UNBR - CONSILIUL UNIUNII - HOTĂRÂREA NR. 194 ȘI 195 DIN 10-11 SEPTEMBRIE 2021

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 194

10-11 septembrie 2021

 

            În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. c) și s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de necesitatea stabilirii unor măsuri clare în ceea ce privește cota de contribuție de asigurări sociale ce trebuie plătită de avocații care au beneficiat de indemnizațiile primite în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, în lumina OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

Luând act de faptul că, potrivit prevederilor art. XIX alin. (4) din OUG nr. 226/2020, avocații care au beneficiat de indemnizația sus menționată trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul Fiscal, respectiv de 25%, care se calculează separat de contribuția datorată pentru veniturile din profesie;

Văzând că, deși au fost întreprinse demersuri susținute de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), atât la Ministerul de Finanțe, cât și la Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru clarificarea situației și aplicarea asupra acestor indemnizații a cotelor de contribuție prevăzute de Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări ale avocaților, care prevede o cotă de contribuție sensibil mai mică (11%), acestea s-au soldat cu răspunsuri în sensul obligării, potrivit legii, la plata cotei de 25%;

Observând că în contra diligențelor Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) și CAA,  Parlamentul (Camera Deputaților, drept Cameră Decizională) a adoptat Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x nr. 284/2020, devenit, după promulgare Legea nr. 214/2021), în care se prevede că avocații beneficiari ai indemnizației de sprijin trebuie să plătească o cotă de contribuție de 25% la sistemul propriu;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021, potrivit căreia avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin au achitat cota de 11% prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021, urmând ca după adoptarea proiectului de lege sus menționat să se stabilească sumele de plată, în funcție de prevederile ce vor fi adoptate.

Ținând cont de propunerea și explicațiile CAA și de dezbaterile din ședința din 10-11.09.2021,

            Consiliul U.N.B.R., adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 – (1) Avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, trebuie să achite o cotă de contribuție de asigurări sociale de 25% asupra indemnizației primite.

(2) Avocații aflați în situația menționată la alineatul (1) care au achitat la sistemul CAA cota de 11%, potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021, vor plăti restul de 14% pentru fiecare lună în care au beneficiat de indemnizația de sprijin.

(3) Nu se percep majorări de întârziere dacă plata restului de 14% se va efectua până la data de 31.12.2021, inclusiv.

(4) Indemnizația de sprijin reprezintă venit de înlocuire a activității exercitate de avocat și, ca urmare, contribuția de 25% se include în baza de calcul a pensiilor și a indemnizațiilor.

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, CAA şi barourilor, urmând ca prezenta hotărâre să fie remisă de CAA către filiale.

 

 

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 195

10-11 septembrie 2021

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a), b) și c) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea și cu Hotărârea nr. 04/02-04 decembrie 2020 a Congresului avocaților privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor,

Ținând cont de prevederile în materia publicității în profesia de avocat, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 (art. 47), care determină modificarea și completarea dispozițiilor cuprinse în Subsecțiunea a 4-a „Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” (art. 243-250 din Statut) din Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat”

Având în vedere propunerile înaintate Consiliului U.N.B.R. de către Grupul de lucru al Consiliului privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) și de către Grupul de lucru al Consiliului privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3), astfel cum au fost dezbătute în ședința Consiliului U.N.B.R.,

Reanalizând prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 173/24.06.2021,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 10-11 septembrie 2021,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I. - Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Statutul), se modifică și se completează după cum urmează:

 

  1. 1. Subsecțiunea a 4-a” din Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat” își schimbă denumirea și se va intitula  „Publicitatea în profesia de avocat”.

 

  1. Art. 243 din Statut se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională.

(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este constituită din orice formă de prezentare a activității și serviciilor avocațiale ale acestora, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul promovării în fața publicului.

(3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat și se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea și sub supravegherea acestora.

 

  1. Prevederile art. 244-250 din Statut se abrogă.

 

  1. Se introduc 3 noi articole, art. 2431 – 2433, cu următorul conținut:

    „Art. 2431 – (1) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea, imaginea și reputația profesiei.

(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei și toate informațiile difuzate public de acestea prin orice mijloc, inclusiv  în spațiul virtual, privind activitatea avocaților, trebuie să fie transparente, veridice, corecte și nu trebuie să fie comparative cu alți profesioniști, echivoce, ambigue, înșelătoare sau denigratorii.

(3) În toate cazurile, promovarea prin publicitate și informațiile furnizate de avocați și formele de exercitare a profesiei trebuie să se refere exclusiv la natura și limitele obligațiilor profesionale ale avocaților și să respecte principiile fundamentale ale profesiei de avocat astfel cum acestea sunt reglementate de Codul deontologic al avocatului roman.

    Art. 2432 - Condițiile ce trebuie îndeplinite de conținutul mijloacelor folosite pentru publicarea informațiilor privind exercitarea profesiei, promovarea profesională și atragerea și dobândirea  clientelei sunt prevăzute în Anexele prezentului Statut referitor la ”Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei” și referitor la „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați”.

    Art. 2433 – Publicitatea realizată fără respectarea regulilor prevăzute în Lege și în  Statul profesiei de avocat constituie abatere disciplinară.

 

  1. Se introduc 2 anexe la Statut, Anexa nr. XXXIII, intitulată „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați”, cu conținutul indicat în anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv, Anexa nr. XXXIV, intitulată „Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei”, cu conținutul indicat în anexa 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. II  - Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării Congresului avocaților și intră în vigoare la data de 01.10.2021.

 

Art. III. - Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor.

 

 

CONSILIUL   U.N.B.R.