Hotărârea Consiliului UNBR nr 272 din 26 august 2017

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 272

26 august 2017

 

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR), în baza dispozițiilor art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, a analizat propunerea de adoptare a Tabloului onorariilor minimale înaintată, în formă unitară, la 18 august 2017 și comunicată membrilor Consiliului UNBR pentru a finaliza dezbaterea, în barouri, a „Ghidului orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor profesionale ale avocaților” transmis decanilor barourilor în ședința Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 când s-a decis dezbaterea proiectului după consultarea tuturor avocaților cu privire la cele trei proiecte înaintate Consiliului UNBR de membrii Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 267/17.06.2017, adoptată în aceiași ședință.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 210/28 martie 2017) Consiliul UNBR a avut în vedere dispozițiile legale potrivit cărora „Consiliul U.N.B.R. … adoptă, cu caracter de recomandare Tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat”, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (12) din aceiași lege, potrivit cărora: „Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste și să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândește dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidență …”, iar ”avocații pot conveni cu clienții onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.”

Consiliul UNBR a dezbătut și adoptat cu majoritate de voturi „Tabloul onorariilor minimale”, reglementare cu caracter de recomandare care are ca scop instituirea de bune practici privind aplicarea dispozițiilor art. 127, art. 175, art. 176 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898/19 decembrie 2011) cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr.5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR,

Consiliul UNBR a constatat că s-au respectat prevederile art. 12 raportat la art. 7 alin. (6) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 222/23 martie 2017 privind finalizarea activității Grupului de lucru desemnat pentru elaborarea Ghidului orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor profesionale ale avocaților prin dezbaterea și avizarea proiectului înaintat UNBR în ședința Comisiei Permanente din 25 august 2017 desfășurată cu participarea membrilor Grupului de lucru care au finalizat lucrarea înaintată la UNBR.

Dezbaterile din ședința Consiliului UNBR au reafirmat hotărârea organelor de conducere a profesiei de la nivel central și local de a acționa pentru protecția, menținerea și stimularea concurenței profesionale în profesia de avocat și dezvoltarea unui mediu concurențial normal, astfel încât „Tabloul onorariilor minimale” să se aplice evitându-se restricționarea concurenței profesionale, cu respectarea dreptului avocaților la onorariu stabilit liber între avocat și client în limitele legii și ale Statutului profesiei de avocat, în raport de criteriile prevăzute de Statutul profesiei de avocat și cu observarea interesului beneficiarilor serviciilor profesionale de a obține servicii profesionale de calitate, realizate cu respectarea standardelor în materie. Se are în vedere și interesul public al respectării legislației privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaților.

Tabloul onorariilor minimale” va fi avut în vedere și în cazul contractelor de asistență juridică încheiat prin orice mijloc de comunicare la distanță, precum și în situația în care contractul de asistență juridică ia forma unei scrisori de angajament potrivit art. 121 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat.

Respectarea reglementărilor legale care consacră caracterul de recomandare al „Tabloului onorariilor minimale” pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat și fundamentarea reglementării pe baza legislației aplicate și în alte state ale Uniunii Europene impun verificarea impactului reglementării și îmbunătățirea permanentă a acesteia pe baza propunerilor avocaților.

Consiliul UNBR a decis să adopte și să dea publicității forma „Tabloului onorariilor minimale” în varianta rezultată în urma dezbaterilor, tehnoredactată și înaintată UNBR de Grupul de lucru care a fost însărcinat cu sistematizarea Tabloului și înregistrarea sa cât mai grabnică la UNBR, în vederea publicării.

Având în vedere cele de mai sus,

 

Consiliul UNBR,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 – Dacă în aplicarea dispozițiilor din Statul profesiei de avocat privind stabilirea onorariilor se constată că este cazul ca avocatul să accepte efectuarea prestațiilor profesionale prin aplicarea onorariilor minimale, acestea din urmă se formează și se examinează în raport de dispozițiile prezentei Hotărâri și ale Anexei la aceasta.

Art. 3 - În cazul în care contractul de asistență juridică cuprinde și un onorariu de succes stabilit potrivit Statutului profesiei de avocat, regulile prevăzute în Anexa la prezenta Hotărâre nu suferă modificări.

Art. 4 – (1) Plata onorariilor minimale nu poate fi eșalonată pe o perioada mai mare de un an.

(2) Onorariile stabilite într-un cuantum mai mare decât onorariile minimale nu pot fi eșalonate la plată pe o perioada mai mare de un an atunci când o asemenea eșalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale, pe perioada unui an.

(3) Omisiunea avocatului de a urmări încasarea și/sau executarea contractelor de asistență juridică cel puțin în limita onorariilor minimale prevăzute în Anexa la prezenta Hotărâre constituie abatere disciplinară. Dacă inspectorii Casei de Asigurări a Avocaților constată săvârșirea aceste abateri vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care face parte avocatul.

(4) Formalitățile privind declarațiile lunare de venituri realizate din profesie ce se depun obligatoriu la filialele Casei de Asigurări a Avocaților potrivit reglementărilor din acest sistem vor cuprinde în mod expres declarația avocatului, pe propria răspundere că în realizarea veniturile declarate pentru îndeplinirea obligațiilor față de sistemul Casei de Asigurări a Avocaților s-au respectat reglementările incluse în „Tabloul onorariilor minimale”.

Art. 5 - Onorariile aferente activităților exercitate în favoarea clienților minori sau clienților din categoriile pentru care legile speciale prevăd facilitați pot fi reduse cu 50%.

Art. 6 – (1) Atunci când avocatul constată că perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justiție, se va sesiza pe calea unui referat decanul baroului care poate încuviința atât perceperea unui onorariu redus, propus în cuprinsul referatului, cât și perceperea unui onorariu superior celui propus de avocat, dar inferior onorariului prevăzut în „Tabloul onorariilor minimale”. Reducerea onorariilor minimale în astfel de situații nu poate depăși 30% din onorariile minimale.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică și în cazul în care sesizarea decanului baroului se face în considerarea continuării mandatului de avocat în fazele (etapele) ulterioare ale procesului.

Art. 7 - Soluționarea cererilor privind onorariul adresate organelor profesiei potrivit art. 32 și art. 56 alin. (2) lit. n) din Lege se face cu respectarea prezentei reglementări și a dreptului avocatului la încasarea onorariului minim prevăzut de dispozițiile legale cu caracter de recomandare, dacă circumstanțele cauzei nu impun o altă soluție.

Art. 8 – Orice dispoziție contrară prevederilor prezentei hotărâri adoptate în aplicarea dispozițiilor legale menționate în preambulul acestora se interpretează și se aplică/se abrogă potrivit prezentei hotărâri.

Art. 9 – (1) Prezenta Hotărâre se transmite barourilor. Consiliile barourilor vor proceda la afișarea acesteia pe site-ul fiecărui barou și va organiza colectarea și vor transmiterea către UNBR a propunerilor și observațiilor formulate de avocați, pentru ca Grupul de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, în compunerea rezultată după demisia unuia dintre membrii Grupului, să monitorizeze perfecționarea reglementării.

(2) Prezenta Hotărâre se transmite Casei de Asigurări a Avocaților care va proceda la comunicarea acesteia către filialele acesteia.

Art. 10 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea sa pe site-ul UNBR.

 

Art. 11 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

 

C O N S I L I U L U. N. B. R.

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017

 

TABLOUL ONORARIILOR MINIMALE

Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:

 1. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 1. Activități și cereri cu caracter necontencios

  1. Notificări – onorariu orar, dar nu mai puțin de 225 lei;

  2. Activități profesionale de obținere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor - 225 lei;

  3. Asistare sau reprezentarea părții la mediere/conciliere/negociere - 240 lei ședință;

  4. Asistare sau reprezentarea părții în fața instituțiilor publice, altele decât instanțe/parchete/poliție - 240 lei;

  5. Asistare sau reprezentarea părții în fața terților – 120 lei

  6. Cereri de strămutare – 240 lei;

  7. Cereri de recuzare - 240 lei ;

  8. Consultații juridice, redactarea de acte juridice tranzacții/contracte civile/acte adiționale/statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;

  9. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) și d) din Legea 51/1995 - 120 lei;

  10. Activitățile prevăzute la art.3 lit. g) și h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puțin de 120 lei;

  11. Activitățile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei.

 1. Activități profesionale în procedura contencioasă

  1. Acțiuni /cereri cu caracter special

2.1.1. cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă - 360 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă - 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 360 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă - 840 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială - 840 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru - 240 lei.

2.2. Acțiuni și cereri evaluabile în bani:

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei - 450 lei;

2.2.2. între 5.001 lei și 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 700 lei;

2.2.3. între 25.001 lei și 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai puțin de 1250 lei ;

2.2.4. între 100.001 lei și 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului însă nu mai puțin de 4000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puțin de 7500 lei;

2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai puțin de 12500 lei.

Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:

a) în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;

b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;

c) prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acțiunile posesorii;

e) acțiuni petitorii - acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

f) în revendicare;

g) privitoare la servituți;

h) în materia partajului judiciar;

i) având ca temei plata nedatorata/îmbogățire fără just temei;

j) în declararea simulației unui act juridic;

k) reglementate de legislația privind reparațiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).

2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial - 960 lei;

2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial - 960 lei ;

2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani - 960 lei;

2.3.4. acțiunile în grănițuire - 1200 lei.

2.4. În materia executării silite:

2.4.1. asistență/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistență/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;

2.4.3. contestație la executarea împotriva executării silite având caracter patrimonial - se aplică prevederile pct.3;

2.4.4. contestația la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial - 1200 lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii - 480 lei;

2.4.6. cererile de întoarcere a executării silite - 1200 lei.

2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie :

2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori - 960 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori - 1680 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț si care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - 840 lei;

2.5.4. tutela, curatela - 840 lei ;

2.5.5. punere sub interdicție - 840 lei;

2.5.6. tăgada paternității - 1200 lei ;

2.5.7. asistare /reprezentare adopție - 1440 lei.

2.6. În materia contenciosului administrativ

2.6.1. redactare plângere prealabila administrativă - 840 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ - 1200 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ, în condițiile art.14 din Legea 554/2014 - 960 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal - 960 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal - 1680lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal - 1200 lei;

2.6.7. cereri/contestații privind achizițiile publice în fata Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (în continuare CNSC) - 1200 lei;

2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 1680 lei .

2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările și completările ulterioare

2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență – 480 lei;

2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolvenței la fond – 120 lei termen;

2.7.3. contestații și cereri în procedura insolvenței – 960 lei.

2.8. În materie contravențională

2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției – 600 lei.

2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciara – 840 lei;

2.10. a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului (în continuare, ONRC) - 840 lei;

b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC – 840 lei .

2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi și obligații cu caracter social:

2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea CIM – 1200 lei;

2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale - 960 lei;

2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesionala și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție sociala prevăzute de lege - 960 lei.

2.12. Activitățile de curatelă care presupun servicii de asistență și reprezentare avocațială

2.12.1. Remunerația minima a curatorului special numit de instanță în condițiile art.80 alin. (4) și art.167 din Codul de procedură civilă - 360 lei.

 1. ÎN MATERIE PENALĂ

 1. Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte

1.1. Consultație juridică inițiala în materie penală - 240 lei;

1.2. Consultație juridică incidentală (ocazionată de formularea unor cereri, excepții, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) în materie penala - 120 lei;

1.3. Contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest / internat medical pentru pregătirea apărării (grefa inițială) – 360 lei;

1.4. Contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest / internat medical pentru documentarea în vederea pregătirii apărării, subsecvent grefei inițiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei excepții, etc. (grefă incidentală) – 240 lei;

1.5. Studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;

1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală, exclusiv în calitate de persoană vătămată – 360 lei;

1.7. Formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puțin de 840 lei (respectiv conform dispozițiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);

1.8. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri – 360 lei;

1.9. Asistență juridică și reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali - 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 1680 lei.

 1. Urmărirea penală

2.1. Asistența/reprezentarea juridică generală (include activitățile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în fata organelor de urmărire penala - 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;

2.2. Asistența/reprezentarea juridică generală (include activitățile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în fața organelor de urmărire penală - 1680 lei/pentru fiecare parte;

2.3. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 240 lei;

2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 120 lei / convocare;

2.5. Asistența/reprezentarea subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau în procedura desfășurată în vederea împăcării sau pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea acțiunii penale – 360 lei;

2.6. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției – 240 lei;

2.7. Asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului în cursul acordului de recunoaștere a vinovăției – 360 lei;

2.8. Asistența în fața judecătorului de drepturi și libertăți – 360 lei pentru fiecare sesizare;

2.9. Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare – 360 lei pentru fiecare plângere;

2.10. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluției – 360 lei;

2.11. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de camera preliminară în procedura confirmării la renunțarea la urmărirea penală – 360 lei;

2.12. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de camera preliminara în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) – 360 lei;

2.13. Formularea contestației privind durata procedurii – 240 lei;

2.14. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de drepturi și libertăți în contestația privind durata procedurii – 360 lei;

2.15. Asistare/reprezentarea juridică a inculpatului în fața instanței în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției – 360 lei;*

În cazul redeschiderii urmăririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.

3. Camera preliminară

3.1. Formularea cererilor și/sau excepțiilor – 360 lei;

3.2. Asistența juridică în procedura verificărilor privind legalitatea măsurilor preventive – 360 lei pentru fiecare verificare;

3.3. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbateri – 360 lei;

3.4. Declararea contestațiilor – 120 lei fiecare;

3.5. Motivarea contestației împotriva soluției date în camera preliminară – 480 lei

3.6. Asistența/reprezentarea juridică în dezbaterile privind judecarea contestației formulate împotriva soluției date în camera preliminară – 480 lei

4. Judecata în primă instanță

4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând aplicarea procedurii simplificate) – 240 lei;

4.2. Declararea contestațiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive și asiguratorii – 120 lei fiecare;

4.3. Asistența/reprezentarea juridica a parților în procedura recunoașterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 360 lei;

4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoașterii învinuirii, vizând latura penală a cauzei – 240 lei;

4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoașterii învinuirii, vizând ambele laturi ale cauzei – 360 lei;

4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoașterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;

4.7. Asistența/reprezentarea juridică a parților în procedura recunoașterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 600 lei;

4.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila – 840 lei, dar nu mai puțin de 240 lei/termen;

4.9. Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, fără examinarea laturii civile – 360 lei;

4.10. Asistența/reprezentarea juridica a părții în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile – 1200 lei, dar nu mai puțin de 360 lei/termen;

4.11. Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor – 600 lei;

4.12. Apărarea subiecților procesuali prevăzuți la art. 34 C.pr.civ. – jumătate din onorariul perceput părților.

5. Judecata în apel

5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – onorariul egal cu cel aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care își continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;

5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel) – 360 lei;

5.3. Asistența/reprezentarea juridica a părților in procedura recunoașterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 540 lei;

5.4. Asistența/reprezentarea juridica a părților în procedura recunoașterii învinuirii, pentru schimbarea încadrării sau în caz de repunere a cauzei pe rol – 960 lei;

5.5. Asistența/reprezentarea juridica a părților în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila – 960 lei, dar nu mai puțin de 360 lei/ termen;

5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a părții in procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, vizând ambele laturi ale cauzei – 1440 lei, dar nu mai puțin de 360 lei/termen;

*

Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză prevăzută la art. I lit. B, pct. 4.4 – 4.6, 4.9 și 4.11, majorate cu câte 120 lei fiecare;

Pentru ipoteza în care onorariul nu se stabilește pentru prestații diferențiate în fiecare cauză, se aplică onorariile minimale corespunzătoare judecății în fond la prima instanță, majorate cu 50%.

6. Căile extraordinare de atac

6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – un onorariu egal cu onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cazul în care se continuă activitatea profesională de același avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activității de formulare a motivelor de apel și onorariul aferent studierii dosarului, dacă avocatul nu a perceput un onorariu anterior în legătură cu cauza;

6.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții la judecarea căii de atac – jumătate din onorariul aferent activității de motivare a căii de atac, dar nu mai puțin de 480 lei/termen.

7. Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare

7.1. Formularea contestației la executare – 360 lei;

7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a părții în contestația la executare – 480 lei;

7.3. Formularea cererii de liberare condiționată – 360 lei;

7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a părții în cererile de liberare condiționată - 360 lei;

7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva masurilor și altele asemănătoare - 240 lei;

7.6. Asistenta/reprezentarea juridică a părții în cererile privind regimul de executare, plângerile împotriva masurilor si altele asemănătoare - 360 lei;

7.7. Formularea cererilor privind obligațiile din conținutul supravegherii - 240 lei;

7.8. Asistenta/reprezentarea juridică a părții în cererile privind obligațiile din conținutul supravegherii - 360 lei;

7.9. Asistenta/reprezentarea juridică a părții în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere - 360 lei;

7.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții in executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispoziții - 240 lei;

7.11. Declararea cailor de atac – 120 lei.

8.Reabilitarea

8.1. Formularea cererii de reabilitare – 360 lei;

8.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cereri de reabilitare - 480 lei;

8.3. Declararea contestației – 120 lei.

9. Asistenta judiciară internațională în materie penală

9.1. Consultația juridica – 360 lei

9.2. Asistenta si/sau reprezentarea părților – 720 lei

Art. II.

Onorariile minimale prevăzute la art. I au în vedere situația contractelor de asistență juridică încheiate cu persoane fizice. În cazul contractelor de asistență juridică solicitate de persoane juridice, societăți fără personalitate juridică ori de persoane fizice autorizate, onorariile minime prevăzute la art. I se majorează cu un procent de 50%.

Art. III.

Onorariile minimale prevăzute pentru cererile principale (introductive de instanță) se aplică și în situația în care serviciul profesional se limitează la redactarea întâmpinării, a cererilor incidentale sau formularea în scris a altor acte de procedură ce revin părților în procesul civil, în condițiile legii.

Art. IV.

Dacă în executarea contractului de asistență juridică se constată modificarea complexității serviciului profesional avut în vedere la încheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea de activități profesionale față de alte autorități / instituții publice, care survin și nu au putut fi prevăzute în mod rezonabil, onorariul minimal se majorează cu 50% (când se formulează în aceeași cauză cereri incidentale, adiționale sau accesorii, sunt necesare prestații profesionale suplimentare privind luarea măsurilor preventive sau de siguranță, etc).

Art. V.

În ipoteza în care serviciul profesional angajat nu diferențiază prestațiile profesionale avute în vedere la încheierea contractului de asistență juridică, onorariile aferente activităților exercitate în căile ordinare sau extraordinare de atac se majorează cu 50%.

Art. VI.

Onorariile orare stabilite potrivit regulilor aplicabile onorariilor minimale reprezintă o sumă fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare 15 minute de serviciu profesional prestat efectiv în favoarea clientului în care se includ perioadele de timp necesare pentru investigarea, documentarea, elaborarea și comunicarea rezultatului serviciului profesional.

Art. VII.

Onorariile minimale pentru activitățile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se vor fixa luând-se ca baza onorariile prevăzute pentru prestații avocațiale similare.

Art. VIII.

Onorariile minimale prevăzute / stabilite potrivit prevederilor de mai sus nu conțin TVA