NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR privind prelucrarea datelor cu caracter personal

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL MURES 540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576 E-mail baroul_mures_av@yahoo.com http://www.baroul-mures.ro

 

                 NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR     CU CARACTER PERSONAL

 

                           Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu referire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal.

       În vederea implementării Regulamentului în activitatea Baroului Mures, se actualizează politicile de confidențialitate aplicabile utilizatorilor site-ului Baroului și se iau măsuri suplimentare de siguranță privind protecția datele avocaților, cu caracter personal, colectate și prelucrate de Barou.        

                       Baroul are obligația legală de a întocmi, menține și actualiza periodic Tabloul avocaților, în toate părțile sale componente, conform dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 44 din Statutul profesiei de avocat. Tabloul avocaților poate fi publicat atât pe site-ul Baroului cât și prin intermediul aplicației informatice ”Tabloul național al avocaților” care poate fi accesat de pe www.unbr.ro

                  Baroul are obligația legală de a întocmi, menține și actualiza periodic Registrul de asistență judiciară potrivit art. 78 lit. b) din Legea 51/1995 precum și Registrul curatorilor speciali potrivit art. 91^1 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat. Aceste Registre pot fi publicate atât pe site-ul Baroului, www.baroul-mures.ro, programului informatic de gestionare a oficiilor cat și prin intermediul aplicației informatice ”Tabloul național al avocaților”.

         Pentru ca Baroul Mures să-și poată respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de Regulament, este necesar ca avocații din Barou să-și actualizeze, periodic, datele.

               Actualizarea datelor avocaților se poate face de aceștia prin comunicarea datelor către Baroul Mures prin e-mail la adresa baroul_mures_av@yahoo.com sau prin completarea și depunerea unei fișe de date personale actualizate, pusă la dispoziția avocaților, la sediul Baroului, a cărei completare și gestionare se realizează printr-o procedură ce garantează confidențialitatea.

     INFORMAȚII LEGATE DE DATELE PERSONALE PE CARE BAROUL MURES LE COLECTEAZĂ DE LA AVOCAȚI ȘI LE PRELUCREAZĂ, CA OBLIGAȚII LEGALE.

 

       Care sunt datele ce sunt colectate de Baroul Mures de la avocați și care sunt prelucrate, inclusiv în îndeplinirea unei obligații legale?

                        Datele personale preluate de la avocați și prelucrate la înscrierea în tabloul avocaților, inclusiv în scopul exercitării efective a profesiei, sunt:

        - numele, prenumele, titlul științific, data înscrierii în barou, sediul profesional principal/secundar/punct de lucru (adresă, telefon / fax, e-mail, pagină web), forma de exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei și instanțele la care avocatul are dreptul să pună concluzii; pentru tabloul avocaților incompatibili, vor fi prelucrate și data aprobării cererii de trecere în tablou precum și data radierii înregistrării din tablou; aceste date sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Anexelor VI-VIII din Statutul profesiei de avocat;

          - date personale: cazierul judiciar, avizul psihologic, avizul medical anual in cazul pensionarilor care continua exercitarea profesiei, codul numeric personal (CNP), data nașterii, adresa de domiciliu ;

                      - date privind asigurarea de răspundere civilă profesională;

                   - date biometrice (imagini faciale / fotografii) necesare întocmirii și emiterii legitimației de avocat tip card CCBE;

                   - numărul cardului, corespunzător codului unic al avocatului alocat conform sistemului de evidență european al avocaților atribuit de CCBE, conform Anexei XXVI din Statutul profesiei de avocat;

            - numele, prenumele și data de nașterii copiilor avocaților (spre exemplu: în scopul transmiterii de felicitări sau cadouri, pentru organizarea unor evenimente de socializare, etc).

                                  Cum sunt prelucrate datele susmenționate?

         Prelucrarea datelor cu caracter personal ale avocaților se face exclusiv pentru scopuri legitime, în vederea asigurării cadrului necesar pentru exercitarea profesiei de avocat, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute de Legea 51/1995.

            Datele cu caracter personal ale avocaților sunt prelucrate pentru respectarea obligațiilor legale instituite în sarcina Baroului Mures privind întocmirea, păstrarea și actualizarea permanentă a Tabloului avocaților.

         În anumite situații, datele avocaților cu caracter personal sunt prelucrate întrucât Baroul Mures justifică un interes legitim care prevalează celui privat sau, după caz, există consimțământul avocatului privind prelucrarea în alte scopuri (de exemplu adresa sa de e-mail pentru a i se comunica informații de tip newsletter, publicații ale Baroului, convocări prevăzute de lege sau Statutul profesiei, invitații pentru participarea în proceduri impuse de lege, etc).

                                       Comunicarea datelor cu caracter                                                                                             personal ale avocaților către terți:

               Există obligația legală potrivit căreia Tabloul avocaților, întocmit la începutul fiecărui an, este comunicat instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului / municipiului București, precum și U.N.B.R.

           De asemenea, datele din tablourile avocaților și registrele de curatori speciali sau din registrele de asistență judiciară, devin publice prin publicarea lor pe site-ul Baroului sau prin intermediul aplicațiilor informatice ”Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția Barourilor de către UNBR respectiv programului informativ de gestionare a ofiicilor.

              Care sunt drepturile avocaților în legătură cu prelucrarea datelor personale de către Baroul Mures și cum pot fi exercitate?

– dreptul de acces – permite avocaților să obțină confirmarea că datele personale sunt prelucrate de Baroul Mures și, în caz afirmativ, să fie la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

 –  dreptul la rectificare – permite rectificarea datele personale dacă sunt incorecte;

 –  dreptul de a șterge – permite să se obțină ștergerea datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

 –  dreptul la restricții – permite să se obțină restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contesta exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care permite să se verifice astfel de exactitate);

 –  dreptul de a formula obiecții – permite opunerea la prelucrarea în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

  –   dreptul la portabilitatea datelor – permite să fie primite datele personale referitoare la un avocat, pe care acesta le-a furnizat Baroului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computer;

 –  dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul avocatului, acesta poate fi retras oricând; retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

  –  dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentară, aferentă deciziilor automate: se poate cere și se poate obține intervenția umană cu privire la o prelucrare de date sau se poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

                    Avocatul poate să exercite drepturile menționate mai sus și să afle mai multe informații despre aceste drepturi, prin depunerea unei solicitări scrise pe adresa Baroului Mures din Tg-Mures, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures sau prin e-mail la baroul_mures_av@yahoo.com

                       Avocatul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de protecție a datelor.

                       Baroul Mures este obligat să trateze întotdeauna cererile privind datele personale cu cea mai mare atenție și să răspundă întrebărilor ce i se adresează cu privire la acest domeniu în cel mai scurt timp posibil.

 

                     Pentru corecta preluare si prelucrare a datelor personale ale avocatului există obligația de a se utiliza de către avocat în corespondența cu Baroul Mures propria adresă de e-mail astfel cum aceasta apare în evidențele Baroului (înscrisă în Tabloul avocaților) pentru a trimite/a primi orice comunicări ale Baroului, de natura celor arătate mai sus. Există obligația avocatului de a identifica adresa de e-mail validă aferentă conținutului comunicărilor adresate către Barou.

                      Comunicările parvenite de la o adresă de e-mail care nu este înregistrată sau este alocată altei persoane nu pot fi avute în vedere, acestea urmând a fi clasate.

             Adresa de e-mail a Baroului Mures care poate fi utilizată în comunicări oficiale este: baroul_mures_av@yahoo.com Această adresă de e-mail va fi utilizată doar pentru corespondența adresată Baroului Mures, conform scopurilor și obligațiilor legale ce îi revin.

           Această Notă de informare este conformă cu ”Politica de confidențialitate a datelor” publicată pe site-ul Baroului Mures la adresa www.baroul-mures.ro și se aduce la cunoștința celor legal interesați prin publicarea sa pe pagina de web a Baroului.

                                                                                                                     Baroul Mures                                                                                                                                                                            

                                                                                                          Prin decan av. Nicolae T. Galdea