Hotararea nr. 434 23 martie 2019 privind cotele de contributie la sistemul C.A.A

                                                               UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

                                                                                 CONSILIUL UNIUNII

                                                                      HOTARAREA nr. 434 23 martie 2019

                                                     CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA

                                                           privind cotele de contributie la sistemul C.A.A

jn conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. s) din Legea 5111995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificairile si completairile ulterioare, ale art. 20 alin. (3) din Legea 721/2016 privtnd sistemul de pensii si alte drepturi de asigurairi sociale ale avocatilor, art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificarile si completairile ulterioare;

                  Avand fn vedere propunerea Consiliului de conducere a Casei de Asigurairi a Avocatilor (in continuare, CA.A.) de modificare a plafonului maxim de venituri aferent cotei maxime de contribu(ie la sistemul CA.A ., de la 1.403 lei (cat este inprezent) la 1.452 lei, pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferent contributiei maxime (corelarea plafonului maxim cu venitul de referinta indexat), precum si propunerile si dezbaterile privind modificarea cuantumului punctului de pensie si influenta unei asemenea masuri asupra cuantumului cotelor de contributiie la sistem;                        Consiliul Uniunii Na(ionale a Barourilor din Romania (fn continuare, UN.B.R.), intrunit in $edin/a din 23 martie 2019, adopta  prezenta :

                                                                                                                HOTARARE:

Art. 1 - (1) Se mentine contributia procentuala individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercifiu al profesiei la sistem ul C.A.A. la valoarea de 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie i nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie.

(2) Se mertine cota minima de contributie obligatorie pentru avocatii definitivi la valoarea de 300 lei, aferenta unui venit brut de 2.723 lei.

(3) Se men tine cota minima de contributie obligatorie pen tru avocafii stagiari la valoarea de 80 lei, aferenta unui venit brut de 723 lei .

(4) Cota maxima de contributie obligatorie este 1.452 lei, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi , aferenta unui venit brut de 13.200 lei.

Art. 2 - (1) Cotele de contributie la sistemul C.A .A. prevazute la art. I se aplica pentru veniturile realizate din profesia de avocat incepand cu data de 01 ianuarie 2019.

(2) Pentru asigurarea unui numar de 5 puncte corespunzatoare contributiei maxime la sistemul C.A.A., aferent veniturilor realizate In lunile ianuarie-martie 2019, se pot achita diferentele (49 lei/lunar) dintre suma prevazuta cu titlu de cota de contributie maxima stabilita cu titlu provizoriu prin Hotararea Consiliul ui UNBR nr. 410/08 decembrie 201 8 ( 1403 lei)si suma prevazuta cu acelasi titlu stabilita prin prezenta hotarare ( 1452 lei).

(3) La aceeasi data ii inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliul ui UNBR nr. 410/08 decembrie 201 8.

Art. 3 -(1) Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro. (2) Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta .

Art. 4. - Consiliul C.A.A., filialele C.A.A.  si barourile vor Jua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii .

                                                                                                                C 0 N S I L I U L U. N. B. R.