Anunturi CAA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

                                                                                           HOTĂRÂREA nr. 277
                                                                                         09-10 septembrie 2022


Având în vedere prevederile art. 65 lit. a), b), c) și s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și propunerile exprimate în Congresul avocaților așa cum au fost reținute în Hotărârea nr. 07/ 17-18 iunie 2022;
Observând că actuala prevedere a art. 37 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, care reglementează acordarea pensiei anticipate, este parțial inaplicabilă, iar cea prevăzută de art. 38, privind radierea la vârsta de 70 de ani a avocaților care au beneficiat de pensie anticipată din Tabloul avocaților, creează inegalitate de tratament cu cei care provin din alte sisteme;
Analizând propunerea de modificare a art. 37 și 38 privind pensia anticipată împreună cu evaluarea impactului unei astfel de modificări în mai multe scenarii;
Ținând cont de dezbaterile din ședințele Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 08 septembrie 2022;
Consiliul UNBR, în urma dezbaterilor din ședința din 09-10 septembrie, adoptă următoarea


HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se inițiază demersurile pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, după cum urmează:

1. La art. 37, alin. (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, asiguraților care au realizat stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat.
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă prin diminuarea acestuia cu un procent de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.


2. La art. 37, se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:
(5) Prin sintagma luni de anticipare se înțelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate și data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi.

3. La art. 38, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării aplicate și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare și, la cererea avocatului, a perioadelor asimilate.
(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

4. La art. 38, alin. (3) și (4) se abrogă.

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, barourilor și Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), care o va comunica filialele.
(2) Se mandatează Președintele UNBR să facă diligențele necesare pentru promovarea proiectului de lege către autoritățile statului cu rol de legiferare.


CONSILIUL U.N.B.R.

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii
                                                                                   HOTĂRÂREA nr. 276
                                                                                09-10 septembrie 2022


Având în vedere prevederile art. 65 lit. a), c) și s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
În conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și prevederile art. 12 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 139/27.07.2016, cu completările și modificările ulterioare;
Având în vedere expertiza actuarială ”Studiul de Solvabilitate sistem”, realizată în anul 2020, care a inclus mai multe propuneri pentru atingerea ratei de finanțare de 100% pentru sistemul CAA;
Având în vedere Raportul de Evaluare Actuarială a celor două fonduri specializate din anul 2022 în care s-a evaluat impactul modificării procentelor de distribuție între fondurile specializate ale sistemului CAA;
Ținând cont de dezbaterile din ședințele Comisiei Permanente a UNBR din 08 septembrie 2022;
Consiliul UNBR, în urma dezbaterilor din ședința din 09-10 septembrie, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, procentele alocate fondurilor specializate ale CAA sunt după cum urmează:
a) 90% din contribuțiile lunare individuale obligatorii ale avocaților sunt alocate Fondului de pensii al sistemului CAA;
b) 10% din contribuțiile lunare individuale obligatorii ale avocaților sunt alocate Fondului pentru alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților din cadrul sistemului CAA.
(2) Distribuirea contribuțiilor lunare individuale obligatorii ale avocaților în conformitate cu prevederile alin. (1) se va realiza pentru sumele achitate de avocați începând cu data stipulată la alin. (1).

Art. 2 – Eventualele venituri viitoare, care vor fi realizate ca urmare a valorificării bunurilor filialei, existente în patrimoniul filialei la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sau, ca urmare a încasării unor debite restante, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor defalca conform raportului 90% / 10%, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1).

Art. 3 – Casa de Asigurări a Avocaților va emite norme tehnico contabile privind aplicarea prezentei hotărâri în sistemul CAA în vederea respectării noului raport de distribuție 90% / 10% între fondurile specializate ale sistemului CAA.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, barourilor și CAA, care va asigura comunicarea către filialele sale.

 
CONSILIUL U.N.B.R.