REGULAMENT PRIVIND ADUNAREA GENERALA ELECTIVA A BAROULUI MURES

 

REGULAMENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ELECTIVA

A BAROULUI MURES

 

 

1. CONVOCAREA, CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA ADUNĂRII GENERALE

1.1 Adunarea generală electiva este legal constituită din majoritatea avocaţilor înscrişi în Tabloul Baroului Mures care au dreptul de a exercita profesia, au achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale prevăzute de lege respectiv au incheiat asigurarea profesionala.

1.2 Nu participă la Adunarea Generală electiva avocaţii incompatibili, avocaţii suspendaţi din profesie sau aflaţi sub imperiul unei sancţiuni disciplinare care atrage imposibilitatea participării la Adunarea Generală, avocatii care nu au achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale prevăzute de lege (inclusiv noiembrie 2017) respectiv nu au incheiat asigurarea profesionala.

1.3 Adunarea Generală se convoacă în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi Statutul profesiei de avocat, pentru Adunarea Generală Ordinară sau, după caz Adunarea Generală Extraordinară.

1.4 Adunarea Generală Electiva este condusă de decanul de vârstă prezent impreuna cu un prezidiu ales prin vot deschis, format din 5 avocaţi definitivi.

1.5 Din randul celor 5 membri ai prezidiului, va fi ales secretarul prezidiului care poate fi asistat de un secretariat tehnic desemnat de prezidiu si anuntat Adunarii Generale, compus din una pana la trei persoane din randul personalului tehnico-administrativ al baroului.

1.6. Din prezidiul Adunarii Generale Elective nu pot face parte Decanul (chiar şi acela al cărui mandat încetează şi nu este neeligibil sau nu candidează pentru un nou mandat), membrii Consiliului baroului, ai Comisiei de Cenzori şi ai Comisiei de Disciplină ale căror mandate încetează. De asemenea, din prezidiu nu pot face parte candidaţii pentru oricare dintre funcţiile eligibile, rude sau afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum şi avocaţii stagiari ai căror îndrumători candidează pentru oricare din funcţiile eligibile. Decanul in exercitiu care nu candideaza pentru nici una din functiile de conducere ale profesiei poate face parte din prezidiu.

1.7 La Adunarea Generala Electiva avocatii isi exercita dreptul de vot personal.

2 ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ ALEGE URMĂTOARELE ORGANISME:

- Decanul;

- Consiliul Baroului;

- Comisia de Cenzori;

- Comisia de Disciplină;

- Reprezentantul Baroului în Comisia Centrala de Disciplină;

- Delegatii Baroului la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

2.1 Condiţii de eligibilitate.

2.2 Pentru Decan:

a) - conditia de vechime prevazuta la art. 74 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat (vechime neintrerupta de minim 10 ani in profesie si vechime neintrerupta de minim 5 ani in baroul unde candideaza);

b). sa nu fi fost lucrator sau colaborator al Securitatii;

c). sa nu fi fost sanctionat disciplinar pe perioada cuprinsa intre ultimele alegeri si data noilor alegeri;

d). sa aiba achitate la zi taxele pentru barou si filiala casei de pensii.

e). sǎ fi încheiat şi depus asigurarea de rǎspundere profesionalǎ pânǎ la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

2.3 Pentru Consiliul Baroului:

a). să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel putin 8 ani in profesie;

b). să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;

c). sa nu fi fost sanctionat disciplinar pe perioada cuprinsa intre ultimele alegeri si data noilor alegeri;

d). sa aiba achitate la zi taxele pentru barou si filiala casei de pensii.

e). sǎ fi încheiat şi depus asigurarea de rǎspundere profesionalǎ pânǎ la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

2.4 Pentru Comisia de Cenzori:

a). să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel putin 8 ani in profesie;

b). să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;

c). sa nu fi fost sanctionat disciplinar pe perioada cuprinsa intre ultimele alegeri si data noilor alegeri;

d). sa aiba achitate la zi taxele pentru barou si filiala casei de pensii.

e). sǎ fi încheiat şi depus asigurarea de rǎspundere profesionalǎ pânǎ la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

2.5 Pentru Comisia de Disciplină:

a). să fie avocat definitiv cu o vechime în profesie de cel putin 10 ani in profesie;

b). să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;

c). să aibă o reputaţie neştirbită;

d). să nu fi fost niciodată subiect al tragerii la răspundere disciplinară;

e). să fie recunoscut pentru imparţialitate şi spiritul sau de dreptate.

2.6 Pentru candidatul Baroului în funcţia de membru al Comisiei Centrale de Disciplină:

a). să fie avocat definitiv cu o vechime în profesie de cel putin15 ani in profesie;

b). să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;

c). să aibă o reputaţie neştirbită;

d). să nu fi fost niciodată subiect al tragerii la răspundere disciplinară;

e). să fie recunoscut pentru imparţialitate şi spiritul sau de dreptate.

2.7 Pentru delegaţii Baroului la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România:

a). să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani;

b). să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi;

c). să aibă o pregătire profesională deosebită;

d). să aibă o reputaţie neştirbită;

e). poate fi delegat la Congresele neelective avocatul cu o vechime de minim 4 ani in profesie;

2.8 Pentru toate functiile de conducere din cadrul profesiei pot candida doar avocatii care nu au fost sanctionati disciplinar de catre comisia de disciplina in ultimii 3 ani respectiv cei care nu au suferit o condamnare de natura penala.

3. CONSILIUL BAROULUI

3.1 Potrivit legii, Consiliul Baroului este compus din consilieri, potrivit normei de reprezentare stabilită de art. 71, alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat. Decanul şi Prodecanul sunt cuprinşi în acest număr.

3.2 Potrivit normei de reprezentare stabilita de catre art 71 al. 2 din Statutul Profesiei, Baroul Mures alege un numar de 11 consilieri.

3.3 Adunarea Generală poate hotărâ alegerea unui număr de 10 membrii supleanţi.

4. COMISIA DE CENZORI

4.1 Comisia de Cenzori este compusă din 3 membrii. Comisia aleasa de catre Adunarea Generala va alege dintre cei 3 un presedinte.

4.2 Adunarea Generală poate hotărâ alegerea unui număr de 2 membrii supleanţi.

5. COMISIA DE DISCIPLINĂ

5.1 Comisia de Disciplină este formată din 5 membrii.

5.2 Comisia aleasa de catre Adunarea Generala va alege dintre cei 5 un presedinte iar Consiliul baroului va desemna un secretar care nu face parte din membrii comisiei si care indeplineste functia de grefier.

6. DEPUNEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR

6.1 Perioada de depunere a candidaturilor pentru decan si consiliul baroului este cuprinsa intre a 40 - a si a 20 - a zi inaintea datei fixate pentru tinerea Adunarii Generale in prima convocare.

6.2 Candidatii pentru functiile elective isi vor depune personal, in scris si in mod separat candidatura pentru fiecare din functiile elective la secretariatul baroului, cererile urmand a fi consemnate într-un Registru special al candidaturilor, sub sanctiunea neluarii in considerare a candidaturii.

6.3 Cererea va fi insotita de declaratia data pe propria raspundere de catre candidat prin care sa ateste faptul ca nu a fost lucrator sau colaborator al Securitatii, dovada achitarii la zi a taxelor pentru barou si filiala casei de pensii respectiv achitarii asigurarii profesionale.

6.4 Un avocat care întruneşte condiţiile legale, îşi poate depune concomitent candidatura numai pentru funcţiile de Decan, membru al Consiliului Baroului şi delegat al Baroului la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

6.5 Candidatura trebuie să conţină indicarea funcţiei pentru care se candidează şi satisfacerea condiţiilor de eligibilitate prescrise la art. 2.1-2.8 de mai sus.

6.6 După înregistrarea şi consemnarea candidaturilor, în termen de 24 de ore, secretarul asigură afişarea acestora la sediul Baroului, într-un loc accesibil tuturor avocaţilor respectiv pe site-ul Baroului Mures. Anuntul cuprinzand lista candidaturilor va mentiona si data limita de formulare a contestatiilor la candidaturi.

6.7 Sub sanctiunea decaderii din termen, orice avocat al baroului poate face contestatie fata de oricare dintre candidaturile inregistrate, in termen de 5 zile de la data publicarii. Contestatia se depune in scris la secretariatul baroului.

6.8 Consiliul Baroului va verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale, statutare si regulamentare si va solutiona contestatiile la candidaturi in termen de 5 zile de la incheierea perioadei de depunere a contestatiilor.

6.9 Consiliul baroului invalideaza candidaturile avocatilor care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 3 din prezentul regulament.

6.10 Lista definitiva a candidatilor va fi afisata cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru tinerea Adunarii Generale pentru prima convocare, la sediul baroului si pe site-ul acestuia.

6.11 În caz de invalidare a candidaturii, candidatul este considerat retras din competiţia electivă.

7. ORGANIZAREA PROCESULUI DE VOTARE

7.1 Secţia de votare se organizează de catre Barou, aceasta desfasurandu-si activitatea la locul unde se desfasoara Adunarea Generala.

7.2 Buletinele de vot vor fi pregatite de secretariatul baroului.

7.3 Pe buletinele de vot numele si prenumele candidatilor vor fi inscrise si numerotate, unul sub altul, in ordine alfabetica.

7.4 Pana la data Adunarii Generale, buletinele de vot vor fi pastrate in plicuri sigilate la secretariatul baroului intr-un spatiu securizat.

7.5 Votarea va avea loc exclusiv în incinta secţiei de votare. Este interzisă părăsirea secţiei de votare odată preluate buletinele de vot de către alegători.

7.6 Consiliul Baroului ia măsuri pentru organizarea procesului de votare. Urnele de vot vor fi confecţionate din material transparent şi vor fi repartizate astfel: una pentru Decan şi Consiliul Baroului şi una pentru celelalte Organisme alese. Urnele vor fi amplasate în interiorul secţiei electorale, sub directa supraveghere a membrilor prezidiului Adunarii generale elective.

7.7 Cu ajutorul personalului Baroului, se tipăresc buletinele de vot, pentru fiecare organism ales – un număr egal de buletine, cu numărul avocaţilor cu drept de vot.

7.8 Pentru organismele unipersonale, se va tipări un număr de buletine egal cu numărul alegătorilor. Pentru organismele colegiale, se va tipări un număr de buletine mai mare cu 10 % decât numărul alegătorilor.

7.9 Fiecare buletin de vot va avea aplicată pe verso ştampila de control cu inscripţia „Baroul Mures”.

8. DESFĂŞURAREA VOTĂRII

8.1 Fiecare avocat va semna pentru primirea buletinelor de vot.

8.2 Votul pentru toate functiile elective este secret.

8.3 Adunarea va desemna o Comisie de numarare si validare a voturilor formata din 5 persoane din care una va avea calitatea de presedinte. Membrii comisiei nu vor putea fi soti, rude sau afini pana la gradul al IV- lea inclusiv cu vreunul dintre candidati sau avocati colaboratori in cadrul formei de exercitare a profesiei in care functioneaza vreunul dintre candidati.

8.4 Votul „pentru” se exprima prin lasarea intacta a numelui candidatului iar votul „contra” prin taierea cu o linie orizontala a numelui si prenumelui candidatului.

8.5 Buletinele de vot pot fi completate cu orice instrument de scris.

8.6 Buletinele de vot se introduc in urnele special amenajate, fiind sigilate cu stampila baroului.

8.7 Preşedintele adunarii generale poate încuviinţa predarea unor buletine de vot suplimentare pentru organismele colegiale în caz de eroare materială, buletinele predate iniţial se vor anula şi despre aceasta se va face menţiune în procesul verbal.

8.8 Voturile vor fi numărate în locatia în care are loc votul şi nu într-o încăpere separată.

8.9 Fiecare candidat la funcţiile elective poate sa participe la numărarea voturilor.

9. STABILIREA REZULTATULUI ALEGERILOR

9.1 Urnele sunt preluate de Comisia de numarare si validare a voturilor si procedeaza la verificarea acestora incheind un proces verbal cu indicarea numarului total de voturi, numarul voturilor valabil exprimate, numarul de voturi anulate precum si repartizarea lor numerica pe fiecare candidat in parte.

9.2 La închiderea votării, Preşedintele Comisiei de numarare si validare a voturilor anulează buletinele nedistribuite prin scrierera cuvântului „anulat” în interiorul buletinului.

9.3 După închiderea votării, membrii Comisiei de numarare si validare a voturilor procedează la numărarea voturilor, în funcţie de voturile valabil exprimate şi atribuie mandatele în ordinea stabilită prin vot.

9.4 Candidaţii pot participa personal la supravegherea desfăşurării votării sau prin reprezentanţi din rândurile membrilor baroului, înregistraţi ca atare la Comisia de numarare si validare a voturilor pe baza declaraţiei candidatului anterioare începerii procesului de votare.

9.5 Votul este nul atunci când alegătorul alege un număr mai mare de candidaţi decât numărul membrilor organului profesiei care este ales. De asemenea votul este nul atunci când buletinul de vot rămane necompletat.

9.6 Este ales decan cel ce obtine cele mai multe voturi din cei prezenti la adunarea generala electiva.

9.7 În caz de egalitate al numărului de voturi pentru funcţia de Decan, se vor organiza alte alegeri.

9.8 Pentru obtinerea functiei de consilier se are in vedere numarul voturilor obtinute de fiecare candidat in ordine descrescatoare pana la limita numarului de consilieri prevazut de lege, respectiv 11, in acord cu dispozitia prevazuta la art. 3.1 din prezentul Regulament.

9.9 Pentru obtinerea celorlate functii elective sau delegat al Congresului Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se are in vedere numarul voturilor obtinute de fiecare candidat in ordine descrescatoare pana la limita numarului de persoane prevazut pentru functiile pentru care au candidat.

9.10 În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc eligibil al organismelor colective sau Delegat al Congresului Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se va proceda la tragere la sorţi, care va fi efectuata de catre presedintele adunarii generale elective.

9.11 După efectuarea tuturor operaţiunilor, Preşedintele Comisiei de numarare si validare a voturilor întocmeşte procesul verbal, care va cuprinde:

- numărul total al votanţilor;

- numărul total al voturilor exprimate;

- numărul total al voturilor valabil exprimate;

- numărul voturilor nule sau anulate;

- numărul buletinelor de vot ca urmare a redistribuirii;

- numărul buletinelor de vot distribuite ca urmare a comiterii unor erori;

- ordinea voturilor pentru fiecare organism ales;

- eventualele incidente sau contestaţii soluţionate de Comisia de solutionare a contestatiilor, în cursul votării.

9.12 Inainte de distribuirea buletinelor de vot, Adunarea Generala alege o Comisie de contestatii formata din 3 persoane din care una dintre ele va fi presedintele comisiei, care va analiza contestatiile impotriva rezultatelor numararii si validarii voturilor.

9.13 Contestaţiile şi incidentele vor fi soluţionate de îndată de Comisia de contestatii, care încheia în acest sens proces verbal. Procesul verbal va fi afişat de îndată la Secretariatul Baroului, afişarea ţinând loc de comunicare.

10. FINALIZAREA PROCESULUI ELECTORAL

10.1 Secretarul Comisiei de contestatii va afişa de îndată procesul verbal la avizierul Baroului.

10.2 Preşedintele Comisiei de numarare si validare a voturilor va preda la Secretariatul Baroului buletinele de vot neutilizate, buletinele cu voturi valabil exprimate, buletinele cu voturi nule sau anulate, procesele verbale. Despre aceasta, secretarul Baroului va încheia proces verbal pe care îl va semna împreună cu Preşedintele Comisiei de numarare si validare a voturilor.

10.3 Secretarul Baroului va afişa rezultatul votului de îndată, într-un loc accesibil tuturor avocaţilor respectiv pe site-ul Baroului Mures.

10.4 Procesele – verbale ale Comisiei de numarare si validare a voturilor, precum şi întreg materialul votării vor putea fi consultate de orice avocat la Secretariatul Baroului.

10.5 Consultarea materialelor votării (buletine de vot) se va putea face doar în prezenţa Preşedintelui adunarii generale elective.

10.6 Împotriva hotărârilor Comisiei prevazuta la art. 9.12 din prezentul regulament, orice persoană interesată poate face plângere la Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în termen de 15 zile de la afişarea rezultatului votării, în condiţiile legii.

10.7 Buletinele de vot sunt pastrate la sediul baroului prin grija secretariatului timp de 4 ani de la data publicarii Hotararii Comisiei de

 

contestatii. In aceleasi conditii sunt pastrate si procesele-verbale ale Adunarii Generale elective.

 

11. DISPOZITII FINALE

11.1 Mandatul obtinut in alegeri dureaza pana la data expirarii mandatului acordat initial.

11.2 Prezentul Regulament va fi publicat prin afisare prin grija secretariatului Baroului la sediul Baroului si postat pe site-ul baroului.

11.3 Dupa afisarea Regulamentului in conditiile cuprinse de art. 68 alin. 6 teza a doua din Statutul profesiei de avocat, acesta va ramane definitiv si nu va mai putea fi modificat nici in sedinta Adunarii Generale elective.

11.4 Prezentul Regulament a fost adoptat prin Decizia Consiliului Baroului Mures nr. 81 din data de 20.11.2017.

 

 

 

Consiliul Baroului Mures

Prin decan av. Nicolae T Galdea