Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Mures

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

REGULAMENT

PENTRU

ORGANIZAREA ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE

ALE BAROULUI MUREȘ

Adoptat în ședința din data de 20 Decembrie 2021

 1. Data adunării generale elective

(1) Data adunării generale de alegere a organelor baroului şi modalitatea de vot, prin unul din mecanismele prevăzute prin prezentul regulament, se stabilesc de consiliul baroului în luna Decembrie a anului anterior celui în care aceasta va avea loc şi se anunţă prin afişare la sediul şi pe pagina web a acestuia.

(2) Procedura convocării adunării generale elective se face cu respectarea dispoziţiilor legale. În convocarea pentru prima adunare generală electivă se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, dacă cea dintâi nu s-ar putea ţine din cauza neîntrunirii cvorumului de prezenţă prevăzut de Statutul profesiei de avocat (numit în continuare “Statut”). A doua adunare generală electivă se poate întruni chiar ziua stabilită pentru prima adunare.

(3) Lipsa nejustificată a avocatului de la oricare din datele stabilite pentru ţinerea adunării generale elective constituie abatere disciplinară gravă.

 

 1. Condiţii de participare

(1) Au dreptul de a participa la adunarea generală electivă avocaţii care:

 1. Sunt înscrişi în tabloul avocaţilor baroului Mureș cu drept de exercitare a profesiei,
 2. Nu se află în situaţii care atrag incompatibilitatea sau suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei, şi
 3. Nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare.

(2) Tabelul provizoriu al avocaţilor cu drept de participare la adunarea generală electivă se întocmeşte în baza tabloului avocaţilor baroului cu drept de exercitare a profesiei şi a evidenţelor baroului şi se afişează la data de 31.01.2022, în modalităţile prevăzute la art. I alin. (1) al prezentului Regulament.

(3) În termen de cel mult 3 zile de la data afişării, prevăzută la alin. (2), avocaţii care nu figurează pe tabelul provizoriu al participanţilor la adunarea electivă pot formula contestaţii, în scris şi cu alăturarea înscrisurilor relevante. Soluţionarea contestaţiilor este de competenţa consiliului baroului.

(4) După soluţionarea contestaţiilor, tabelul definitiv al avocaţilor cu drept de participare la adunarea generală electivă se afişează, potrivit prevederilor alin. (2), la data prevăzută la art. IV alin. (9) pentru afişarea listei definitive a candidaţilor. Între data publicării tabelului provizoriu şi data publicării tabelului definitiv al avocaţilor cu drept de vot baroul poate opera în acest tabel orice revizuiri impuse de modificarea menţiunilor din Tabloul avocaţilor baroului sau de rectificarea unor erori materiale, intervenite sau constatate între aceste date.

 

III. Condiţii pentru alegerea în organele baroului

(1) Adunarea generală electivă alege următoarele organe ale profesiei:

 1. Consiliul baroului, compus dintr-un număr de 11 membri proporţional cu numărul membrilor baroului înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, potrivit prevederilor art. 71 alin. (2) din Statut, precum şi 7 supleanţi. Decanul şi prodecanii se includ în numărul membrilor consiliului;
 2. Decanul baroului;
 3. Comisia de disciplină, compusă din trei membri, precum şi un membru supleant;
 4. Comisia de cenzori, compusă din trei membri, precum şi un membru supleant.

 

(2) În afara condiţiilor prevăzute la art. II al prezentului regulament, candidatul pentru organele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

 1. să îndeplinească condiţia de vechime prevăzută la art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1), art. 74 alin. (1) respectiv art. 269 alin. (2) ale Statutului profesiei de avocat;
 2. să nu fi fost lucrător sau colaborator al fostei Securităţi;
 3. să aibă o reputaţie neştirbită.

(3) Candidaţii care nu întrunesc numărul necesar de voturi pentru a fi aleşi în organele colective pentru care candidează pot dobândi calitatea de membri supleanţi în aceste organe, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute şi în limita numărului de supleanţi prevăzut la alin. (1), dacă acceptă această calitate.

(4) Potrivit prevederilor art. 55 lit. t) din Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (numită în continuare “Lege”), alegerea prodecanului baroului este de competenţa consiliului baroului. Baroul are un prodecan, ales prin vot secret, dintre membrii consiliului baroului în prima şedinţă a acestuia organizată după ţinerea adunării generale elective, cu un cvorum de vot de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

(5) Preşedintele comisiei de disciplină şi preşedintele comisiei de cenzori sunt aleşi de membrii comisiilor respective, în condiţiile prevăzute la alin. (4).

 

 1. Candidaturi. Contestaţii.

(1) Perioada de depunere a candidaturilor pentru organele baroului este în perioada 11.01.2022 – 24.01.2022, inclusiv.

(2) Candidaţii pentru organele baroului îşi vor depune personal şi în scris candidatura la secretariatul baroului, prin utilizarea formularului cuprins la Anexa 1 a prezentului regulament, însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (3), sub sancţiunea neluării în considerare a candidaturii. Acestea pot fi depuse exclusiv în programul de lucru al secretariatului ce se desfășoară de luni până vineri, cu exceptia zilelor declarate sărbătoare la nivel național, între orele 9 – 13.

(3) Candidatul va anexa formularului de candidatură următoarele înscrisuri:

 1. copie de pe poliţa de asigurare profesională, valabilă pentru anul respectiv;
 2. adeverință din partea Filialei Mureș a C.A.A., din care să reiasă faptul că nu înregistrează restanțe la plata contribuțiilor către aceasta.

(4) Un avocat poate candida pentru mai multe organe ale baroului.

(5) Lista candidaturilor depuse pentru toate organele baroului va fi afişată la sediul baroului şi pe pagina web a acestuia în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1). Anunțul cuprinzând lista candidaturilor va menționa şi data-limită de formulare şi înregistrare la secretariatul baroului a contestaţiilor la candidaturi.

(6) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al baroului poate formula contestaţie faţă de oricare dintre candidaturile publicate, în termen de 5 (cinci) zile de la data publicării candidaturilor, respectiv până la data de 31.01.2022.

(7) Contestaţia se va depune personal și în scris la secretariatul baroului, în cadrul programului de lucru, sub sancţiunea neluării în considerare.

(8) Contestaţiile vor fi analizate numai în ce privește îndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute de Lege, Statut şi de prezentul regulament.

(9) Consiliul baroului va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale, statutare şi regulamentare şi va soluţiona contestaţiile la candidaturi în termen de 5 (cinci) zile de la încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor. Lista definitivă a candidaţilor va fi afişată cu cel puţin 12 zile înaintea datei fixate pentru ţinerea adunării generale în prima convocare, la sediul baroului şi pe pagina web a acestuia, până cel târziu la data de 15.02.2022.

 

 1. Campania electorală

(1) Campania electorală începe în ziua următoare afişării listei definitive a candidaturilor declarate valabile. Campania electorală se încheie cu 2 (două) zile înainte de data fixată pentru ţinerea adunării generale în prima convocare.

(2) Campania electorală se va desfăşura prin orice mijloace de publicitate care să nu contravină dispoziţiilor legale generale cât şi speciale.

 

 

 

 1. Buletinele de vot

(1) Buletinele de vot vor fi tipărite după afişarea listei definitive a candidaţilor. Operaţiunile de tipărire vor fi coordonate de decanul baroului.

(2) Buletinele de vot vor fi tipărite pentru fiecare organ al baroului şi vor corespunde numeric cu numărul avocaţilor care, potrivit tabelului definitiv prevăzut la art. II alin. (4), au dreptul de a participa la adunarea generală electivă.

(3) Pe buletinele de vot numele candidaţilor validaţi vor fi înscrise şi numerotate, unul sub altul, în ordine alfabetică. 

(4) Documentul va fi prezentat adunării generale elective, la începerea şedinţei de alegeri.

 

VII. Procedura desfăşurării adunării generale elective. Procedura alegerii organelor de conducere ale baroului.

(1) La data ţinerii adunării generale elective, la intrarea în incinta locului unde se ţine aceasta, aparatul tehnico-administrativ al baroului va proceda la verificarea, în baza card-ului de identitate pentru avocat precum şi a unui document de identitate valabil (carte/buletin de identitate, paşaport sau permis de conducere), a identităţii avocaţilor care se prezintă la adunare şi a dreptului acestora de a participa la adunarea generală electivă. Avocaţii validaţi în urma acestei proceduri de verificare vor fi declaraţi prezenţi şi înregistraţi ca atare.

(2) Documentaţia pentru adunarea generală electivă, prevăzută la alin. 1, va cuprinde buletinele de vot.

(3) Lucrările adunării generale elective vor fi conduse de un prezidiu compus din decanul baroului daca acesta nu mai candideaza pentru aceasta functie, iar în caz contrar de decanul de vârstă al avocaţilor prezenţi, cu conditia ca acesta sa nu candideze la functia de decan, care va conduce şedinţa (numit în continuare “Preşedintele de şedinţă”), precum şi din patru membri, dintre care unul va îndeplini funcţia de secretar, aleşi cu majoritate din rândul participanţilor la adunare. Secretarul prezidiului va fi asistat de un secretariat tehnic, desemnat de prezidiu şi anunţat adunării, compus din una până la trei persoane din rândul personalului tehnico-administrativ al baroului sau avocați. Alegerea prezidiului adunării este valabilă indiferent dacă se întruneşte sau nu cvorumul de prezenţă necesar pentru ţinerea şedinţei adunării generale elective.

(4) În cazul nerealizării cvorumului de prezenţă necesar, preşedintele de şedinţă va anunţa aceasta participanţilor precum şi faptul că adunarea electivă se va întruni în cea de-a doua convocare la data publicată pentru aceasta.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), aparatul tehnico-administrativ al baroului va colecta de la participanţi buletinele de vot distribuite.

(6) În cazul realizării cvorumului de prezenţă, preşedintele de şedinţă va anunţa caracterul statutar al adunării generale elective şi va comunica adunării informaţiile privind desfăşurarea acesteia. Personalul tehnico-administrativ al baroului va elibera fiecărui participant validat documentaţia pentru adunarea generală electivă.

(7) Adunarea va desemna din rândul participanţilor, cu majoritate, comisia de numărare a voturilor (numită în continuare “Comisia de Votare”), compusă din cinci membri, dintre care unul va avea calitatea de Preşedinte al acesteia. Membrii Comisiei de Votare nu vor putea să fie soţi, rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre candidaţi sau avocaţi colaboratori în cadrul formei de exercitare a profesiei în care funcţionează vreunul dintre candidaţi.

(8) Adunarea generală va alege, cu aceeaşi majoritate, şi o comisie de contestaţii (numită în continuare “Comisia de Contestaţii”), compusă din trei membri, dintre care unul va avea calitatea de Preşedinte al acesteia. Interdicţiile prevăzute la alin. (7) se aplică şi membrilor Comisiei de Contestaţii.

(9) Înainte de începerea procedurii de votare, Comisia de Votare va proceda la anularea buletinelor de vot rămase nedistribuite, întocmind în acest sens un proces verbal şi anunţând adunarea asupra numărului buletinelor de vot anulate.

(10) Prezidiul adunării va stabili şi comunica adunării locul în care Comisia de Votare îşi va desfăşura activitatea, loc care va fi situat în aceeaşi clădire cu sala în care se ţine adunarea.

(11) Procedura de vot se desfăşoară până în momentul în care toţi participanţii prezenţi şi-au exercitat dreptul de vot. Cu luarea în considerare a numărului celor prezenţi, prezidiul adunării va putea fixa o oră-limită pentru finalizarea procedurii de votare.

(12) Votul se exprimă în conformitate cu instrucţiunile transmise participanţilor de către preşedintele adunării şi/sau cu cele tipărite pe formularele de vot.

(13) Votul “pentru” se exprimă prin lăsarea intactă a numelui candidatului iar votul “contra” prin tăierea cu o linie orizontală a numelui candidatului. Buletinele de vot cuprinzând adăugiri sau orice alte menţiuni vor fi anulate.

(14) Sub sancţiunea anulării votului, nu va putea fi exprimat vot “pentru” pentru un număr de candidaţi mai mare decât numărul locurilor eligibile.

(15) Votarea se realizează personal şi individual de către participanţii la adunare.

(16) Buletinele lor de vot se introduc în urnele special amenajate pentru aceasta, pentru fiecare organ al baroului fiind asigurată o urnă distinctă, sigilată cu un sigiliu purtând menţiunile baroului.

(17) La fiecare urnă va fi prezentă câte o persoană din rândul personalului tehnico-administrativ al baroului (numită în continuare “operatorul urnei”). Operatorul urnei va permite introducerea de către fiecare votant numai câte a unui vot în urnă, în baza verificării identităţii votantului cu tabelul alfabetic de prezenţă a participanţilor la adunare şi a semnării tabelului de către participantul care a votat.

(18) La încheierea votării, sub supravegherea membrilor prezidiului, operatorii urnelor vor transporta urnele la locul stabilit pentru funcţionarea Comisiei de Votare. În prezenţa membrilor prezidiului şi a membrilor Comisiei de Votare urnele vor fi desigilate şi se va proceda la numărarea buletinelor de vot, pe categorii de organe, comparându-se numărul buletinelor de vot cu numărul votanţilor care au semnat tabelele de vot şi încheindu-se în acest sens un proces verbal semnat de Preşedintele Comisiei de Votare, de operatorii urnelor şi de preşedintele de şedinţă.

(19) Până la finalizarea activităţii Comisiei de Votare nicio persoană nu va putea avea acces, sub niciun motiv, iar membrii Comisiei de Votare nu vor putea părăsi sala decât cu autorizarea Preşedintelui Comisiei şi fără a avea asupra lor buletine de vot şi niciun alt document legat, direct sau indirect, de activitatea Comisiei de Votare. Până la anunţarea rezultatelor finale ale alegerilor, este strict interzisă comunicarea de către membrii Comisiei de Votare, pe orice cale, a constatărilor făcute de aceştia în procesul de numărare a voturilor. Preşedintele de şedinţă şi ceilalţi membri ai prezidiului vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea respectării celor de mai sus.

(20) După încheierea procesului verbal prevăzut la alin. (18) Comisia de Votare va trece la desfacerea buletinelor de vot şi la analiza acestora, pe categorii de organe. În acest scop, Preşedintele Comisiei de Votare va aloca fiecărui membru al Comisiei de Votare buletinele de vot colectate pentru un organ de conducere al baroului. La încheierea analizei buletinelor de vot, fiecare membru al comisiei va completa un proces-verbal în care va menţiona numărul total de buletine de vot colectate, numărul buletinelor de vot valabile, numărul buletinelor de vot anulate precum şi, în ordine descrescătoare, numărul de voturi acordat fiecărui candidat în baza buletinelor de vot valabile. În caz de dubiu asupra valabilităţii unui vot, este obligatorie analiza acestuia de către toţi membrii Comisiei de Votare. Hotărârea în acest sens se ia cu majoritatea membrilor Comisiei. Procesul verbal completat în urma analizei tuturor buletinelor de vot şi a numărării voturilor la o categorie de organe se semnează de respectivul membru al Comisiei de Votare şi de Preşedintele acesteia.

(21) În baza proceselor verbale individuale, pe categorii de organe, prevăzute la alin. (20), se întocmeşte un proces-verbal centralizator, cuprinzând rezultatul votului pentru toate organele baroului, semnat de Preşedintele şi membrii Comisiei de Votare.

(22) Procesul-verbal centralizator se înmânează preşedintelui de şedinţă, împreună cu buletinele de vot, pe categorii de organe, introduse în plicuri sigilate şi semnate de membrii Comisiei de Votare.

 

VIII. Validarea rezultatelor alegerilor. Contestaţii.

(1) În cazul în care nu vor constata neregularităţi, Preşedintele adunării şi membrii prezidiului vor valida procesul-verbal centralizator cuprinzând rezultatul alegerilor, prevăzut la art. VII alin. (22).

(2) După validarea rezultatului alegerilor, Preşedintele adunării îl va comunica participanţilor la adunare, fiind declaraţi câştigători candidaţii care întrunesc cele mai multe voturi pentru fiecare din funcţiile eligibile.

(3) Dacă, în urma voturilor exprimate, un candidat va obţine mai multe funcţii, va fi validat pentru una singură, în următoarea ordine:

 1. decan
 2. consilier
 3. membru al comisiei de cenzori
 4. membru al comisiei de disciplină

(4) Cu excepţia funcţiei de decan, candidaţii care se vor situa pe locurile neeligibile vor fi declaraţi consilieri supleanţi, dacă acceptă această calitate.

(5) Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afişare la sediul baroului şi prin postare pe pagina web a acestuia.

(6) Contestaţiile împotriva rezultatelor numărării voturilor se vor depune în prima zi lucrătoare subsecventă datei alegerilor, până la ora 14,00, şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de către Comisia de Contestaţii. Comisia de Contestaţii hotărăşte cu majoritatea membrilor săi.

(7) Hotărârea pronunţată de Comisia de Contestaţii va fi publicată în modalităţile prevăzute la alin. (5).

 

 1. Păstrarea buletinelor de vot şi a proceselor verbale ale adunării generale elective

(1) Consiliul baroului este obligat să păstreze, în condiţii de securitate, buletinele conţinând voturile exprimate la adunarea generală electivă, timp de 4 (patru) ani de la data publicării hotărârii Comisiei de Contestaţii, prevăzută la art. VIII alin. (7).

(           2) În aceleaşi condiţii se vor păstra şi procesele verbale ale adunării generale elective.

 

 1. Încetarea prematură a mandatului

(1) În cazul în care mandatul unui candidat ales încetează, indiferent de motiv, mai înainte de expirarea mandatului acestuia, se va proceda după cum urmează:

 1. pentru funcţia de decan se vor organiza alegeri anticipate în termen de 60 de zile de la data constatării de către consiliul baroului a încetării mandatului
 2. pentru orice altă funcţie, funcţia vacantă va fi ocupată de candidatul aflat pe primul loc neeligibil.

(2) Mandatul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1) durează până la data expirării mandatul acordat iniţial.

 

 1. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) La desfăşurarea Adunării Generale elective pot participa, în calitate de observatori, cu aprobarea consiliului baroului, reprezentanţi ai mass-media şi ai organizaţiilor non-guvernamentale interesate, pe baza unor scrisori de acreditare transmise baroului cu cel puţin trei zile înaintea Adunării Generale.

(2) Adunarea Generală electivă a Baroului Mureș s-a fixat de către Consiliul Baroului Mureș prin Decizia nr. 125 din 20 decembrie 2021 pentru data de 28 Februarie 2022, ora 15.00, în prima convocare, iar în cazul în care cvorumul de prezenţă nu este întrunit, pentru data de 28 Februarie 2022, ora 16.00, în a doua convocare. Locul ținerii Adunării Generale este Sala Mică a Palatului Culturii din Tg-Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, jud. Mureș, cod 540052. Perioada de depunere a candidaturilor pentru organele baroului este 11 Ianuarie – 24 Ianuarie 2022.

(3) Potrivit prevederilor art. 68 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, prezentul se adoptă cu cel puţin 60 de zile anterior datei ţinerii Adunării Generale (în prima convocare), la sediul Baroului Mureș din Tg-Mureș, str. Marton Aron, nr. 8/1, şi pe pagina web a acestuia (www.barou-mures.ro) şi rămâne definitiv în termen de 15 zile de la data afişării.

(4) Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul Baroului Mureș la data de 20 Decembrie 2021.

 

 

Consiliul Baroului Mureș

Prin decan av. Nicolae T. Galdea

 

ANEXA 1

Am primit originalul astăzi, data de _________________

_____________________________

(semnătura si ştampila secretariatului baroului)1

1 Viza de primire se aplică pe ambele exemplare ale formularului

 

 

 

Către,

Baroul Mureș

 

 

 

 

Subsemnatul:

Avocat ____________________________________________________________(prenume, nume), avocat definitiv, membru al Baroului Mureș, în termenul prevăzut de Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Mureș din data de 28.02.2022, depun prezentul:

 

 

FORMULAR DE CANDIDATURĂ

 

 

prin care îmi anunţ candidatura pentru calitatea de

_____________________________________________________________________________

(a se completa, după caz: decan, membru în consiliul baroului, membru in comisia de disciplină, membru în comisia de cenzori)

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate condiţiile pentru a fi ales în organul de conducere pentru care candidez, prevăzute de Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, de Statutul profesiei de avocat şi de Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Mureș şi că am cunoştinţă de îndatoririle şi responsabilităţile aferente calităţii pentru care candidez, pe care mă oblig a le îndeplini corespunzător în cazul în care voi fi ales.

Am depus prezentul formular în dublu exemplar, dintre care unul, purtând viza de primire a secretariatului baroului, mi-a fost restituit.

 

 

Semnătura,