Regulamentul de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 145

12 aprilie 2021

 

privind Regulamentul de regularizare a

contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile C.A.A.

 

            În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 17 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților;

             Având în vedere solicitarea de vot comunicată membrilor Consiliului UNBR prin care a fost cerut votul cu privire la proiectul de „Regulament de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA” (în continuare Regulamentul), în forma reanalizată de către Consiliul CAA a proiectului de Regulament, cu amendamentul propus de Comisia Permanentă  privind formularea art. 8 alin. (2) din Regulament

În urma votului exprimat prin mijloace electronice de membrii Consiliului UNBR în perioada 07-12 aprilie 2021 și a raportului privind numărătoarea voturilor

            Consiliul U.N.B.R., adoptă prezenta:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

          Art. 1 – Aprobă Regulamentul de regularizare a contribuțiilor avocaților la fondurile CAA, prevăzut la Anexa 1 a prezentei hotărâri, cu amendamentul Comisiei Permanente privind art. 8 alin. (2).

            Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

            Art. 3 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

 

 

 

 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.

 

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 145 din 12 aprilie 2021

 

Regulament de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile C.A.A.

 

 

Art. 1 – Aplicabilitatea regularizării contribuțiilor

  • Contribuțiile la sistemul CAA se regularizează anual, la cerere, în funcție de venitul brut anual obținut de avocat, în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul CAA:

Art. 17. Contribuții. Dispoziții generale. Dreptul la regularizare. Legea nr. 72/2016 – art. 19 alin. (2)

  • Anual, după caz, contribuțiile la fondurile sistemului se pot regulariza în funcție de veniturile brute anuale efectiv realizate din onorarii de avocatul cu drept de exercitare a profesiei.
  • În vederea regularizării contribuțiilor la fondurile sistemului, avocații vor depune la filială sau sucursală o declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior, însoțită, la cerere, de documente contabile justificative.
  • Procedura de regularizare va fi stabilită prin regulament tematic, aprobat prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.

    (2) Regularizarea contribuțiilor are ca scop acumularea de către avocat a unui număr suplimentar de puncte de pensie, în baza veniturilor anuale obținute.

(3) Regularizarea contribuțiilor se poate efectua doar dacă avocatul nu are restanțe la obligațiile contributive, principale și accesorii, către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților la data depunerii cererii de regularizare.

 

Art. 2 – Venitul brut anual

Venitul brut anual pentru care se regularizează contribuțiile se calculează prin însumarea veniturilor brute lunare realizate din profesie de către avocat în anul calendaristic respectiv, prevăzute de art. 19 alin. (2) din Legea 72/2016.

 

Art. 3 – Contribuții minime și maxime anuale

(1) Contribuția minimă anuală se calculează prin însumarea cotelor minime lunare în vigoare în anul calendaristic respectiv, pe perioada de stagiu de cotizare realizată de avocat în anul supus regularizării contribuțiilor.

(2) Contribuția maximă anuală se calculează prin însumarea cotelor maxime lunare în vigoare în anul calendaristic respectiv, pe perioada de stagiu de cotizare realizată de avocat în anul supus regularizării contribuțiilor.

(3) Dacă avocatul a avut stagiu de cotizare în profesie doar pe o fracțiune de an, contribuțiile minime și maxime se calculează prin însumarea cotelor minime, respectiv maxime, în vigoare doar pentru perioada de stagiu de cotizare realizat în profesie.

 

Art. 4 –Contribuția anuală regularizată

(1) Contribuția anuală regularizată se calculează procentual din venitul anual, dar nu mai puțin decât contribuția minimă anuală și nu mai mult decât contribuția maximă anuală.

(2) Contribuția anuală regularizată nu poate fi mai mică decât suma contribuțiilor lunare din anul calendaristic respectiv datorate de avocat, contribuțiile cu titlu de contribuții lunare fiind definitive. Dacă suma contribuțiilor lunare datorate este mai mare decât contribuția anuală regularizată, contribuția anuală regularizată este egală cu suma contribuțiilor lunare datorate.

 

Art. 5  – Procentul aplicabil contribuției regularizate

Procentul aplicabil la calcularea contribuției anuale regularizate este cel prevăzut de art. 20 din Legea 72/2016, stabilit prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. pentru contribuțiile lunare.

 

Art. 6 – Calculul contribuției de plată în urma regularizării

(1) Contribuția de plată în urma regularizării se calculează ca diferență între contribuția anuală regularizată şi suma contribuțiilor lunare datorate și plătite conform prevederilor art. 19, 20 și 21 din Legea 72/2016 și art. 19 din Statutul CAA.

(2) Filiala sau sucursala, după caz, va efectua regularizarea contribuțiilor numai după verificarea documentelor justificative și certificarea faptului că avocatul nu are restanțe la obligațiile contributive, principale și accesorii, către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

 

Art. 7 – Termene de depunere a documentelor

(1) În vederea regularizării contribuției la fondul sistemului, avocatul depune la filială sau sucursală, începând cu 25 februarie a anului următor celui pentru care se face regularizarea și până cel târziu 15 zile după data limită de depunere a declarației anuale de venit la organul fiscal:

  1. Cererea de regularizare care include și declarația pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior, defalcate pe luni (Anexa 1);
  2. Declarația anuală privind venitul realizat depusă la administrația financiară (copie) ;
  3. alte acte justificative cerute de filială/sucursală în susținerea cererii de regularizare.

(2) Nedepunerea cererii de regularizare și a documentelor aferente până la termenul limită prevăzut de alin. (1) duce la pierderea dreptului de regularizare a contribuțiilor.

 

Art. 8 – Obligativitatea de punere la dispoziția filialei sau sucursalei a documentelor justificative

(1) Avocatul trebuie să pună la dispoziția filialei sau sucursalei sistemului dovezile veniturilor realizate pentru care se efectuează regularizarea.

(2) În situația în care se constată din documentele justificative că, din eroare, într-o lună s-a declarat un venit mai mic decât cel real realizat, pentru continuarea procedurii de regularizare, pe baza declarației rectificative depuse de petent, se vor achita mai întâi diferența de contribuție corect datorată, aferentă venitului lunar real realizat și majorările de întârziere de la data la care contribuția aferentă venitului lunar realizat era scadentă, conform art. 25 din Legea 72/2016.

(3) În situația în care se constată în urma verificărilor că într-o lună s-au achitat contribuții mai mari decât cele datorate, sumele achitate în plus se compensează  cu sumele de plată rezultate în urma calculului regularizării.

 

Art. 9 – Mod de distribuire a contribuțiilor pe luni

(1) Distribuirea contribuțiilor pe lunile anului se face cronologic, până la atingerea plafonului de contribuție maximă lunară pe fiecare lună, începând cu luna ianuarie sau luna de începere a activității, după caz,  și continuând până în luna decembrie.

(2) Contribuțiile lunare rezultate în urma regularizării nu pot fi mai mici decât contribuțiile lunare datorate.

 

Art. 10 – Termene de calcul și plată

(1)  Filiala sau sucursala calculează contribuțiile datorate în urma regularizării în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii avocatului, termen ce poate fi prelungit până la 60 de zile prin decizie a Consiliului de Administrație al filialei în funcție de numărul de cereri primite,  și emite fișa de calcul-angajament (Anexa 2) a sumelor datorate cu titlu de contribuție la sistemul C.A.A. ce va fi asumată sub semnătură atât de filială/sucursală cât și de avocat în termenul menționat.

(2) Filiala sau sucursala, după caz, în baza cererii de regularizare și a fișei de calcul-angajament, va emite și va comunica avocatului o decizie de regularizare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării fișei de calcul-angajament.

(3) Decizia de regularizare prevăzută la alin. (2) poate fi contestată de contribuabil în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se depune la sediul emitentului deciziei de regularizare și se soluționează de către C.A.A. conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Statutul C.A.A.

(4) Decizia de regularizare necontestată în termen este definitivă.

(5) Sumele aferente contribuțiilor de plată rezultate în urma calculului regularizării stabilite conform alin. (1) se achită într-un termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei de regularizare. La cererea avocatului termenul mai poate fi prelungit o singură dată cu încă 30 de zile.

(6) Neplata integrală a sumelor aferente regularizării până la data prevăzută la alin. (5)  atrage plata majorărilor de întârziere conform art. 24 și art. 25 din Legea 72/2016 calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

 

Art. 11 – Înregistrarea contribuțiilor în fișa avocatului

         Filiala înregistrează în fișa de obligații contributive a avocatului cotele de contribuție conform regularizării stabilite prin fișa de calcul doar după achitarea lor de către avocat.

 

 

 

 

Anexa 1

 

FILIALA ________________________ A

CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Nr.înreg.________din___________

 

 

CERERE

Privind regularizarea contribuțiilor

aferente anului _____

 

Subsemnatul(a)  Nume  și și prenume _____________________________________________________

Nr. Dosar Profesional _________________

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitate:   Stagiar / Definitiv,

având în vedere dispozițiile art. 19 alin (2), art. 20 și art. 21 din Legea 72/2016 coroborate cu prev. art. 17 din Statul C.A.A.  și îndeplinind condițiile prevăzute de Regulamentul privind Regularizarea Contribuțiilor, solicit  regularizarea veniturilor la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și declar pe propria răspundere că veniturile realizate pe anul _________ sunt după cum urmează:

 

Luna

Venit brut lunar realizat din profesie

Ianuarie

 

Februarie

 

Martie

 

Aprilie

 

Mai

 

Iunie

 

Iulie

 

August

 

Septembrie

 

Octombrie

 

Noiembrie

 

Decembrie

 

TOTAL

 

 

 

Avocat,

 

 

Anexa 2

 

FILIALA ________________________ A

CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Nr.înreg.________din___________

 

 

FIȘĂ DE CALCUL REGULARIZARE CONTRIBUȚII

Pentru anul __________

În conformitate cu art. 17 Statut C.A.A.

 

Avocat ________________________________________________

Nr. Dosar Profesional _____________ 

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 luna

Venit brut lunar real realizat

Contribuție datorată și plătită

Diferență contribuție regularizată

- de plată -

Total cotă după regularizare

venit aferent total cotă după regularizate

(1)

(2)

(3)

(4) = cota max/rămasă – (3)

(5) = (3) + (4)

(6)

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Venit brut total din profesie realizat în anul ________ : __________________ lei

Contribuție regularizată anuală datorată pentru venitul brut total anual: _____________ lei

Mă angajez să achit contribuțiile regularizate așa cum rezultă din prezenta fișă de calcul

 

Avocat,

 

Contabil Șef filială,