Convocator Adunare Generala Ordinara și Adunare Generala Electiva Baroul Mures

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREȘ

Tg-Mureș, str. Márton Aron, nr. 8, ap. 1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

DECIZIA Nr. 125

din 20.12.02021

          Consiliul Baroului Mureș, întrunit în ședința din 20.12.2021, în baza art. 52, alin. 1 din Legea nr. 51/1995/R și art. 68 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, în unanimitate,

DECIDE

Art. 1 Convocarea Adunării Generale ordinare și Adunării Generale elective a avocaților din Baroul Mureș pentru data de 28.02.2022, orele 15 la SALA MICĂ a PALATULUI CULTURII din Tg-Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI - ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

 

1). Rapoartele anuale ale Consiliului Baroului Mureș respectiv Filialei Casei de asigurări Mureș;

2). Rapoartele anuale ale Comisiei de Cenzori a Baroului Mureș respectiv Filialei Casei de asigurări Mureș;

3). Raportul Comisiei de Disciplină a Baroului Mureș;

4). Discuții pe seama rapoartelor prezentate;

5). Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Mureș respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurări Mureș;

6). Prezentarea proiectelor de buget pe anul 2022 ale Baroului Mureș respectiv Filialei Casei de Asigurări Mureș;

7). Diverse.

ORDINE DE ZI - ADUNARE GENERALĂ ELECTIVĂ

 

1). Alegerea organelor de conducere ale Baroului Mureș, respectiv decanul și membrii Consiliului Baroului Mureș;

2). Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Mureș;

3). Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Mureș;

4). Alegerea reprezentantului Baroului în Comisia Centrală de Disciplină;

5). Alegerea reprezentantului Baroului în CUNBR;

6). Alegerea Delegaților Baroului la Congresul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Art. 2 În situația în care cvorumul ședințelor din data de 28.02.2022 nu sunt legal întrunite, Adunarea generală ordinară și Adunarea Generală electivă a avocaților din Baroul Mureș, cu aceeași ordine de zi cu cele prezentate mai sus, se convoacă pentru data de 28.02.2022 la SALA MICĂ a PALATULUI CULTURII din Tg-Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, orele 16.

Art. 3 Adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Mureș, care constituie anexă la decizia nr. 125/20.12.2021.

 

Art. 4 În vederea aducerii la cunoșțința membrilor Baroului Mureș, decizia se afișează la sediul Baroului Mureș respectiv pe pagina web a Baroului Mureș (www.baroul-mures.ro).

Art. 5 Decizia poate fi atacată la Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România conform dispozițiilor art. 65 lit. q din Legea nr. 51/1995 și art. 76 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat.

 

 

 

Consiliul Baroului Mureș

Prin decan av. Nicolae T. Galdea