Examenul de primire

Baroul Mures anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

- sesiunea Septembrie 2017 -Examenul consta în verificarea cunostinţelor juridice prin susţinerea unui test grila ce cuprinde 100 intrebari din toate materiile examen urmand a fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 puncte.
Examenul se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, la Bucureşti. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R., examinarea tuturor candidaţilor urmand a avea loc la Bucuresti, la data 01 septembrie 2017.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen se vor depune în dublu exemplar (in original si in copie) la sediul Baroului Mures din Tg-Mures, str.Justitiei, nr. 1, camera 35 parter, în intervalul 03 iulie - 31 iulie 2017, de luni pana vineri, intre orele 9-13 şi vor avea anexate in dublu exemplar următoarele acte:
- 2 dosare distincte cu sina, (din carton, nu din plastic);
- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de un medic de familie şi o evaluare psihiatrică eliberata de un medic specialist psihiatru;
- dovada promovarii in conditiile prevazute prin prezentul Regulament a examenului de definitivare in functia indeplinita anterior (pentru dobandirea titlului de avocat definitiv);
- dovada vechimii in munca sau muncile juridice;
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (daca este cazul).

Exclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2017, si numai dacă unităţile de învăţământ absolvite de acestia nu au emis diplomele de licenţă, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b din Statutul profesiei de avocat in original sau in forma legalizata. In acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.
Taxa de examen este de 1 000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017".
Relaţii suplimentare privind tematica de examen şi bibliografia se pot obţine de la secretariatul baroului sau accesând sectiunea de examene de pe site-ul UNBR.

DECAN
Av. Nicolae T Galdea