Informare

 

 

Către,

Filialele C.A.A.

În atenția Președinților Consiliilor de Administrație

În atenția Contabililor șefi

           

Stimată doamnă/domnule Președinte,

Stimată doamnă/domnule Contabil șef

 

Vă informăm că în data de 28 septembrie 2021, pe site-ul ANAF (www.anaf.ro), la secțiunea ”Transparență decizională” a fost publicat documentul:

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

proiect ce legiferează procedura stabilirii din oficiu a contribuțiilor aferente indemnizațiilor primite în baza OUG 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, de către beneficiarii prevăzuți de art. XV alin. (1), alin. (11) – avocații (n.n) și alin. (4), precum şi de beneficiarii prevăzuți la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020;

Aceste venituri din indemnizații trebuiau declarate, până la data de 25 mai 2021, de avocați distinct în Declarația unică - D212.

În situația în care avocații nu au depus Declarația unică, sau nu au trecut în declarația depusă veniturile obținute din indemnizațiile prevăzute de OUG 30/2020 și OUG 132/2020, dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere, iar proiectul de ordin precizat mai sus introduce procedura de stabilire din oficiu a acestor contribuții pentru indemnizațiile primite de avocați.

Vă rugăm să reamintiți avocaților obligația de depunere și completare a Declarației unice în conformitate cu prevederile legale și obligația de depunere a declarațiilor rectificative, în situația în care nu au completat corect Declarația unică, în caz contrar urmând să facă obiectul procedurii prevăzute de proiectul de ordin ANAF amintit mai sus.

Vă anexăm prezentei și conținutul ordinului și a referatului de aprobare a acestuia, astfel cum sunt ele postate pe site-ul ANAF.

 

Cu stimă,

 

Președinte C.A.A.                                                                     Director executiv C.A.A.

Mihăiță Bubatu                                                                               Ileana Ciutan