ANUNÈš SELECÈšIE EXPERÈšI (AVOCAÈšI) pentru Activitatea 2 in cadrul proiectului Program de educatie si asistenta juridica pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie - JUST ACCESS

Anunt selectie experti (avocati) pentru Activitatea 2 in cadrul proiectului "JUST ACCESS"

ANUNÈš SELECÈšIE EXPERÈšI (AVOCAÈšI)
pentru Activitatea 2
În cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS

 I. INFORMAȚII GENERALE

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Beneficiar implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1. Obiectivul general al proiectul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor și prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor. 

2.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Obiectiv specific nr. 1: CreÈ™terea accesului la justiÅ£ie al cetăţenilor prin derularea de campanii naÅ£ionale de informare È™i educaÅ£ie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi È™i studenÈ›i).
– Obiectiv specific nr. 2: ÃŽmbunătățirea serviciilor È™i asistentei juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puÅ£in 210 de angajaÅ£i DGASPC È™i SPAS la nivel naÅ£ional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocaÈ›i, juriÅŸti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justiÈ›ie.
– Obiectiv specific nr. 3: ÃŽmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziÅ£ia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare È™i formarea a aprox. 1400 de profesioniÅŸti din domeniul juridic (avocaÈ›i È™i personal din cadrul administraÅ£iei publice cu atribuÅ£ii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
– Obiectiv specific nr. 4: ÃŽmbunătățirea cadrului legislativ în vederea creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenÅ£ei juridice È™i accesului la justiÅ£ie.

2.3 Principalele rezultate așteptate ale proiectului

Proiectul contribuie la îndeplinirea rezultatului de program: ”Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor” prin următoarele rezultate așteptate, stabilite la nivel de proiect:

– Rezultat proiect 1: Realizarea unei campanii privind educaÅ£ia juridică în rândul tinerilor din 6 centre universitare (educaÅ£ie juridică pentru studenÅ£ii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliÅ£ie, cu privire la drepturile cetăţenilor È™i accesul la justiÈ›ie).
– Rezultat proiect 2: ÃŽmbunătățirea serviciilor È™i a asistentei juridice oferite de DGASPC/SPAS È™i avocaÈ›i prin crearea de echipe multidisciplinare non-formale în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocat, juriÅŸti, asistent social, psiholog).
– Rezultat proiect 3: Crearea unor resurse de învăţare pentru profesioniÅŸti din domeniul juridic, cu precădere avocaÈ›i din carul barourilor, cu atribuÅ£ii în legătură cu funcÅ£ionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică È™i personal din cadrul administraÅ£iei publice cu atribuÅ£ii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de aceÈ™tia È™i creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al cetăţenilor ce aparÅ£in categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.
– Rezultat proiect 4: ÃŽmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu ÅŸi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

III. PROCEDURA DE SELECTIE A EXPERTILOR COOPTATI DE UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE INFORMARE-EDUCARE DIN PROIECT (ACTIVITATEA 2.2 SI ACTIVITATEA 2.3)

 

3.1. INFORMATII GENERALE

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la atingerea rezultatelor amintite se vor realiza cu aportul unor experți– avocați, ce urmează a fi selectați în baza prezentei Proceduri de selecție.

În vederea realizării obiectivelor propuse și atingerii rezultatelor stabilite (vezi Rezultatul 1), în cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități pentru care este necesară selectarea de experți – avocați:

a) organizarea a 46 evenimente de Informare, Educare, Conștientizare (IEC) în rândul angajaților DGASPC / SPAS din țară (activitatea 2.2. din proiect).

Se vor organiza 46 de sesiuni de formare (cate o sesiune IEC în fiecare județ din cele 7 regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate și 6 sesiuni IEC în regiunea București-Ilfov) cu o durata de 3-4 ore/sesiune IEC.

Grupul țintă: angajați ai DGASPC și SPAS

Scopul sesiunilor IEC: creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere al lucrătorilor sociali care oferă servicii unor persoane vulnerabile cu privire la proceduri în instanţă, drepturi şi mecanisme administrative şi juridice de protecţie a acestora, în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS.

In cadrul componentei de informare si educaţie juridică se au în vedere următoarele direcţii:

– Informare cu privire la Ajutorul Public Judiciar in materie civila din perspectiva NCPC si legislaÈ›ia conexa;
– Informare cu privire la Asistenta Judiciara in materie penală din perspectiva NCPP si legislaÈ›ie conexa;
– Distribuire de materiale promoÈ›ionale realizate în cadrul proiectului cu scopul promovării accesului cetățenilor la justiÈ›ie.

Rezultatul așteptat – peste 1.150 angajați, funcționari cu atribuții in legătură cu activitatea sistemului judiciar informați pe teme legate de funcționarea sistemului de justiție în vederea îmbunătățirii accesul cetățenilor la justiție.

Experți: Pentru fiecare județ va fi selectat un expert avocat cu o alocare de 16 ore/eveniment (4 ore sesiunea IEC si 12 ore de pregătire pentru organizarea evenimentului).

b) organizarea de sesiuni IEC în 92 de licee din țară (activitatea 2.3. din proiect).

Vor fi selectate câte 2 licee din fiecare județ și din Mun. București pentru stabilirea de acorduri de colaborare în vederea promovării educației juridice si a drepturilor cetățenilor.

Grupul țintă: elevi de liceu

Rezultatul așteptat: peste 4000 de elevi de liceu informați (aprox. 45 de participanți per sesiune IEC)

Experți: Pentru fiecare județ va fi selectat un expert avocat cu o alocare de 31 ore/activitate (4 ore dedicate fiecărei sesiuni IEC si 23 ore de pregătire pentru organizarea activității).

c) organizarea a 2 campanii IEC in principalele centrele universitare (Bucuresti, Iasi, Craiova, Cluj, Timisoara, Brașov) constând în 18 acțiuni de diseminare informații si materiale promoționale pentru promovarea accesului cetățenilor (inclusiv grupuri vulnerabile) la justiție pentru fiecare campanie.

În cadrul fiecărei Universități vor fi selectate cel puțin 3 facultăți unde vor fi organizate sesiuni plenare de educaţie juridică  pentru studenţii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, etc., cu privire la drepturile cetăţenilor si accesul la justiție.

Grup țintă: 1800 de studenți.

Scopul sesiunilor IEC: promovarea accesului cetățenilor (inclusiv grupuri vulnerabile) la justiție prin organizarea de sesiuni de informare dedicate studenților din București, Iași, Craiova, Cluj, Timișoara și Brașov.

Fiecare sesiune IEC va fi susținută de 2 experți avocați, durata medie a fiecărei sesiuni IEC este de 3-4 ore.

Rezultatul așteptat – 36 de evenimente IEC organizate în centrele universitare, peste 1800 de studenți  (aprox. 50 de studenți/eveniment)

Experți: vor fi selectați 2 experți avocați, fiecare expert va avea alocate, în total, 360 de ore.

Pentru cele doua activități din proiect, menționate la punctele a), b) și c) din prezentul articol, se vor selecta un număr total de 48 experți avocați, respectiv:

 

Nr. crt.Denumire pozițieNr. posturiActivități /atribuțiiNumăr de ore alocate prin contractTarif orar (incluzând toate taxele și contribuțiile legale)
 

 

 

1

Expert-avocat IEC (DGASPC si licee)46 experți1 sesiune IEC desfășurata in cadrul DGASPC/SPAS (pregătire si susținere evenimentului) 16 ore140 lei/ora
2 sesiuni IEC in licee (pregătirea si susținerea evenimentelor)31 ore120 lei/ora
 

 

2

Expert-avocat componenta educație universitară2 experți36 de evenimente IEC organizate in 6 centre Universitare (participare la stabilirea acordurilor de parteneriat cu Universitățile, pregătirea și organizarea evenimentelor)360 ore120 lei/ora

 

 3.2. PROCEDURA DE SELECTIE

EVALUAREA DOSARELOR TRANSMISE DE CANDIDATI.

Pot candida pentru unul sau mai multe (în măsura în care calendarul permite) dintre posturile de experți disponibile în cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS, doar avocați definitivi.

Persoanele interesate vor transmite pe adresa de email justa@unbr.ro, cel târziu până la data de 15.02.2019, următoarele documente, organizate într-un folder (dosar în format electronic):

– Scrisoare de intenÈ›ie;
– Curriculum vitae;
– Documente justificative privind pregătirea profesională È™i experienÈ›a practică (ex. recomandare din partea decanului baroului, certificate de participare la evenimente similare, orice alt document de suport al candidaturii).

Comunicările efectuate pe adresa de email indicată vor avea obligatoriu, la linia SUBIECT mențiunea – CANDIDATURA  EXPERT IEC- JUST ACCESS.

Nerespectarea termenului de depunere a tuturor documentelor în forma solicitată va conduce automat la respingerea  candidaturii.

Notă! Vor fi excluși din procedura de selecție avocații care înregistrează restante la plata taxelor și contribuțiilor profesionale datorate conform legii.

Evaluarea dosarelor se va realiza de către o comisie numită în baza unei decizii emise de Uniunea Națională a Barourilor din România.

Comisia de selecție va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

a) Documentația de înscriere solicitată:

– Scrisoare de intenÈ›ie semnată de candidat. ÃŽn scrisoarea de intenÈ›ie se va menÈ›iona, între altele, postul (activitatea) È™i sesiunea de informare, educare, constientizare (IEC) pentru care candidează (judeÈ›ul);
– Curriculum vitae semnat de candidat. Se va descrie experienÈ›a teoretică È™i practică, precum È™i  experienÈ›a similară în derularea unor proiecte/programe/seminarii, etc.;
– Copii după documente justificative: certificate, diplome, adeverinÈ›e, referinÈ›e/scrisori de recomandare/alte documente care dovedesc îndeplinirea cerinÈ›elor de calificare solicitate.

b) Experiența profesională:, candidații trebuie să dețină calitatea de avocat definitiv și să fie înscriși pe tabloul avocaților definitivi, cu drept de exercitare a profesiei;

c) Respectarea termenului de transmitere a dosarului. Se verifică dacă dosarul (în varianta electronică și fizică) a fost primit în termenul menționat în prezenta procedură.

Nota! Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita candidaților pe parcursul evaluării și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor solicitate, în cazul în care este necesară o astfel de clarificare.

Comisia de selecție va întocmi un Proces verbal în care se vor menționa rezultatele selecției dosarelor depuse.

Fiecare candidat va primi un punctaj total. Selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajului acordat de fiecare dintre membrii comisiei de selecție. Nu vor fi selectați candidații care obțin note mai mici de 7. În Procesul verbal de evaluare se va menționa punctajul acordat fiecărui candidat.

3.4. Criterii de departajare

În situația în care există doi sau mai mulți candidați eligibili care au candidat pentru același post, vor avea prioritate acei candidați care îndeplinesc următoarele cerințe suplimentare, în ordinea menționată:

–  este înscris în Registrul de asistență juridică al Baroului/ Registrul Curatorilor speciali;
–  a participat în calitate de lector/formator în activități de educaÈ›ie sau formare;
– deÈ›ine o experiență profesională mai mare (ca avocat definitiv).

Candidații vor fi informați prin email /telefonic (la adresa de email/numărul menționat în CV) despre rezultatul procedurii de selecție (admis/respins).

IV. ALTE INFORMATII

– Sesiunile de informare vor respecta È™i vor include module dedicate respectării principiilor orizontale, respectiv egalitatea de È™anse È™i dezvoltarea durabilă.
– Materialele promoÈ›ionale ce se vor distribui participanÈ›ilor la activități vor fi puse la dispoziÈ›ia experÈ›ilor avocaÈ›i de către Beneficiar (UNBR).
– Tematica fiecărei sesiuni va fi elaborata de către Expertul selectat pe baza materialelor transmise de către Beneficiar (UNBR) respectând cerinÈ›ele proiectului dar în cadrul fiecărei sesiuni de formare experÈ›ii avocaÈ›i vor aborda exemple practice adaptate la specificul judeÈ›ului/ regiunii geografice È™i al participanÈ›ilor la sesiunile de formare.

Persoanele de contact pentru eventuale clarificări:

Irena Nedelea 021/3134875, 021/3160739, 021/3160740 email :  irena.nedelea @ unbr.ro