Baroul Mures-Anunt organizare de examen pentru primirea in profesia de avocat

Baroul Mures anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - sesiunea Martie 2019 -

        Examenul consta in verificarea cunostintelor juridice prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 intrebari din toate materiile examen urmand a fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 puncte.

         Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018, publicată pe site-ul U.N.B.R., examinarea tuturor candidaților urmand a avea loc la Bucuresti, la data 03 martie 2019.

         Cererile de înscriere a candidaților la examen se vor depune în dublu exemplar (in original si in copie) la sediul Baroului Mures din Tg-Mures, str. Marton, Aron, nr. 8/1, jud. Mures, în intervalul 17 decembrie – 21 decembrie 2018, intre orele 9-13 respectiv 04 ianuarie – 28 ianuarie 2019, intre orele 9-13 și vor avea anexate in dublu exemplar următoarele acte:

        -   2 dosare distincte cu sina, (din carton, nu din plastic);

        - certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;

        - actul de identitate, în copie;

         - diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

       - dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original si copie;

       - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

       - certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de un medic de familie și o evaluare psihiatrică eliberata de un medic specialist psihiatru (la alegere);

       - dovada promovarii in conditiile prevazute prin prezentul Regulament a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior (pentru dobandirea titlului de avocat definitiv);

       - dovada vechimii in munca sau muncile juridice;

       - certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (daca este cazul).

        Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2018, si numai dacă unitățile de învățământ absolvite de acestia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b din Statutul profesiei de avocat in original sau in forma legalizata. In acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.

        Taxa de examen este de 1 000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - București cu mențiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea martie 2019”.

       Relații suplimentare privind tematica de examen și bibliografia se pot obține de la secretariatul baroului – telefon 0265 261 669 sau accesând sectiunea de examene de pe site-ul UNBR.

                                                                        DECAN                                                                                                                                                                                                                                                                  Av. Nicolae T. Galdea