Baroul Mureș anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (stagiar și definitiv) - sesiunea septembrie 2021

Baroul Mureș anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021, examen organizat la nivel național, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.).

Data desfășurării examenului este 19.09.2021 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față)*.

*Notă: În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 148/2021, întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se încarcă de către candidați, în portalul IFEP, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx,. în intervalul 26 iulie 2021 (ora 08.00) – 20 august 2021 (ora 16.00).

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen, după cum urmează:

  • certificatul de naștere;
  • actul de identitate;
  • diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de un medic de familie și o evaluare psihiatrică eliberată de un medic specialist psihiatru (cu mențiunea că Baroul Mureș nu a desemnat un astfel de medic specialist psihiatru);
  • dovada promovării în condițiile prevăzute în Regulamentul examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior (pentru dobândirea titlului de avocat definitiv);
  • dovada vechimii în muncă sau muncile juridice;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (dacă este cazul).

 

Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2021 şi numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceştia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență eliberată de unitatea de învăţământ, în locul diplomei de licenţă prevazută la art. 15 alin. 2 lit. b din Statutul profesiei de avocat în original sau în formă legalizată. În acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoţită de foaia matricolă.

În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.

Relații suplimentare la telefon nr. 0265/26.16.69, email: baroul_mures_av@yahoo.com.

 

DECAN

Av. Nicolae T. Galdea