau decanul baroului, asupra modificărilor intervenite în condiţiile pe care se bazează acordarea asistenţei judiciare, dacă situaţia materială a beneficiarului s-a îmbunătăţit simţitor şi poate să facă faţă, în tot sau în parte, cheltuielilor pentru care s-a acordat asistenţa.

(2) În cazul în care persoana respectivă nu va înştinţa la timp schimbările intervenite în condiţiile prevăzute la alin.1, aceasta poate fi obligată de organul care a dispus suspendarea sau, după caz, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei de acordare a asistenţei judiciare, să achite cheltuielile făcute din momentul intervenirii schimbării.

Art. 52. Avocatul desemnat să asigure asistenţa judiciară este obligat, de îndată ce a luat cunoştinţă de îmbunătăţirea situaţiei materiale a beneficiarului asistenţei, să încunoştinţeze SAJ cu privire la modificarea intervenită.

Art. 53. SAJ va colecta şi centraliza toate plângerile, sesizările şi cererile beneficiarilor asistenţei judiciare şi ale avocaţilor care o asigura, iar funcţionarul serviciului va întocmi referate cu propuneri de soluţii pe care le va înainta consiliului baroului.

Art. 54. Felul şi volumul activităţii desfăşurate de avocat se certifică printr-un referat scris, conform formularului adoptat de conducerea SAJ.

 

Secţiunea III. Asistenţa extrajudiciară prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar

Art. 55. (1) Asistenţa extrajudiciară prin avocat constă în acordarea de consultaţii în vederea iniţierii ori soluţionării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, după caz, în vederea iniţierii unei proceduri judiciare, arbitrale sau administrativ – jurisdicţionale în cazurile prevăzute de lege, pregătirea şi întocmirea documentelor pentru iniţierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, după caz.

(2) Asistenţa extrajudiciară prin avocat constă şi în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

Art. 56. (1) Asistenţa extrajudiciară se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de Serviciul de asistenţa judiciară de la nivelul Baroului Mures.

(2) Asistenţa extrajudiciară subvenţionată în parte se asigură numai prin avocat ales.

Art. 57. (1) Asistenţa extrajudiciară se acordă numai persoanelor fizice având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute de OUG nr. 51/2008, de Legea nr. 51/1995, de Statutul profesiei de avocat şi de prezentul Regulament, respectiv :

a)- este cetăţean român, ori cetăţean străin sau apatrid şi are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) - are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

c) – se află în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor care implică obţinerea unor consultaţii juridice, redactarea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor demersuri legale, în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie sau în faţa unor autorităţi administrative, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale în condiţiile determinate de normele legale;

d) - nu este exclus sau, după caz, decăzut din dreptul de a solicita acordarea de asistenţă judiciară în temeiul dispoziţiilor legale mai sus menţionate sau a unei legi speciale , după caz.

e) – cererea de asistenţă extrajudiciară i-a fost încuviinţată de instanta competentă sau de către decanul baroului, atunci când drepturile solicitantului ar fi prejudiciate prin întârziere.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă extrajudiciară în condiţiile OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar şi/sau numai potrivit tratatelor şi acordurilor iar, în lipsa acestora, numai pe bază de reciprocitate.

 

Art. 58. (1) Pentru acordarea asistenţei extrajudiciare solicitantul va depune la SAJ de la nivelul baroului o cerere tip, potrivit modelului prevăzut în Anexa XXXII din Statutul profesiei de avocat, însoţită de acte justificative privind starea materială, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată.

(2) Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului dacă în ultimele 12 luni a beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

(3) Modelul cererii poate fi obţinut de la SAJ de la nivelul Baroului Mures.

Art. 59. (1) Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele documente:

a) – adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în ultimele 2 luni anterioare formulării cererii, sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizaţie de şomaj sau asigurări sociale şi altele asemenea, încasate pe aceeaşi perioadă;

b) – livretul de familie şi, după caz, certificatele de naştere ale copiilor;

c) – certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;

d) – declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul şi ceilalţi membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare;

e) – declaraţie pe propria răspundere privind situaţia patrimonială a solicitantului şi a familiei sale;

f) – declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul şi/sau celălalt părinte natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia I s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori a fost numită tutore se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei personae juridice;

g) – dovada eliberată de autorităţile competente privind situaţia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

h) – alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţă judiciară, potrivit legii.

Art. 60. (1) Asistenţa extrajudiciară subvenţionată integral se acordă numai persoanelor fizice care fac dovada că venitul net lunar pe membru de familie, pe ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei prevăzut de OUG nr. 51/2008 sau in conditiile prevazute de art. 8 alin. 3 din OUG nr. 51/2008.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele 2 luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public extrajudiciar se subvenţionează în proporţie de 50%.

 

(3) Prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

(4) Se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul sau reşedinţa comună şi se gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

Art. 61. (1) După înregistrarea cererii la barou, funcţionarul SAJ de la nivelul Baroului Mures va examina actele justificative depuse de solicitant şi va întocmi un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii.

(2) Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se soluţionează de decan în termen de cel mult 15 zile de la înregistrare, prin decizie de admitere sau de respingere, după caz.

(3) În cazul admiterii cererii, prin decizie se desemnează un avocat înscris în Registrul de asistenţă judiciară al baroului şi se stabileşte onorariul cuvenit acestuia potrivit Protocolului încheiat de UNBR cu Ministerul Justiţiei.

(4) Desemnarea avocatului se va face cu precădere din rândurile tinerilor avocaţi stagiari sau definitivi, în considerarea compatibilităţii şi specializării acestuia, complexităţii cauzei, a vechimii în profesie şi a veniturilor obţinute în urma asistenţei judiciare conform programului informatic de gestionare a oficiilor.

(5) În cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde următoarele prevederi: temeiul legal şi de fapt al acesteia, persoana căreia i se acordă asistenţa extrajudiciară, tipul şi forma asistenţei extrajudiciare, numărul şi data eliberării, funcţia şi semnătura persoanei care a emis-o.

(6) Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

Art. 62. (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare poate fi contestată la consiliul baroului în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia.

(2) Contestaţia se soluţionează în regim de urgenţă, în prima şedinţă a consiliului baroului.

Art. 63. (1) Avocatul care asigură asistenţa extrajudiciară va notifica motivat, de îndată, SAJ de la nivelul baroului, atunci când este în imposibilitate de a-şi continua mandatul sau de a-şi asigura substituirea, pentru desemnarea altui avocat.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1 constituie abatere disciplinara.

Art. 64. (1) Avocatul desemnat să asigure asistenţa extrajudiciară părţii ale cărei drepturi pot fi prejudiciate prin întârziere se va limita la întocmirea şi depunerea doar a actelor care nu suferă amânare şi care întrerup cursul prescripţiei, stingerea drepturilor sau decăderea din drepturi.

(2) Avocatul care a acordat asistenţă extrajudiciară în cazurile prevăzute la alin. 1 va putea acorda beneficiarului îndrumări în redactarea cererii de acordare a asistenţei judiciare sub forma ajutorului public judiciar adresată instanţei competente să soluţioneze actul pe care l-a redactat.

(3) Avocatul desemnat pentru redactarea cererii are prioritate la repartizarea cauzei ca urmare a încuviinţării de către instanţă a cererii de ajutor public judiciar formulată de solicitant.

Art. 65. SAJ de la nivelul Baroului Mures va colecta şi centraliza toate plângerile, sesizările şi cererile beneficiarilor asistenţei extrajudiciare şi ale avocaţilor care o asigură, iar funcţionarul serviciului va întocmi referate cu propuneri de soluţii pe care le va înainta consiliului baroului .

Art. 66. Nivelul remuneraţiei avocaţilor pentru serviciile de asistenţă extrajudiciară acordate şi modul de plată a acesteia sunt stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei.

 

Secţiunea IV. Asistenţa judiciară specială prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar.

Art. 67. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în toate cazurile în care asistenţa judiciară lato sensu sau gratuită este prevăzută în prevederi speciale, derogatorii de la dreptul comun, în măsura în care nu contravin acestora (exemplificativ enumerate în continuare: asistenţa refugiaţilor şi azilanţilor, asistenţa la dobândirea cetăţeniei, asistenţa specială a copilului, asistenţa specială a victimei violenţei în familie, a victimelor infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004, în alte legi speciale).

Art. 68. Desemnarea avocaţilor care vor asigura asistenţa judiciară se face de SAJ de la nivelul Baroului Mures la cererea organelor competente sau a persoanelor interesate, potrivit criteriilor compatibilităţii avocatului, a specializării acestuia, a complexităţii cauzei, a vechimii în profesie precum si programului informatics de gestionare a oficiilor.

Art. 69. Plata onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară asigurată se face potrivit dispoziţiilor cuprinse în legile speciale.

 

Secţiunea V. Asistenţa judiciară gratuită.

Art. 70. (1) În cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, serviciul de asistenţă judiciară al Baroului Mures va asigura apărarea gratuită a solicitantului, pe baza aprobării decanului.

(2) Asistenţa judiciară gratuită se acordă şi la solicitarea motivata adresată baroului de instanţe, de organele de urmărire penală sau de cercetare penală ori organele administraţiei publice locale.

(3) Acordarea asistenţei judiciare gratuite se realizează exclusiv pe baza delegaţiei eliberate de SAJ de la nivelul Baroului Mures conform modelului „Delegaţie pentru asistenţă judiciară gratuită, prevăzut în Anexa nr. IV la Statutul profesiei de avocat.

Art. 71. Asistenţa judiciară gratuită se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, iar drepturile acestuia ar fi prejudiciate prin întârziere.

Art. 72. (1) Cererea de acordare a asistenţei judiciare gratuite se depune la SAJ de la nivelul baroului, însoţită de înscrisurile doveditoare a veniturilor solicitantului şi ale familiei sale, precum şi dovezi privind obligaţiile de întreţinere sau plată, dispoziţiile art. 59, art. 60 şi art. 61 din prezentul Regulament, aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Soluţionarea cererii, căile de atac împotriva deciziei de respingere sunt cele prevăzute de art. 61 şi art. 62 din prezentul Regulament, referitoare la asistenţa extrajudiciară, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 73. În cazul în care se solicită acordarea asistenţei judiciare gratuite, prin decizie, decanul stabileşte şi onorariul care va fi suportat de partea care cade în pretenţii, având în vedere natura cauzei şi valoarea obiectului material al acesteia, precum şi prevederile Protocolului încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei cu privire la asistenţa judiciară şi extrajudiciară.

Art. 74. (1) Asistenţa judiciară gratuită poate fi retrasă de decanul baroului, dacă se dovedeşte că:

a) – a fost obţinută prin fraudă;

b) – starea de nevoie a solicitantului a încetat sau s-a ameliorat şi permite plata onorariului.

(2) În condiţiile legii, remuneraţia cuvenită avocatului va fi suportată de partea care a obţinut ilicit asistenţa judiciară gratuită.

Art. 75. Prin decizie decanul poate delega atribuţiile emiterii deciziilor de acordare sau de retragere a asistenţei judiciare unui consilier al baroului.

 

CAPITOLUL IV . REPARTIZAREA CAUZELOR

Secţiunea I.Principii.

 

Art. 76. Principiul fundamental al funcţionarii SAJ îl constituie asigurarea asistenţei judiciare obligatorii în cauzele penale, asistenţei judiciare gratuite, asistenţei judiciare şi extrajudiciare ca forme a ajutorului public judiciar în materie civilă, prin desemnarea prealabilă a avocatului potrivit criteriilor compatibilităţii, specializării şi al aplicării principiului confraternităţii, în lipsa alegerii exprese de către solicitantul asistenţei.

Art. 77. Asistenţa judiciară obligatorie (din oficiu) pe durata programului de lucru al SAJ va fi asigurată numai în urma desemnării prealabile a avocatului aflat pe lista de serviciu de către SAJ de la nivelul Baroului Mures.

Art. 78. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat vor acorda asistenţa judiciară obligatorie, asistenţă judiciară gratuită, asistenţă judiciară şi extrajudiciară ca forme a ajutorului public judiciar în materie civilă, la autorităţile judiciare sau extrajudiciare de pe raza de activitate a instanţei de judecată în care îşi are sediul profesional sau biroul de lucru.

(2) Asistenţa judiciară obligatorie va putea fi asigurată de avocat, la organele judiciare pentru care a optat in cererea de inscriere in Registrul SAJ.

Art. 79. (1) În cazul asistenţei judiciare obligatorii, prin hotărâre a consiliului baroului, la propunerea decanului, se poate stabili un plafon valoric anual de cauze pentru fiecare avocat. Totodata, un astfel de plafon valoric va putea fi folosit in programul informatic de gestionare a oficiilor.

(2) Depăşirea, cu rea-credinţă, a plafonului stabilit pe fiecare avocat atrage înlocuirea conducerii serviciului de asistenţă judiciară.

(3) Repartizarea pe avocaţi a delegaţiilor pentru acordarea asistenţei judiciare din oficiu sau gratuite se face în mod echitabil, nepreferenţial, în aşa fel încât să se asigure fiecăruia, sub aspect numeric şi valoric, un nivel aproximativ egal al onorariilor stabilite, avandu-se in vedere optiunile exprimate de avocati respectiv criteriile de operare a programului informatic de gestionare a oficiilor.

Art. 80. (1) Excepţia de la criteriul aplicării dispozitiilor cuprinse in art. 77, o constituie desemnarea avocatului ca urmare a unor imprejurari obiective si numai dupa ce decanul sau consilierii coordonatori ai SAJ au fost informati si si-au exprimat un acord in acest sens respectiv in cazurile prevazute de art. 81 alin. 2, art. 83 si art. 99 din prezentul Regulament.

Art. 81. (1) La stabilirea plafonului valoric pentru avocaţii care au acordat asistenţă judiciară obligatorie în cursul nopţii, în zilele de sâmbătă şi duminică, în sărbătorile legale sau în zilele declarate libere, în alte situaţii special prevăzute de lege, se va avea în vedere onorariul cuprins în Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei, fără majorările prevăzute de acesta.

(2) Consilierii coordonatori ai serviciului de asistenţă judiciară, locţiitorii acestora şi avocaţii asistenţi, cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de asistenţă judiciară, pot beneficia de o majorare cu 20% a plafonului valoric/avocat, stabilit pentru avocaţii care activează în cadrul serviciului de asistenţă judiciară din care fac parte.

(3) Valoarea totală a delegațiilor primite de către avocații înscriși pe listele de serviciu, la un organ de urmărire penală sau la o instanță de judecată, într-un an, va fi indexată cu 0,3 față de valoarea totală a delegațiilor primite într-un an la un organ de urmărire penală sau la o instanță de judecată de către avocații pentru care repartizarea delegațiilor se efectuează doar de către programul informatic de gestionare a oficiilor.

(4) Valoarea delegației refuzată de către avocații înscriși pe listele de serviciu va fi diminuată la 0,3 față de valoarea delegației refuzată de către avocații pentru care repartizarea delegațiilor se efectuează doar de către programul informatic de gestionare a oficiilor.

Art. 82. Asistenţa judiciară ce urmează a fi asigurată în penitenciare, locuri de deţinere şi în afara localităţii de reşedinţă a judecătoriei în raza căreia asigură asistenţa obligatorie va fi repartizata avocaţilor care au formulat opţiuni în acest sens, după criteriile mai sus stabilite.

Art. 83. Repartizarea cauzelor de pe rolul judecătoriilor se face cu precădere către stagiari.

Art. 84. Cauzele în care SAJ desemnează un avocat în vederea asigurării asistenţei judiciare sau extrajudiciare vor fi repartizate potrivit programului informatic de gestionare a oficiilor.

Art. 85. Asistenţa judiciară specială va fi acordată potrivit dispoziţiilor legale speciale care o guvernează şi, acolo unde legea specială nu dispune, potrivit normelor adoptate de consiliul baroului.

Art. 86. Avocaţii pensionari ai CAAV sau provenind din alt sistem de pensii şi avocaţii care nu au făcut dovada încheierii asigurării de răspundere profesională nu pot fi desemnaţi să asigure nici una din formele de asistenţă judiciară.

Art. 87. În cazul conexării mai multor dosare, va rămâne apărător din oficiu avocatul care a fost desemnat în primul dosar, acesta fiind şi cel care va încasa onorariul.

Art. 88 (1). Avocatul care asigură asistenţa din oficiu va notifica motivat, de îndată, SAJ de la nivelul baroului, atunci când este în imposibilitate de a-şi continua mandatul sau de a-şi asigura substituirea, pentru desemnarea altui avocat.

Art. 89 (1). Când din neglijenţă avocatul delegat din oficiu nu-şi asigură substituirea la instanţă sau la organele de urmărire penală, în situaţiile în care se impune de urgenţă prestarea asistenţei judiciare, la cererea instanţei sau a organului de urmărire penală, şeful serviciului de asistenţă judiciară va desemna un alt avocat care să asigure substituirea, fiind informati decanul sau consilierii coordonatori ai SAJ.

(2). Faţă de avocatul care din neglijenţă sau intentionat nu s-a prezentat pentru acordarea asistenţei judiciare obligatorii ori nu şi-a asigurat substituirea se vor lua măsurile prevăzute în Regulamentul de acordarea asistenţei judiciare al Baroului Mures sau de Statutul profesiei de avocat.

 

Secţiunea II. Opţiunea

Art. 90. Opţiunea reprezintă manifestarea de voinţă şi angajamentul avocatului de a asigura asistenţa juridică din oficiu, asistenţa judiciară şi extrajudiciară sau asistenţa specială în cauzele în care va fi desemnat.

Art. 91. Opţiunea se exprimă în scris şi cuprinde datele de identificare ale avocatului, coordonatele de contact, specificarea componentelor de asistenţă judiciară pentru care optează, menţiunea că a luat cunoştinţă de dispoziţiile prezentului Regulament şi orice alte date stabilite pe cale de norme sau instrucţiuni, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 1.

Art. 92.(1) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, avocaţii interesaţi să asigure asistenţa judiciară din oficiu sau gratuită, asistenţa extrajudiciară, vor formula opţiuni în scris, pe care le vor depune la secretariatul baroului sau la SAJ, prin orice mijloace de comunicare care să asigure primirea opţiunii şi dovada primirii acesteia.

(2) Opţiunile avocaţilor interesaţi să asigure asistenţa judiciară gratuită sau din oficiu se vor centraliza la Baroul Mures care, în data de 16 ianuarie a fiecărui an, va afisa centralizatorul pe site pentru eventuale contestaţii, care pot fi depuse în termen de 5 zile de la afişare.

(3) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 5 zile de la depunere de către decanul baroului împreună cu consilierii coordonatori ai SAJ.

(4) În termen de 5 zile de la primirea deciziei de respingere a contestaţiei avocatul în cauză poate formula plângere la consiliul baroului, care se soluţionează în termen de 5 zile.

(5) Consiliul baroului va putea hotărî ca opţiunile avocaţilor să fie făcute şi pentru perioade mai scurte.

(6) Renunţarea la exercitarea activităţii de asistenţă judiciară sau extrajudiciară se face în scris, de care se ia act in sedinta consiliului baroului, avocatul avand obligatia a finaliza cauzele in care a fost desemnat.

(7) Dacă pe parcursul anului alţi avocaţi doresc să opteze pentru exercitarea activităţii de asistenţă judiciară sau extrajudiciară, cererea se va adresa consiliului baroului.

Art. 93 .(1) Prin decizie a Consiliului Baroului Mures, avocaţilor care au optat pentru acordarea asistenţei judiciare sau extrajudiciare, le este validata înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară al Baroului Mures.

(2) Registrul este public, se păstrează pe suport de hârtie şi în format electronic şi se publică pe pagina web a baroului.

Art. 93. (1) Dupa expirarea perioadei contestatiilor,funcţionarul SAJ de la nivelul Baroului Mures va centraliza opţiunile formulate, va întocmi lista cu avocaţii în cadrul serviciului de asistenţă judiciară pentru acordarea asistenţei judiciare şi extrajudiciare, le va publica în format electronic pe pagina de internet a baroului şi le va transmite autorităţilor şi instituţiilor publice de pe raza de activitate.

Art. 94. (1) Conducerea serviciului de asistenţă judiciară din cadrul Baroului Mures va întocmi programul bilunar, cu repartizarea avocaţilor care să acorde asistenţă judiciară şi extrajudiciară la autorităţile judiciare şi ale administraţiei publice, luand act de si optiunile operate de acestia in cadrul programului informatic de gestionare a oficiilor, potrivit competenţelor stabilite în prezentul Regulament.

(2) Avocaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în legătură cu repartizarea bilunara în termen de 5 zile de la data afişării acesteia pe site-ul Baroului Mures.

(3) Contestaţia se soluţionează de decanul baroului, cu consultarea consilierilor coordonatori, în termen de 5 zile de la primirea acesteia.

 

Secţiunea III. Evidenţa asistenţei judiciare.

Art. 95. SAJ va ţine evidenţa repartizării cauzelor pe avocaţi, structurată după numele sau denumirea părţii asistate, după numărul de înregistrare al cauzei la organul competent şi după numele avocatului desemnat în cauză.

Art. 96. (1) Evidenţele vor fi ţinute pe suport scris sau pe suport informatic, în funcţie de posibilităţi.

(2) Orice avocat interesat poate consulta evidenţele repartizării cauzelor de către SAJ de la nivelul Baroului Mures.

Art. 97. (1) Serviciul de asistenţă judiciară are obligaţia de a păstra documentele primite sau emise privind asistenţa judiciară obligatorie în materie penală, asistenţa judiciară gratuită, asistenţa judiciară şi extrajudiciară în materie civilă.

(2) Termenul de păstrare a cererilor de acordare a asistenţei judiciare şi extrajudiciare, a delegaţiilor emise în baza acestora, a contestaţiilor, plângerilor, sesizărilor şi alte asemenea acte este de 5 ani, gestionarea acestora putand fi facuta si in cadrul programului informatic de gestionare a oficiilor.

(3) Termenul de păstrare a registrelor şi a actelor contabile de plată a onorariilor încasate de avocaţi este de 10 ani.

 

Secţiunea IV. Programul de funcţionare al SAJ

Art. 98. Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Mures funcţionează după următorul program:

- Luni – Vineri: între orele 7,00 – 15,00;

- Sâmbătă Duminică - închis;

- Sărbători legale închis;

 

Secţiunea V. Reguli privind acordarea asistenţei judiciare la cererea instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală pe durata programului de lucru al SAJ

Art. 99. (1) Activitatea de acordare a asistenţei judiciare la cererea instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, pe durata programului de lucru al SAJ, se desfăşoară după următoarele reguli:

a). - în mod obligatoriu, eliberarea delegaţiilor pentru apărătorul din oficiu se va face numai după receptionarea la serviciul de asistenţă judiciară a adreselor transmise de instanţele judecătoreşti sau de organele de urmărire penală, prin reprezentant sau prin orice mijloc de comunicare ce permite primirea corespondentei, cu exceptia celor emise in afara programului de lucru al SAJ;

b). - adresele preluate se arhiveaza în registrul cu evidenţa asistenţei judiciare în procesul penal;

c). - repartizarea avocaţilor se face în ziua înregistrării solicitării sau cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare, doar din cei aflati pe lista de serviciu, exceptie facand situatiile prevazute de art. 5 alin. 2 din prezentul Regulament respectiv atunci cand numarul avocatilor necesari a fi desemnati depaseste numarul celor aflati pe lista de serviciu;

d). - odată cu repartizarea avocatului, se vor completa delegaţiile standard, care vor purta semnătura (sau holograma acesteia) decanului sau a functionarului serviciului, a înlocuitorilor acestuia, după caz;

e). - delegaţiile vor fi transmise catre avocatul desemnat respectiv institutia solicitanta în ziua completării acestora sau cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare, prin remitere directa sau prin e-mail conform programului informatic de gestionare a oficiilor;

f). - avocaţii stagiari pot fi desemnaţi în faza de urmărire penală la judecătorii şi la organele de urmărire penală care efectuează cercetări în legătură cu infracţiuni ce sunt de competenţa judecătoriei;

g). - repartizarea avocaţilor se va face din lista bilunară cu avocaţii de serviciu, programaţi pentru cele 2 săptămâni în care s-a solicitat acordarea asistenţei judiciare;

h). - repartizarea avocaţilor se va face în ordinea înscrisă în lista de serviciu;

i). - avocaţii de serviciu vor lua cunoştinţă de perioada de serviciu prin consultarea pe site-ul Baroului Mures a listelor respective;

j). - avocatul desemnat din oficiu pentru faza de urmărire penală are obligaţia de a participa la toate actele de urmărire penală până la finalizarea activităţii de urmărire penală prin ordonanţă sau prin rechizitoriu;

k). - avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară la instanţele judecătoreşti va depune delegaţia la dosarul cauzei cel târziu la intrarea în sală a grefierului, pentru ca instanţa să aibă cunoştinţă de existenţa desemnării avocatului din oficiu;

l). - în situaţia în care un avocat este repartizat din oficiu pentru asistenţă judiciară la mai multe instanţe de grad diferit, ordinea de prezentare este în raport de gradul cel mai mare, începând cu curtea de apel, tribunal, judecătorie;

m). - delegaţia avocatului din oficiu încetează la prezentarea avocatului ales, iar nu la depunerea delegaţiei acestuia la dosar;

n). - dacă ulterior delegaţia avocatului ales încetează din diverse motive, este necesară o nouă adresă din partea instanţei pentru desemnarea unui alt aparator, situaţie în care, dacă mai este posibil, va fi desemnat acelaşi avocat care a fost desemnat initial;

o). - în perioada serviciului, avocaţii desemnaţi de serviciu au obligaţia de a avea telefonul deschis în permanenţă şi de a răspunde la apelurile serviciului de asistenţă judiciară, instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penala respectiv decanului.

 

Secţiunea VI. Reguli privind acordarea asistenţei judiciare la cererea instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală în afara programului de lucru al SAJ

Art. 100. În afara programului de lucru al serviciului de asistenţă judiciară, respectiv în perioada luni – vineri, între orele 15,00 – 7,00 dimineaţa a doua zi, precum şi de vineri de la orele 15,00 până luni dimineaţa, ora 7,00 precum şi în zilele libere şi în sărbătorile legale, acordarea asistenţei judiciare din oficiu se realizează după următoarele reguli:

a). - instanţa de judecată sau organul de urmărire penală contactează telefonic avocaţii cuprinşi în lista avocaţilor de serviciu din ziua respectivă, în ordinea înscrisă în listă;

b). - în cazul în care nu răspund la telefon nici unul dintre avocaţi, va contacta telefonic decanul baroului sau functionarul SAJ, pentru desemnarea unui apărător din oficiu, iar in situatia in care nici aceste persoane nu raspund, vor contacta avocati din lista de serviciu pentru ziua urmatoare;

c). - la terminarea activităţii, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată înmânează avocatului adresa către serviciul de asistenţă judiciară pentru acordarea asistenţei judiciare din oficiu, făcând menţiune pe adresă cu privire la numele şi prenumele avocatului;

d). - în ziua imediat lucrătoare, avocatul care a asigurat asistenţa judiciară din oficiu va preda serviciului de asistenţă judiciară adresa ridicată de la organul de urmărire penală;

e). - în baza adresei respective, se va emite delegaţia care va fi predata avocatului care a acordat asistenţa judiciară şi care o va preda organului de urmărire penală sau instanţei de judecată.

 

 

 

CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AVOCAŢILOR CARE ASIGURĂ ASISTENŢA JUDICIARĂ ŞI EXTRAJUDICIARĂ.

 

Art. 101. (1) Pentru activitatea profesională desfăşurată în cauzele în care au fost desemnaţi din oficiu şi în cauzele în care au asigurat asistenţa extrajudiciară, avocaţii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocoalele încheiate între UNBR şi Ministerul Justiţiei.

(2) Pentru activitatea profesională desfăşurată în cauzele în care au asigurat asistenţa judiciară, avocaţii au dreptul la decontarea sumelor necesare pentru cheltuielile de apărare şi pentru deplasarea la locul de detenţie sau de reţinere din altă localitate, in raport de dispozitiile stabilite in Protocoalele încheiate între UNBR şi Ministerul Justiţiei respectiv de alocarile bugetare dispuse de institutia solicitanta.

(3) Contestaţiile şi cererile privind onorariile stabilite de conducerile SAJ se soluţionează de decanul baroului sau de consilierii delegaţi în acest sens. Decizia decanului poate fi atacată in termen de 15 zile de la comunicare la consiliul baroului.

Art. 102. Avocaţii desemnaţi din oficiu au următoarele drepturi:

a) - să refuze contactul cu clientul în prezenţa reprezentantului organului de urmărire penală sau de cercetare penală ori a oricărei autorităţi publice, precum şi în cazul în care există ori au cunoştinţă de un sistem de control al contactului cu clientul;

b) - să formuleze sesizări cu privire la abaterile săvârşite de avocaţii care asigură asistenţa juridică din oficiu;

c) - să formuleze plângeri şi contestaţii împotriva actelor şi dispoziţiilor funcţionarului SAJ, ale avocaţilor asistenţi, ale consilierilor coordonatori şi ale decanului;

d) - să propună modificări şi amendamente ale prezentului Regulament, ale instrucţiunilor şi normelor emise în temeiul acestuia, precum şi recomandări de conduită, asupra cărora urmând a se pronunţa consiliul ;

e) - să participe la conferinţele de pregătire profesională şi la sesiunile de consultări, atunci când dreptul nu le-a fost suspendat pentru abateri specifice.

Art. 103. Avocaţii desemnaţi din oficiu au următoarele obligaţii şi interdicţii:

a) - să se asigure pentru răspundere profesională şi să depună periodic la dosarul profesional o copie a asigurării încheiate sau a înnoirii acesteia;

b) – dacă au formulat opţiune pentru asistenţa judiciară într-un sector de activitate nu pot refuza nemotivat desemnarea notificată prin orice mijloace de SAJ;

c) - să menţină în permanenţă în stare de funcţionare mijloacele de comunicare (telefon mobil, telefon fix, e-mail ) şi să notifice de îndată SAJ împrejurările în care aceste mijloace nu pot fi folosite;

d) – dacă au refuzat desemnarea, sunt obligaţi să îl justifice în scris;

 

e) – dacă au fost desemnaţi pentru asistenţa juridică din oficiu, asistenţa judiciară şi extrajudiciară sau asistenţa specială sunt datori să studieze temeinic cauzele care le-au fost încredinţate, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa dispune în acest sens;

f) - nu pot asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, fiind obligaţi să încunoştinţeze de indata SAJ pentru a lua măsurile ce se impun, în sensul înlocuirii acestora sau desemnării unor avocaţi suplimentari în cauză, care să asigure apărarea celor aflaţi în conflict de interese;

g) - nu pot fi ascultaţi ca martori şi nu pot furniza relaţii nici unei autorităţi sau unor persoane cu privire la cauza care le-a fost încredinţată, decât dacă au dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă a clienţilor;

h) - calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de avocat cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător. Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfăşura nici o activitate profesională în acea cauză;

i) - dacă acordă asistenţă judiciară, extrajudiciară, specială sau gratuită nu are dreptul să primească de la cel asistat sau reprezentat o remuneraţie sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu excepţia situaţiei când s-a convenit încheierea unui contract de asistenţă juridică, cu notificarea SAJ;

j) - dacă asigură asistenţa judiciară lato sensu au obligaţia de a formula cereri şi excepţii, de a propune probe pentru clienţii pe care îi asistă, în funcţie de specificul cauzei, după consultarea prealabilă şi cu acordul acestora, menţionând aceste împrejurări în cuprinsul referatului;

k) – să-şi asigure substituirea , în situaţia în care nu se poate prezenta în cauză din motive întemeiate, sau, în ipoteza în care nu-şi poate asigura substituirea, să înştiinţeze de îndată conducerea SAJ pentru a se lua măsura desemnării altui avocat;

l) - să retrocedeze fracţiuni din onorariu, proporţionale cu activitatea prestată, confraţilor care îi substituie sau pe care îi substituie, disputele în acest sens fiind supuse arbitrajului decanului;

m) - referatul privind asistenţa acordată în cauză se depune la organul competent la încetarea de drept a asistenţei din oficiu sau a asistenţei speciale, iar copia referatului, vizată de organul competent, se depune la SAJ în termen de 3 zile de la data eliberării;

n) – dacă au fost desemnaţi din oficiu sunt datori să formuleze şi să depună referate explicative la solicitarea decanului, consilierilor coordonatori, sau a funcţionarului SAJ.

 

CAPITOLUL VI . RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 104. Fapta decanului, consilierului coordonator, locţiitorului acestuia sau avocatului asistent care cu rea - credinţă nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile ce îi revin în temeiul acestui Regulament constituie abatere specifica.

 

Art. 105. Următoarele fapte săvârşite de avocatul desemnat să asigure asistenţă judiciară din oficiu, asistenţă judiciară şi extrajudiciară, ca forme ale ajutorului public judiciar în materie civilă, asistenţa gratuită, constituie abatere specifică:

a) - îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de a asigura asistenţa judiciară sau extrajudiciară, săvârşită cu rea credinţă sau din neglijenţă; este apărat de răspundere avocatul care a întârziat din motive neimputabile şi care a formulat în prealabil cerere în acest sens organului solicitant, comunicând şi SAJ un exemplar al acesteia;

b) - omisiunea de a justifica în scris si motivat refuzul de a asigura asistenţa judiciară, extrajudiciară sau gratuită;

c) - omisiunea de a notifica SAJ schimbarea coordonatelor de contact ori funcţionarea defectuoasă a acestora;

d) - refuzul repetat, în cursul unei luni calendaristice, de a asigura asistenţa ca urmare a desemnării (minim 3 ori);

e) - formularea tardivă, cu rea credinţă, a unei sesizări, cu mai puţin de 10 zile înaintea termenului acordat în cauza vizată de sesizare (atunci când termenul dat în cauză permite acest lucru);

f) - formularea tardivă cu bună credinţă a unei sesizări care atrage în mod obiectiv decăderea autorului acesteia din dreptul pretins, însă nu apără de răspundere specifică persoana reclamată.

Art. 106. Următoarele fapte săvârşite de avocatul desemnat să asigure asistenţă judiciară din oficiu, asistenţă judiciară şi extrajudiciară, ca forme ale ajutorului public judiciar în materie civilă, asistenţa gratuită, constituie abatere specifica in concurs ideal cu abaterea disciplinara:

a) - îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de a asigura asistenţa judiciară din oficiu, asistenţa gratuită sau extrajudiciară, săvârşită cu rea credinţă sau din neglijenţă, dacă întârzierea a produs consecinţe grave asupra bunei desfăşurări a cauzei sau a şedinţei de judecată;

b) - neîndeplinirea cu rea credinţă ori din neglijenţă a obligaţiei de a notifica SAJ şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare sau de a -şi asigura substituirea, acolo unde Regulamentul permite aceasta;

c) - neîndeplinirea obligaţiei de a asigura asistenţa judiciară obligatorie, asistenţa judiciară gratuită ori asistenţa extrajudiciară fără a solicita SAJ, în prealabil, inlocuirea şi fără a comunica această împrejurare organului competent;

d) - asigurarea asistenţei judiciare din oficiu pe durata programului de lucru al SAJ, fără desemnare prin eliberarea prealabilă a delegaţiei de către SAJ;

e) - refuzul nemotivat de a asigura asistenţa judiciară din oficiu, cea extrajudiciară sau cea gratuită;

f) - omisiunea avocatului desemnat de a încunoştinţa în termen de 5 zile SAJ cu privire la schimbarea temeiurilor care au determinat admiterea sau aprobarea cererii de asistenţă extrajudiciară sau judiciară.

Art. 107. (1) Abaterile specifice se sancţionează, în raport cu gravitatea acestora, cu pierderea priorităţii la repartizarea cauzelor pentru o perioadă de una pana la trei luni şi/sau cu suspendarea dreptului de a formula opţiuni pentru asigurarea asistenţei judiciare din oficiu pentru o perioadă de o lună până la doisprezece luni de la data rămânerii definitive a soluţiei de sancţionare.

(2) Evidenţa refuzului de prestare a serviciului se păstrează la serviciul de asistenţă judiciară prin înscrierea în registrul special întocmit în aceste sens.

Art. 108. Abaterile specifice sunt constatate dupa considerarea situatiei de fapt de catre Decanul Baroului Mures pe baza referatului functionarului SAJ. Functionarul SAJ este obligat sa intocmeasca referat in toate cazurile susceptibile de angajare a raspunderii avocatilor.

Art. 109. Sanctiunile constau in:

a. Primul avertisment – suspendarea dreptului de a primi delegatii din oficiu pentru o perioada de 30 zile;

b. Al doilea avertisment - suspendarea dreptului de a primi delegatii din oficiu pentru o perioada de 3 luni;

c. Al treilea avertisment - suspendarea dreptului de a primi delegatii din oficiu pentru o perioada de 12 luni.

Art. 110. (1) Sancţiunile pot fi dispuse ca sancţiuni principale sau cumulat, ca sancţiuni complementare sancţiunii principale.

(2) SAJ de la nivelul Baroului Mures vor inainta decanului Baroului Mures proprunerile lor cu privire sesizările referitoare la abaterile specifice ale avocatului desemnat să acorde asistenţă judiciară din oficiu sau gratuită, asistenţă extrajudiciară, însoţite de referatele cu propunerile asupra sesizării, în termen de cel mult 3 zile de la data formulării sesizării sau a completării/precizării acesteia.

(3) Decanul Baroului Mures se pronunţă prin decizie motivată asupra sesizării, în termen de 5 zile de la primirea acesteia.

4) Avocatul reclamat şi autorul sesizării, numai atunci când acesta are calitatea de avocat, pot contesta motivat, în scris, soluţia dispusă de decan, în termen de 5 zile de la comunicare, contestaţia urmând a fi soluţionată, prin decizie de catre consiliul baroului.

Art. 111. Formularea contestaţiei suspendă numai aplicarea sancţiunii specifice, iar decizia decanului este executorie.

 

Art. 112. Sancţiunile specifice rămase definitive pot fi reduse sau înlocuite de decan, atunci când avocatul sesizat îşi recunoaşte vinovăţia, îşi manifesta în scris acordul ca soluţia să fie afişată sau folosită exemplificativ în recomandările de conduită formulate de consilierii coordonatori sau de decan.

Art. 113. Sancţiunile specifice aplicate avocaţilor care au formulat opţiuni se notează în dosarul profesional.

Art.114. Abaterile disciplinare vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor Legii 51/1995, modificată şi completată şi ale Statului profesiei de avocat.

 

 

CAPITOLUL VII.

STABILIREA ŞI PLATA ONORARIILOR CUVENITE AVOCAŢILOR PENTRU PRESTAREA

SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ŞI EXTRAJUDICIARĂ.

 

Art. 115. Stabilirea şi plata onorariilor cuvenite avocaţilor care acordă asistenţă judiciară obligatorie sau extrajudiciară se fac în baza Protocolului încheiat de UNBR cu Ministerul Justiţiei (denumit în continuare Protocol), precum şi a prezentului Regulament.

Art. 116. Cu ocazia soluţionării cererii de acordare a asistenţei judiciare obligatorii sau a asistenţei extrajudiciare, ca formă a ajutorului public judiciar, conducerea SAJ stabileşte onorariul cuvenit avocatului în cuantumul prevăzut în Protocol, care se consemnează pe delegaţia avocatului desemnat.

Art. 117. (1) Valoarea onorariului provizoriu cuvenit pentru furnizarea serviciului de asistenţă judiciară şi /sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte de instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.

(2) Cuantumul onorariului definitiv cuvenit avocatului se confirmă de instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar pe referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă.

Art. 118. (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei judiciare a făptuitorului, suspectului, inculpatului sau a condamnatului, când aceasta este obligatorie, în situaţia în care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că suspectul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu, se acordă o singură dată pe întreaga durată a urmăririi penale, iar, în cursul judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.

(2) Onorariile prevăzute la alin. 1 se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa judiciară din oficiu este asigurată între orele 20,00 8,00 ori în zile nelucrătoare.

Art. 119. (1) În cazul în care delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, la prezentarea apărătorului ales, procurorul prin ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei.

(2) Onorariul stabilit potrivit criteriilor prevăzute la alin. 1 nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată.

Art. 120. Cuantumul onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată sunt cele prevazute in Protocol.

Art. 121. (1) Pentru încasarea onorariului cuvenit ca urmare a asistenţei judiciare obligatorii sau extrajudiciare se întocmeşte un referat scris cu privire la prestaţia efectuată, conform formularului aprobat de Departamentul de acordare a asistenţei judiciare din cadrul UNBR.

(2) Referatul este supus confirmării de către organul judiciar (instanţă sau parchet) care a dispus plata onorariului sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfăşurat activitatea de asistenţă judiciară şi /sau de reprezentare.

Art. 122. SAJ de la nivelul Baroului Mures verifică şi centralizează referatele şi, sub semnătura functionarului SAJ, le înaintează la departamentul financiar şi administrativ al Tribunalului Mures (cele privind asistenţa acordată la judecătoriile şi organele judiciare şi extrajudiciare şi administrative din judetul Mures, precum şi cele de la Tribunalul Mures şi organele judiciare şi administrative de la nivelul judeţului Mures) şi la cel al Curţii de Apel Tg-Mures (pentru asistenţa judiciară acordată la Curtea de Apel Tg-Mures, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg-Mures, Serviciul Teritorial Mures al DIICOT şi Serviciul Teritorial Mures al DNA).

Art. 123. (1) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară acordată în cadrul sistemului de ajutor public judiciar se aprobă de decan sau persoana desemnată de acesta potrivit cuantumurilor prevăzute în protocol.

(2) În cazul asistenţei extrajudiciare referatul întocmit de avocat, verificat şi avizat de functionarul SAJ, constituie documentul justificativ care se înaintează pentru plata.

Art. 124. (1) Sumele necesare plăţii onorariilor se inainteaza de către Tribunalul Mures şi Curtea de Apel Tg-Mures, potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Virarea sumelor către barou se va face în cursul lunii calendaristice în care referatele au fost depuse de către barou la Compartimentul contabil al Tribunalului Mures, dacă referatele au fost depuse până la data de 20 a lunii respective.

Art. 125. (1) Plata onorariilor pentru asistenţa judiciară acordată se face prin Serviciul contabilitate al Baroului Mures de regula prin virament sau, cu titlu de exceptie în numerar, în funcţie de opţiunile avocaţilor.

(2) Plata onorariului se face doar avocatului titular sau altei persoane în baza unei procuri speciale date de avocat.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciului de asistenţă judiciară din cadrul baroului din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite se constituie un fond de 2% din valoarea acestor sume, aprobate şi efectiv vărsate. Reţinerea cotei de 2% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocaţii îndreptăţiţi.

Art. 126. (1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare din formele prevăzute de Lege şi Statut la solicitarea autorităţilor administraţiei publice se acordă din fondurile acestor autorităţi, potrivit sumelor stabilite prin protocolul încheiat de barou cu acestea.

(2) În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei.

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 127. SAJ de la nivelul Baroului Mures informează trimestrial consiliul baroului în legătură cu desfăşurarea activităţii de asistenţă judiciară şi operaţiunile financiar-bancare, inclusiv cu privire la cheltuielile legate de organizarea şi funcţionarea serviciului, prevăzute în buget distinct, conform art. 155 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat.

Art. 128. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată, cu ale Statutului profesiei de avocat şi cu cele ale normelor procesuale.

Art. 129. (1) Până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Mures va întocmi şi va prezenta consiliului baroului o informare cuprinzând bilanţul activităţii pe anul precedent, care va cuprinde: veniturile şi cheltuielile serviciului; situaţia oficiilor repartizate avocaţilor; situaţia deconturilor transmise instanţelor; situaţia plăţilor de către instanţe a deconturilor; situaţia plăţilor către avocaţi a onorariilor din oficiu.

(2) Decanul va informa adunarea generală ordinară anuală a avocaţilor din Baroul Mures în legătură cu activitatea de acordare a asistenţei judiciare.

Art. 130. În aplicarea prezentului Regulament, consiliul baroului va putea emite norme şi instrucţiuni metodologice obligatorii privind conţinutul opţiunii, conţinutul referatelor, condiţiile de formă şi conţinut ale cererilor de asistenţă juridică, ale proceselor verbale, sesizărilor şi notificărilor întocmite de funcţionarul SAJ de la nivelul Baroului Mures sau ale avocaţilor desemnaţi să asigure asistenţa juridică din oficiu, precum şi în orice alte probleme privind activitatea SAJ de la nivelul Baroului Mures.

Art. 131. (1) Prezentul Regulament se va publica pe pagina web a Baroului Mures, se va comunica prin e-mail tuturor formelor de exercitare a profesiei de avocat şi va fi prelucrat într-o reuniune cu toţi avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară al Baroului Mures.

(2) Prezentul Regulament se va aduce la cunoştinţa tuturor instanţelor, parchetelor, organelor de poliţie şi autorităţilor administrative de pe raza judeţului Mures, prin grija decanului şi a secretarului baroului.

(3) Prezentul regulament se aplică începând cu data de 15 aprilie 2016, dată la care îşi încetează aplicabilitatea vechiului Regulament SAJ.

Art. 132. Hotărârea prin care s-a aprobat prezentul Regulament poate fi contestată la Consiliul UNBR, potrivit art. 66, lit. p din Legea nr. 51/1995, republicată şi art. 76, alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, în termen de 15 zile de la publicarea acesteia pe pagina de internet a baroului.