HOTĂRÂREA NR. 19 16-17 decembrie 2023 privind obiectivele de politică profesională pentru perioada 2023-2027

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 19

16-17 decembrie 2023

 

 

Având în vedere dezbaterile din ședințele Comisiei Permanente din 31.08.2023 și 15.12.2023, precum și ale Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)  din 01-02.09.2023 și 16-17.12.2023,

În baza prevederilor art. 65 lit. a), b) și ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 16-17 decembrie 2023,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art. 1. Se aprobă obiectivele de politică profesională pentru perioada 2023-2027, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

        

            Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Barourilor, membrilor Consiliului U.N.B.R., Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) și Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) și se va publica pe pagina web a U.N.B.R. www.unbr.ro .

 

 

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 19/16-17.12.2023

 

 

Obiective politici profesionale U.N.B.R. 2023-2027

 

 

 1. Modernizarea profesiei de avocat prin adaptarea și perfecționarea legislației profesionale în raport de evoluțiile economice, sociale, tehnologice și de tendințele în plan intern și european:

 

 1. a) Elaborarea de proiecte legislative în urma analizării propunerilor făcute de barouri cu privire la modificarea/completarea legislației cu impact asupra profesiei de avocat și înaintarea de rapoarte Consiliului U.N.B.R.;
 2. b) Continuarea urmăririi proiectelor de lege cu impact asupra profesiei și adoptarea unor reacții în timp util;
 3. c) Extinderea ariei de practică a profesiei, identificarea de noi domenii de practică și clarificarea activităților rezervate avocaturii;
 4. d) Reiterarea propunerii legislative privind revenirea la obligativitatea asistenței avocațiale în calea de atac a recursului și extinderea reprezentării obligatorii în cauzele penale;
 5. e) Implementarea unor bune practici privind publicitatea, în acord cu noile reguli, în scopul înlăturării derapajelor care afectează concurența loială și prestigiul profesiei de avocat;
 6. f) Dezvoltarea legislației în privința asigurării profesionale;
 7. g) Crearea cadrului legislativ necesar pentru asigurarea riscurilor în domeniul judiciar și a mecanismelor de plată a onorariilor de către asigurători;
 8. h) Perfecționarea procedurii disciplinare - actualizarea normelor și eficientizarea procedurilor disciplinare în cadrul profesiei de avocat, implementarea unui program de informare și prevenție, îndeplinirea procedurilor disciplinare cu celeritate.

 

 1. Definirea reglementărilor necesare, a normelor etice și a recomandărilor ce trebuie urmate în contextul digitalizării și a implementării aplicațiilor inteligenței artificiale în activitatea profesională, având în vedere evoluția reglementărilor europene și naționale și respectarea cu strictețe a principiilor profesiei de avocat:

 

 1. a) Conectarea la platformele digitale ale autorităților și instituțiilor publice permise de lege și adaptarea la noile tehnologii în scopul îmbunătățirii și a simplificării activității avocaților, inclusiv a extinderii serviciilor avocațiale cu respectarea principiilor profesiei de avocat;
 2. b) Reglementarea accesului avocaților la informațiile din cloud-ul guvernamental, cât și a anumitor servicii avocațiale efectuate în format electronic și identificarea soluțiilor legislative cu privire la interconectivitatea cu cloud-ul guvernamental, cu respectarea principiilor profesiei de avocat – în special a garanțiilor privind secretului profesional;
 3. c) Definirea reglementărilor, a recomandărilor și a normelor etice pentru integrarea aplicațiilor IA în activitatea profesională a avocaților, conform proiectului de reglementare europeană Artificial Intelligence Act, a Ghidului CCBE privind utilizarea inteligenței artificiale (AL) de către avocați și de firmele de avocatură în Uniunea Europeană (2022).

 

    III. Promovarea identității profesionale și consolidarea imaginii profesiei printr-o comunicare susținută, mai transparentă și mai interactivă, pe următoarele paliere:

 

 1. a) Extinderea comunicării externe, cu presa și publicul larg, în scopul creșterii vizibilității profesiei și a îmbunătățirii imaginii acesteia în societate;
 2. b) Întărirea comunicării inter-instituționale - cu legislativul, cu instanțele, cu parchetele și cu orice alte instituții și autorități, în vederea consolidării respectului pentru profesia de avocat în relațiile cu partenerii din justiție;
 3. c) În plan internațional: amplificarea prezenței active în cadrul Consiliului Barourilor Europene (C.C.B.E.), inclusiv în structurile de lucru ale acestuia; dezvoltarea relației cu barourile din SUA / I.B.A. (de exemplu prin crearea unui parteneriat între Baroul București - U.N.B.R. în vederea organizării unei sesiuni a I.B.A. în România); dezvoltarea parteneriatelor cu organizațiile profesionale din țările vecine și a parteneriatelor dintre barourile din România și din alte țări europene;
 4. d) Continuarea proiectului de responsabilitate socială FAST și identificarea de noi concepte de natură să valorizeze profesia de avocat în comunitate;
 5. e) Promovarea profesiei de avocat prin organizarea de evenimente și manifestări cu caracter artistic și cultural aflate în strânsă legătură cu istoria profesiei de avocat.

 

 1. Reașezarea din punct de vedere financiar-contabil a asistenței judiciare din oficiu prin crearea la nivelul instituțiilor statului cu atribuții a unui cont special dedicat doar acestui aspect.

 

 1. Continuarea campaniei de combatere a avocaturii ilegale și de exercitare fără drept a activităților specifice profesiei de avocat:

 

 1. a) Dezvoltarea și revizuirea, în funcție de rezultatele obținute, a Metodologiei cu privire la combaterea exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat de către persoane fizice și de entități juridice, aprobată de Consiliul U.N.B.R. și intrată în vigoare la data de 20 martie 2023;
 2. b) Promovarea unui proiect de lege prin care societățile comerciale și alte entități juridice care nu sunt înființate potrivit Legii nr. 51/1995 să fie sancționate în mod ferm și cu celeritate atunci când realizează, sub diferite forme, activități specific profesiei de avocat;
 3. c) Promovarea unui proiect de lege pentru interzicerea folosirii în denumirile comerciale sau a numelor de domenii de internet a unor cuvinte generice din spectrul juridic și avocațial.

 

 1. Continuarea demersurilor U.N.B.R. în legătură cu proiectul Cartierul pentru justiție.

 

    VII. Identificarea de noi mecanisme pentru creșterea veniturilor U.N.B.R..

 

    VIII. Diversificarea activităților de pregătire profesională inițială și continuă în cadrul I.N.P.P.A.:

 1. a) Includerea în planul de formare inițială de discipline facultative sau opționale, respectiv revizuirea programelor analitice ale disciplinelor existente în acord cu exigențele impuse de evoluția reglementării practicii juridice interne și europene;
 2. b) Planificarea activităților de formare continuă, cu precizarea tematicii aferente, astfel încât să poată fi publicat, la începutul fiecărui an, calendarul acestor activități;
 3. c) Adaptarea in continuare a activității educaționale în raport de necesitățile de formare a stagiarilor;
 4. d) Adaptarea activității de formare profesională continuă în relația cu avocatul definitiv corespunzător realităților sociale, economice, juridice și a gradului de evoluție al profesiei la nivel național, precum la nivel local.

 

 1. Dezvoltarea sistemului C.A.A.:

 

 1. a) Asigurarea condițiilor economice pentru menținerea ratei de finanțare a sistemului C.A.A.;
 2. b) Realizarea unor proiecte specifice de investiții a fondurilor filialelor;
 3. c) Continuarea proiectului Techirghiol 2.