NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

BAROUL MUREȘ cu sediul în Tg-Mureș, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș, având email baroul_mures_av@yahoo.com vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 

 

 1. Ce date personale prelucrăm despre dumneavoastră?

            Baroul Mureş colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal începând cu momentul înscrierii și pe toată perioada când sunteți membru al Baroului Mureş. Datele sunt colectate direct de la persoana vizata sau de la alte instituții care au dreptul legal de a le transmite (de ex. UNBR, alte Barouri din țară sau străinătate, Casa de Asigurări a Avocaților etc.).

            Datele cu caracter personal solicitate sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și pentru administrarea în condiții de siguranță a acestor date.

 

            În funcţie de situaţie, Baroul Mureş prelucrează următoarele date cu caracter personal:

Date de identificare: nume și prenume; locul şi data naşterii, numărul de identificare național, date din cartea de identitate şi organul emitent, domiciliul;

Date de contact: date referitoare la sediul profesional, telefon, e-mail;

Date privind forma de exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei și instanțele la care avocatul are dreptul să pună concluzii;

Date referitoare la pregătirea profesională, titlul științific;

Date financiare referitoare la veniturile obținute din exercitarea profesiei, contribuțiile la fondurile profesionale;

Date referitoare la obligații patrimoniale ale avocatului (în cazul în care s-ar înființa vreo poprire pe veniturile avocatului obținute din activitatea de asistență judiciară);

Date referitoare la patrimoniul avocatului (în măsura în care ar face dovada că este proprietarul imobilului în care desfășoară activitatea profesională);

Date rezultate din asigurarea de malpraxis a avocatului;

Date rezultate din activitatea profesională în măsura în care avocatul este înscris în vederea realizării activității de asistență judiciară sau în cazul în care este formulată vreo plângere sau vreo acțiune disciplinară împotriva avocatului referitoare la activitatea sa profesională;

Date privind starea civilă și situația familiară (nașterea unui copil sau persoane aflate în întreținere);

Date din cazierul judiciar, date referitoare la condamnări penale şi infracţiuni sau la măsuri de securitate conexe;

Date despre starea de sănătate;

Date referitoare desfășurarea de către avocat a unor activități sau ocuparea unor funcții;

Date biometrice (fotografia avocatului, imagini video înregistrate de sistemul CCTV).

 

 1. Care este scopul prelucrării datelor personale?

            Baroul Mureş prelucrează datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

Pentru întocmirea tabloului avocaților definitivi și stagiari;

Pentru ținerea evidenței plăților contribuțiilor profesionale, respectiv în vederea analizei situațiilor de suspendare din exercitarea profesiei, pentru neachitarea taxelor și contribuțiilor prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

Pentru evidența respectării obligației de asigurare pentru răspunderea profesională;

Pentru organizarea serviciului de asistență judiciară, inclusiv pentru efectuarea formalităților prevăzute de lege pentru plata onorariilor aferente activității de asistență judiciară;

Pentru soluționarea unor cereri de transfer;

Pentru verificarea actelor privind constituirea, modificarea și schimbarea formelor de exercitare a profesiei, a convențiilor de grupare sau conlucrare profesională;

Pentru evidența formării profesionale;

Pentru rezolvarea plângerilor și contestațiilor formulate de avocat, împotriva hotărârilor adoptate de decanul Baroului;

Pentru soluționarea sesizărilor disciplinare, anchetarea abaterilor disciplinare și exercitarea acțiunii disciplinare, respectiv pentru soluționarea acțiunii disciplinare;

În vederea verificării situațiilor de incompatibilitate;

În vederea gestionării Tabloul național al avocaților din România, precum și a Registrelor electronice ce pot fi accesate în portalul www.ifep.ro;

În vederea emiterii legitimației profesionale sub licența Consiliului Barourilor Europene;

Supravegherea video a spațiilor, în conformitate cu dispozițiile legale (sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor, conform prevederilor de securitate avizate).

Pentru comunicarea buletinelor informative, informări legate de organizarea și exercitarea profesiei de avocat, informări privind evoluția legislației, ”Revista presei”, alte publicații și informări cu caracter profesional către avocați.

 

 1. Cum sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal?

            Datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către Baroul Mureş, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale.

           

            Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează doar în condițiile legi, iar transmiterea datelor către alți operatori se efectuează strict în baza prevederilor acestora.

 

            În acest sens, principalii destinatari ai comunicării datelor cu caracter personal sunt:

-           Instituțiile publice, în conformitate cu obligațiile legale de raportare (de ex. comunicarea către Parchetele de pe lângă instanţele de judecată a avocaților ce pot fi contactați pentru acordarea de asistență judiciara din oficiu);

-           Casa de Asigurări a Avocaților;

-           Uniunea Națională a Barourilor din România.

 

Totodată, în temeiul obligațiilor legale, Baroul Mureş publică la sediul instanțelor de judecată, dar și pe pagina proprie de internet (www.baroul-mures.ro) datele privind persoanele înscrise în:

-           Tabloul avocaților;

-           Registrul curatorilor fiscali;

-           Registrul curatorilor speciali.

 

Tot pe site-ul www.baroul-mures.ro sunt publicate datele avocaților ce pot desfășura activități de asistență judiciară gratuită.

 

 

 1. Care este perioada de păstrare a datele dumneavoastră?

            Baroul Mureș păstrează datele personale atâta timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale.

            Perioadele de stocare a datelor sunt stabilite prin procedura internă a Baroului, cu respectarea prevederilor legale și sunt prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic.

            Datele înregistrate de sistemul video vor fi stocate pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate ( de ex. există o cercetare disciplinară în curs, iar imaginile pot reprezenta un mijloc de probă al angajatului; există o anchetă a organelor de ordine privind cercetarea unui furt etc.)

            În cazul în care aveți întrebări specifice vă rugam să trimiteți solicitarea d-voastră la adresa baroul_mures_av@yahoo.com.

            Dacă la un moment dat, vă veți exercita dreptul la ștergerea datelor, Baroul va da curs solicitării dumneavoastră, cu respectarea prevederilor legale privind înregistrările și documentele ce nu pot fi șterse decât după o perioada minimă impusă de actele normative.

 

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră?

            În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

 1. a) dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679

înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi, o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații cu privire la modul în care aceste date sunt prelucrate;

 1. b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679 înseamnă că aveți dreptul să ne cereți și noi să corectăm atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia noastră și prelucrate de către noi sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la data colectării;
 2. c) dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 înseamnă că aveți dreptul să cereți și noi să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă nu mai este necesar pentru noi să le păstrăm sau utilizăm sau dacă datele au fost prelucrate ilegal sau dacă considerați că interesul legitim al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este justificat;
 3. d) dreptul la restricționare a datelor, conform art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 înseamnă că aveți dreptul să cereți și noi să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când considerați că acestea sunt inexacte, considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este legală, precum și pe perioada exercitării dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării atunci când considerați nejustificat interesul legitim al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 4. e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679 înseamnă că aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate și prelucrate de noi în urmă consimțământului dumneavoastră sau în urma unor prevederi contractuale, într-un format structurat ușor de utilizat sau să vă transmitem datele către un alt operator de date personale, dacă acest lucru este posibil tehnic.
 5. f) dreptul la opoziție, conform art. 21 din Regulament (UE) 2016/679 înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor, atunci când considerați că această prelucrare vă aduce prejudicii intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.
 6. g) dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată conform art. 22 din Regulament (UE) 2016/679 înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, și care să producă efecte cu privire la interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Menționăm că Baroul Mureș nu efectuează prelucrări bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri.
 7. h) dreptul de a vă retrage consimțământul, conform art. 7 alin. 3 din Regulamentul (UE) 2016/679;
 8. i) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul de a depune o plângere printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)

 

 1. Informații de contact

            Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe informații despre aceste drepturi, depunând la noi, o solicitare scrisă la Baroul Mureș, Tg-Mureș, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș, România sau prin e-mail la baroul_mures_av@yahoo.com.

            Totodată puteți contacta Responsabilul privind protecția datelor cu caracter personal la numărul de fax 0265261669.

 

Baroul Mureș

Prin decan