Informare adresata Consiliului U.N.B.R. privind conditiile in care s-a adoptat Decizia nr. 250/28 septembrie 2017 a Comisiei Permanente

Informare adresata Consiliului U.N.B.R. privind conditiile in care s-a adoptat Decizia nr. 250/28 septembrie 2017 a Comisiei Permanente

La propunerea majorității decanilor, Consiliului UNBR din 17 iunie a.c. a amânat dezbaterea lucrării înaintate Consiliului UNBR de Grupul de lucru desemnat pentru pregătirea materialului pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 25/2017 în domeniul ”onorariilor minimale recomandate” cu caracter de Ghid de bune practici pentru a fi dezbătut în Barouri și a se comunica propunerile Barourilor către Consiliului UNBR și către Grupul de lucru, până la proxima ședință a acestuia, ședință planificata la 27 august. S-a hotărât ca materialul propus Consiliului sa aibă un caracter unitar și să țină cont de dezbaterile făcute în Barouri (a se vedea sinteza procesului verbal al Ședinței Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 în Buletinul Informativ nr. 15/2017 afișat pe site-ul www.unbr.ro)

Până la ședința din 27 august 2017 un membru al Grupului de lucru, domnul decan al Baroului Ilfov, av. Nicolae Șerban Lovin, a comunicat în scris, că nu mai dorește să lucreze în Grupul de lucru.

Grupul de lucru a definitivat materialul de lucru care a fost comunicat membrilor Consiliului UNBR, prealabil ședinței Consiliului UNBR.

ÃŽn È™edinÈ›a Consiliului UNBR nu s-a solicitat de nici un membru al Consiliului UNBR amânarea dezbaterii Proiectului depus de Grupul de lucru al Consiliului UNBR (dezbaterile sunt sintetizate în Procesul verbal sintetizat pe site-ul UNBR – Buletin Informativ nr. 16 din 20 noiembrie 2017)

După publicarea Hotărârii Consiliului UNBR pe pagina web a UNBR potrivit art. 29 alin. (6) și alin.(9) din Regulamentul de organizare si funcționare a UNBR și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, în unele Consilii de barouri s-au făcut dezbateri privind Hotărârea Consiliului UNBR până la data stabilită pentru intrarea în vigoare a Hotărârii. Alte barouri au planificat astfel de dezbateri după data stabilită pentru intrarea în vigoare a Hotărârii.

Au fost comunicate la UNBR puncte de vedere, solicitări, cereri etc, inclusiv Proiecte de Hotărâri ale Consiliului UNBR menite să înlocuiască Hotărârea în discuție.

S-au dat publicității articole, luări de poziții publice în care dezavuarea Consiliului UNBR s-a făcut în vădită necunoștință de cauză privind lucrările efective ale Consiliilor UNBR din iunie 2017 și august 2017, cu privire la care comunicarea dinspre reprezentanții Barourilor în Consiliul UNBR și avocați a fost distorsionată.

Față de situația creata, în condițiile în care unii decani care au participat activ la dezbaterea și adoptarea Hotărârii în calitate de membri ai Consiliului UNBR au comunicat public faptul că UNBR nu a stabilit în ședința din iunie 2017 că ar trebui dezbătut, în prealabil, cu membrii Barourilor orice material de lucru pe baza căruia ar fi trebuit să fie definitivat Proiectul întocmit de Grupul de lucru special desemnat de Consiliul UNBR, Comisia Permanenta UNBR a fost convocata în ședință în sistem on line și a decis suspendarea unora din prevederile Hotărârii adoptate de Consiliul UNBR.

Hotărârea a fost reconfirmata în ședința Comisiei Permanente din 7 octombrie 2017.

La adoptarea Deciziei nr. 250/28 septembrie 2017, Comisia Permanenta a UNBR a avut în vedere că este necesar să avem o poziție responsabilă față de profesie și să respectăm Hotărârea nr. 9/2017 a Congresului avocaților 2017 privind solicitările făcute de reprezentanții desemnați de barouri la fiecare Congres al avocaților în ultimii ani, care au vizat ”onorariile minimale”.

Trebuie observata și Anexa nr. II a Hotărârii Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 care a analizat propunerile membrilor Congresului si a stabilit care sunt problemele ce trebuie rezolvate prioritar, repartizând sarcini concrete pentru fiecare Departament al UNBR .

Problema adoptării Ghidului de buna practica privind aplicarea onorariile minimale recomandate de Consiliul UNBR a fost repartizată vicepreÈ™edintelui UNBR care coordonează Departamentul pentru AsistenÈ›a Judiciară al UNBR, care a elaborat È™i a subscris propunerile de modificare a cuantumului remuneraÈ›iilor stabilite pentru plata prestaÈ›iilor avocaÈ›iale realizate de avocaÈ›i față de un client unic (Statul român) în cadrul asistentei judiciare. ExperienÈ›a dobândită în elaborarea materialului în curs de finalizare, transmis ulterior Ministerului JustiÈ›iei È™i Ministerului Public la 14 iulie 2017 È™i care cuprinde È™i justificarea ”costurilor serviciilor profesionale” – criteriu esenÈ›ial È™i în stabilirea unor onorarii minimale recomandate, reper al negocierii libere a onorariului, potrivit reglementarilor Statului profesiei de avocat, în vigoare, care interzic expres instituirea de onorarii minimale obligatorii – a fost considerată esenÈ›ială în elaborarea È™i, mai ales, explicarea onorariilor minimale recomandate ce trebuiau propuse profesiei de avocat spre dezbatere È™i, ulterior, Consiliului UNBR.

Adoptarea Hotărârii nr. 272/2017 privind onorariile minimale s-a făcut fără a exista obiecțiuni privind o eventuală lipsă de consultare a avocaților, prealabilă adoptării Hotărârii. Au existat discuții privind amânarea punerii ei în aplicare pentru a fi cunoscută de avocați! Dezbaterile Consiliului UNBR sunt verificabile!

După publicarea Hotărârii Consiliului UNBR s-a constatat că numeroși colegi avocați, de buna-credință, au înțeles că Hotărârea reprezintă un instrument de orientare generală în negocierea onorariilor concrete, în condițiile în care nu toți avocații au acces la informații cu caracter de ”repere” pentru abordarea acestui subiect, iar Consiliile Barourilor nu au atribuții de inițiere a avocaților în tehnica negocierilor!

Marea majoritate a avocaților, prin Consiliile Barourilor, au comunicat dezavuarea instituirii de sancțiuni disciplinare ori a unor formalități birocratice sau a unei proceduri de ”urmărire și supraveghere” a avocaților de către organe ale profesiei cu privire la negocierea și stabilirea onorariilor. Nu s-a solicitat modificarea reglementarilor din Statutul profesiei care consacră libertatea stabilirii onorariilor prin negociere!

Este o certitudine că profesia reflecta tendinÈ›a de ”depreciere” a evaluării serviciilor profesionale ale avocaÈ›ilor. CondiÈ›iile impuse de mediul social-economic local, tendinÈ›a cvasigenerală de a se ”cenzura” , cu tot dinadinsul, onorariile stabilite de avocaÈ›i în litigii, din oficiu sau la cererea celeilalte părÈ›i, inclusiv prin avocat, în procedura desocotirii judiciare a cheltuielilor de judecată, ”constrângerile” impuse de accesul la clientelă care se face tot mai mult pe alte criterii decât cele ce È›in de competenta È™i reputaÈ›ie bazata pe prestigiu profesional real, ”preferinÈ›a” pentru ”onorariul de succes”, extinderea contractelor tip ”abonament de furnizare de servicii ” încheiate pe perioade de timp, transparenÈ›a impusa de proceduri administrative de atribuire de contracte de servicii profesionale pentru instituÈ›ii, autorități publice, societăți cu capital majoritar de stat etc. – reprezintă realități ale profesiei impuse de practica adesea ”revoltată” de existenÈ›a unor reglementări cu caracter naÈ›ional, adesea insuficient cunoscute sau dezavuate din alte considerente decât cele care interesează evoluÈ›ia corectă a unei profesii reglementate legal sau criticate din considerente străine valorilor constante ale profesiei.

Fata de situația creată, Comisia Permanentă a lucrat potrivit art. 23 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare a UNBR adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.301/2011, care prevede:

”Consiliul UNBR asigura activitatea permanenta a UNBR prin organul sau executiv-Comisia Permanenta”.

Acest mandat acordat de Consiliul UNBR este în concordanță cu prevederile art. 32 lit. i) din același Regulament.

Ambele reglementari pun în aplicare prevederile art. 68 alin.(1) lit. a) și b) și art. 68 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , cu modificările și completările ulterioare, în prezent în vigoare.