COMUNICAT privind sedinta din 25 ianuarie 2020 a Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

COMUNICAT privind sedinta din 25 ianuarie 2020 a Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

COMUNICAT

În data de 25 ianuarie 2020, a avut loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), la sediul Baroului Timiș, din mun. Timișoara.

Pe ordinea de zi au figurat și au fost dezbătute următoarele teme:

1. Activitatea Operatorului UNBR al Registrului NaÈ›ional de Publicitate Mobiliara – RNPM

S-a aprobat următoarele:

– activitatea desfășurată de grupul de lucru privind activitatea R.N.P.M., coordonată de domnul avocat Lucian-Bernd Săuleanu;
– susÈ›inerea amendamentelor la Proiectul de lege (PL-x nr. 461/2019) pentru modificarea È™i completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul NaÈ›ional de Publicitate Mobiliară È™i pentru abrogarea OrdonanÈ›ei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor È™i efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de GaranÈ›ii Reale Mobiliare, cu luarea în considerare a intereselor agenÈ›ilor împuterniciÈ›i.

2. Analiza actelor privind reformarea INPPA

Comisia Permanentă a luat act de proiectele propuse de Directorul INPPA privind Planul de formare, Metodologia de evaluare a formatorilor și Regulamentul de organizare și funcționare a INPPA, care împreună cu celelalte proiecte privind reformarea INPPA, vor fi analizate pe larg în ședința următoare. S-a decis că data de începere a cursurilor pentru pregătirea inițială la INPPA va fi 16 martie, pentru anul I de studiu și 23 martie, pentru anul II de studiu. S-a menținut cuantumul taxelor de înscriere.

3. Întâlnirea cu Decanii Facultăților de Drept care constituie consorțiul „Hexagonul Facultăților de Drept”

Întâlnirea a avut următoarea tematică:

a) Corelarea planurilor de învățământ ale studiilor universitare de licență în drept cu necesitățile formative ale profesiei de avocat;
b) Corelarea probelor, a materiilor și a tematicilor examenului de primire în profesia de avocat cu necesitățile formative ale acesteia;
c) Relevanța studiilor universitare de masterat în drept pentru formarea profesională inițială a avocatului stagiar

În cadrul întâlnirii s-a subliniat necesitatea cooperării dintre facultățile de drept și corpul profesional al avocaților pentru identificarea unor soluții benefice ambelor părți.

4. Masuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2020

Vicepreședintele UNBR responsabil (Mihai Baco) a informat Comisia Permanentă cu privire la stadiul organizării în ce privește cazarea, sala de ședințe etc.; s-a decis că în ședința următoare se va analiza și decide cu privire la structura și ordinea de zi a Congresului, precum și cu privire la transmiterea on-line a lucrărilor și eventualelor limite privind aceasta.

5. Punerea în aplicare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comisia Permanentă a luat act de Comunicatul privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu reprezentanții  Oficiului  Național  de  Prevenire  și  Combatere  a  Spălării  Banilor și de solicitările barourilor și avocaților legate de acest act normativ; a fost prezentată o situație comparativă a aplicării directivei în mai multe state din UE; s-a făcut o analiză a soluțiilor de caz în jurisprudența CJUE și CEDO.

În urma dezbaterilor s-a decis susținerea demersurilor de modificare a Legii în sensul celor prevăzute în preambulul Directivei UE 2015/849 și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și în corelare cu obligația avocatului de păstrare a secretului profesional pentru ca obligația de desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi să nu fie aplicabile avocaților, indiferent de forma de exercitare a profesiei, iar raportarea să se efectueze prin UNBR, care va desemna o persoană cu responsabilități în aplicarea prezentei legi”. A fost agreată forma și limitele demersului de modificare a legislației, urmând ca materialul să fie finalizat în luna ianuarie.

6. Comisia Permanentă a luat act de tensiunile din sistemul judiciar și își exprimă îngrijorarea cu privire la posibila evoluție ce poate afecta actul de justiție din România, astfel că invită toți factorii de decizie implicați la dialog. Totodată a decis să adreseze rugămintea pentru conducătorii instanțelor/parchetelor unde apar disfuncționalități să anunțe în prealabil decanii barourilor, pentru ca aceștia să fie în măsură să informeze corpul avocaților. Se va emite un comunicat al Comisiei Permanente în acest sens.

Pentru o mai bună comunicare în rândul avocaților, Comisia Permanentă a decis în unanimitate să roage toți decanii de barouri să redistribuie comunicatele/informările UNBR adresate lor prin intermediul mijloacelor on-line ale UNBR către toți avocații.

Domnul avocat Marius-Sebastian Striblea, vicepreședinte UNBR, coordonatorul Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) a informat asupra viitoarei întâlniri de la Ministerul Justiției unde vor fi analizate chestiunile deja discutate în cadrul Comisiei tehnice comune a UNBR și a Ministerului Public ce are ca scop identificarea soluțiilor la problemele apărute în aplicarea Protocolul tripartit din 14 februarie 2019 privind asistența judiciară, a găsit soluții pentru majoritatea problemelor înregistrate în interpretarea și aplicarea Protocolului (probleme semnalate de barouri). În contextul întâlnirii, s-a solicitat barourilor, ca până la data de 01.02.2020 (inclusiv) să transmită la UNBR (pe adresa de e-mail dcaj@unbr.ro) propuneri sau observații legate de aplicarea Protocolului.

Deciziile cu caracter public luate în cadrul Comisiei Permanente urmează să fie redactate și publicate pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Ședința a început la ora 09.00 și s-a încheiat la ora 17.30.

COMISIA PERMANENTÄ‚ A UNBR